Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 15 inzerátů.


Pozice: Sales and Product Development Representative - 1277

Našim klientem je zahrani?ní spole?nost pat?ící ke špi?ce na sv?tovém trhu v oblasti šlecht?ní a prodeje osiv.
V souvislosti s rