Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 11 inzerátů.


Pozice: Sales Manager - 1465

Naším dlouholetým klientem je zahrani?ní spole?nost pat?ící ke špi?ce na sv?tovém i tuzemském trhu v oblasti šlecht?ní a prodeje osiv. Aktuáln? hledáme kandidáty na pozici Sales manager.

Nápl? práce
• rozvoj obchodních aktivit spole?nosti v regionu ?eské republiky
• kontakt p?evážn? s velkoobchodními partnery a distributory, p?ípadn? velkými klí?ovými zákazníky

Požadavky
• prokazatelná obchodní praxe
• výhodou znalost zem?d?lského trhu, p?ípadn? vzd?lání v oboru
• znalost anglického jazyka

Spole?nost nabízí
• zam?stnání v perspektivní zahrani?ní spole?nosti, která je jedni?kou na ?eském trhu s osivy
• p?íležitost spolupracovat s odborníky na šlecht?ní i na mezinárodní úrovni
• možnost aktivního využití anglického jazyka

Lokalita pracovišt?: nabídka není podmín?na lokalitou (dostupnost Moravskoslezského kraje je výhodou)

Napište nám

Pozice: Obchodní asistentka pro n?mecký trh - 1515

Pro našeho klienta, spole?nost zabývající se výrobou a prodejem pracovních od?v?, pom?cek a za?ízení, hledáme vhodného kandidáta/ku na výše uvedenou pracovní pozici.

Nápl? práce
• administrativní práce spojená s podporou obchodního manažera v N?mecku
• zpracování došlých objednávek, jejich zadávání do interního systému
• E-mailová a telefonická komunikace se zákazníky v N?mecku
• zpracování podklad? pro fakturaci
• vy?izování reklamací od klient?

Pozice vyžaduje
• n?mecký jazyk slovem i písmem na velmi dobré úrovni (minimáln? B2)
• schopnost komunikovat i v anglickém jazyce, sta?í A1/A2 úrove?
• velmi dobrá úrove? komunikace, vst?ícnost, smysl pro týmovou práci
• schopnost pracovat s informacemi, odpov?dnost, systemati?nost

Vybraný kandidát/ka bude pracovat v úsp?šné a rostoucí spole?nosti, která je již ?adu let leaderem v oboru. Nabízíme možnost pracovat v mezinárodním obchod?, s využitím cizích jazyk?. Mzdové ohodnocení je složeno z fixní i bonusové ?ástky, firma nabízí zaškolení, veškerou podporu.

Lokalita pracovišt?: P?erov

Napište nám

Pozice: Supply Chain Manager - 1502

Našim klientem je významná strojírenská výrobní zahrani?ní spole?nost, Tier 1 dodavatel do automobilového pr?myslu.

Nápl? práce
• zodpov?dnost spo?ívá v ?ízení všech logistických a nákupních aktivit více závod? na Morav?
• pozice je strategická, v úrovni top managementu, vyžaduje odpovídající zkušenosti na manažerské a odborné úrovni v ?ízení dodavatelského ?et?zce, logistice, nákupu, plánování výroby, v?etn? znalosti cizích ?e?í
• návrh a realizace strategie v uvedených oblastech
• vedení v?tšího týmu a motivace zam?stnanc?

Pozice vyžaduje
• manažerské p?edpoklady pro výkon funkce v top managementu zahrani?ní spole?nosti
• VŠ vzd?lání
• manažerská praxe v SCManagementu, ve výrobní spole?nosti, která svými nároky odpovídá prost?edí automotive - JIT dodávky atd.
• znalost anglického jazyka.
• systemati?nost, pr?raznost, flexibilita, orientace na výsledek
• silná osobnost se schopností prosadit zm?ny.

Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat u významné mezinárodní spole?nosti, špi?ky v oboru. Mzdové ohodnocení odpovídá náro?nosti pozice, v?etn? poskytování benefit? „kafeterie“, služební vozidlo i k soukromým ú?el?m, atd.

Lokalita pracovišt?: výrobní závody a sídlo spole?nosti na Morav?

Napište nám

Pozice: Maintenance Manager-1519

Našim klientem je významná strojírenská výrobní zahrani?ní spole?nost, dodavatel do automobilového pr?myslu.

Nápl? práce
• ?ízení a chod úseku údržby
• plánování oprav, harmonogramu, realizace údržby ve sm?nném provozu
• ?ízení náklad?, investic, ro?ního rozpo?tu
• jednání s dodavateli stroj?, za?ízení, služeb
• spolupráce s výrobou na nových projektech a v souvislosti s využitím výrobních kapacit, zvyšováním kvality, zlepšování proces?, zlepšování pracovních podmínek, BOZP

Pozice vyžaduje
• manažerské p?edpoklady pro výkon funkce v managementu zahrani?ní spole?nosti
• VŠ/SŠ vzd?lání technického sm?ru, znalosti z oblasti strojírenství, hydrauliky, elektrotechniky
• velmi dobrá znalost n?m?iny pro každodenní komunikaci
• systemati?nost, pr?raznost, flexibilita, orientace na výsledek

Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat u významné zahrani?ní spole?nosti, špi?ky v oboru, která rozvíjí své aktivity v ?eské republice. Mzdové ohodnocení odpovídá náro?nosti pozice, v?etn? benefit? „kafeterie“.

Lokalita pracovišt?: Olomoucký kraj

Napište nám

Pozice: ?editel divize - 1512

Naším klientem je významný distributor nákladních a užitkových vozidel v ?eské republice. Pro tuto spole?nost hledáme vhodného kandidáta na pozici zast?ešující obchodn?-servisní sí?.

Nápl? práce
• zodpov?dnost za výsledky divize, tvorba obchodních plán?, ?ízení strategie rozvoje divize
• ?ízení prodejních a servisních st?edisek, rozvoj, motivace týmu a odpov?dnost za výsledky
• jednání s obchodními partnery na úrovni importu vozidel
• zam??ení na optimalizaci a zvyšování efektivity proces? v rámci divize

Pozice vyžaduje
• praxi v obchodní ?innosti v oblasti prodeje vozidel (nákladní ?i osobní)
• praxe v managementu servisních ?inností, after sales, je velkou výhodou
• manažerské p?edpoklady pro výkon pozice - minimáln? 3letá manažerská zkušenost s vedením v?tšího týmu
• prokazatelné výsledky v p?edchozí ?innosti, organiza?ní a ?ídící schopnosti
• schopnost ?ídit zm?ny, orientaci na cíl, profesionalitu, loajalitu, etiku
• vysokoškolské vzd?lání, aktivní znalost angli?tiny

Vybraný kandidát bude pracovat ve velmi úsp?šné a modern? ?ízené spole?nosti. Mzdové ohodnocení a související podmínky odpovídají náro?nosti pozice.

Lokalita pracovišt?: jižní Morava

Napište nám

Pozice: Vedoucí pobo?ky - Slovensko

Naším klientem je úsp?šná a progresivní spole?nost, která je v ?R i na Slovensku d?ležitým dodavatelem zdravotnických technologií, p?ístroj? a IT systém? od významných sv?tových výrobc?.
Hledáme zkušeného obchodníka, který bude mít na starosti vybudování a následné vedení pobo?ky našeho klienta na Slovensku. Hledáme ?lov?ka odpov?dného za obchodní výsledky segmentu p?ístroj? intenzivní pé?e, vedení servisu, vytvá?ení obchodní a marketingové strategie a vyhledávání nových p?íležitostí.

Pozice vyžaduje
• dobrá znalost angli?tiny
• slovenština na úrovni rodilého mluv?ího
• VŠ vzd?lání
• zkušenost s vedením pobo?ky nebo divize v?etn? zodpov?dnosti za rozpo?et
• znalost sektoru zdravotnictví, nejlépe pak zkušenost s ve?ejnými zakázkami

Pozice p?edpokládá cestování po celém Slovensku, dobrá dostupnost západní ?ásti Slovenska /Nitra/ je výhodou. Firma nabízí zázemí lídra trhu v dané oblasti, odpovídající ohodnocení, služební automobil i pro soukromou pot?ebu a práci v neformálním prost?edí stabilní firmy s ISO certifikací.

Napište nám

Pozice: Sales Representative - agro - 1440

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost, která v ?eské republice rozvíjí své aktivity v oblasti prodeje organických hnojiv a díky své kvalit? a netradi?ní výrob? získává velký zájem zákazník?.
Hledáme obchodníka se zkušeností v zem?d?lství a chutí pracovat v dynamické a rostoucí spole?nosti.

Nápl? práce
• rozvoj obchodních aktivit spole?nosti v ?eské republice, budování obchodní sít? a vyhledání nových možností rozší?ení prodeje
• prezentace spole?nosti na veletrzích, seminá?ích, produktových školeních a dalších akcích zam??ených na podporu zákazník?
• vyhodnocování informací z trhu, sledování trend? ve vývoji a aplikaci hnojiv a spolupráce na tvorb? obchodní a marketingové strategie

Pozice vyžaduje
• VŠ/SŠ vzd?lání zem?d?lského sm?ru
• praxi v oblasti prodeje na zem?d?lském trhu, vysoké pracovní nasazení
• flexibilitu, ochotu cestovat a pracovat v terénu
• profesionální, aktivní, dynamickou, rozhodnou osobnost s výbornou komunikací
• znalost cizího jazyka vítána

Firma nabízí zázemí rostoucí a dynamické spole?nosti. P?íležitost r?st s firmou a podílet se na jejím rozvoji a budování trhu. Veškerou podporu k výkonu zodpov?dné, zajímavé a náro?né práce. Služební auto, NTB, mobil. Dobré ohodnocení a jiné motivující podmínky.

Lokalita: jižní Morava, Zlínský kraj

Napište nám

Pozice: HR Manager - 1490

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost, která se zabývá výrobou a zpracováním plast? – zam??ení na komponenty do automobilového pr?myslu.

Nápl? práce
• systém personálního plánování ve firm?
• nábor a výb?r zam?stnanc?
• personální rozvoj a vzd?lávání
• motivace a stabilizace zam?stnanc? – motiva?ní programy
• optimalizace systému hodnocení zam?stnanc?
• reporting vedení spole?nosti

Pozice vyžaduje
• SŠ/VŠ vzd?lání, praxe v oblasti personalistiky
• znalost pracovn? – právní legislativy
• zkušenosti a schopnost samostatného rozhodování v oblasti personální politiky firmy
• komunikativní znalost AJ
• znalost práce na PC – MS Office
• samostatnost, zodpov?dnost, aktivní p?ístup

Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat ve stabilní a stále se rozvíjející spole?nosti, motivující finan?ní ohodnocení, benefity.

Lokalita pracovišt?: vhodné pro zájemce z oblasti st?ední Morava / východní ?echy

Napište nám

Pozice: Sales Manager - 1482

Naším klientem je úsp?šný výhradní dovozce zna?ek zem?d?lské techniky v ?eské republice.

Nápl? práce
• odpov?dnost pozice spo?ívá v ?ízení týmu prodejc? a produktových manažer? v ?eské republice
• rozvoji dealerské sít? v ?R, v udržování vztahu s výrobci v zahrani?í
• tvorba obchodních plán? a zodpov?dnost za obchodní výsledky spole?nosti
• marketingové aktivity - analýzy trhu, sledování trend?, identifikace obchodních p?íležitostí

Pozice vyžaduje
• pozice vyžaduje praxi v prodeji techniky (zem?d?lské, stavební, dopravní) na B2B trhu, znalost zem?d?lského trhu
• manažerské dovednosti pro výkon pozice ve vyšším managementu
• znalost anglického jazyka
• ?idi?ský pr?kaz sk B, flexibilita – ?asté cestování, výjezdy i do zahrani?í
• znalost PC – MS Office, CRM

Firma nabízí zázemí úsp?šné a moderní spole?nosti, špi?ky v oboru.
Mzdové ohodnocení odpovídající náro?nosti pozice, benefity „kafeterie“, auto i souk. ú?el?m.

Lokalita: Morava nebo Praha

Napište nám

Pozice: Vedoucí konstrukce - 1478

Naším klientem je projek?ní, výrobní strojírenská spole?nost, která se zabývá vývojem a výrobou speciálních stroj?, od prototypu po sériovou výrobu. Pro výrobní závod v Brn? hledáme Vedoucího konstrukce.

Nápl? práce
• zodpov?dnost za vedení tým? konstruktér? (15 – 20 pracovník?),
• organizace konstruk?ní práce v návaznosti na výrobu
• motivace a rozvoj týmu
• sledovaní výkonnosti s ohledem na kvalitu, ?as, náklady, rozd?lení pracovních sil na jednotlivé projekty
• ?ízení projekt? vývoje nových výrobk? a inovací
• kontakt se zákazníky p?i specifikaci zakázek a nadstandardních ?ešení
• spolupráce na strategických projektech firmy s ostatním managementem spole?nosti
•schvalování technické dokumentace atd.

Pozice vyžaduje
• VŠ vzd?lání technického sm?ru
• zkušenosti v oblasti konstrukce - na vedoucí nebo seniorské pozici
• znalost konstruk?ních program? – AutoCad, SolidWorks a jiných
• orientace v technických normách, výpo?tech a vlastnostech materiál?
• znalost jednoho z jazyk? (AJ, NJ na komunikativní úrovni

Firma nabízí zázemí velmi perspektivní spole?nosti s dlouhodobou tradici a know-how oblasti vývoje a výroby stroj?. Odborný vhled do trend? a problematiky v oblasti vývoje, strojní a elektro konstrukce.
Motivující finan?ní ohodnocení.

Lokalita: Brno a okolí


Napište nám

Pozice: General Manager - 1368

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost; významný výrobce a dodavatel.

Nápl? práce
• komplexní vedení samostatné výrobní jednotky v ?R
• rozši?ování stávajících výrobních kapacit
• budování nových výrobních kapacit
• zajišt?ní rozvoje R&D odd?lení
• komunikace s mate?skou spole?ností a partnery ve sv?t?
• ?ízení vztahu s klí?ovými zákazníky
• tvorba rozpo?tu, pln?ní, reporting

Pozice vyžaduje
• VŠ / SŠ
• dobrá znalost ?J, AJ (znalost dalších jazyk? je výhodou)
• prokazatelné manažerské zkušenosti z komplexního vedení spole?nosti výrobn?-obchodního typu
• profesionální vystupování se zam??ením na klienty
• velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• schopnost motivovat, delegovat a rozhodovat
• ovládat obchodní strategii a stanovovat a vyhodnocovat úkoly, výsledky
• cílev?domost, orientace na výsledek
• ochotu a schopnost u?it se novým v?cem, flexibilitu

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.

Lokalita pracovišt? - Jižní ?echy


Napište nám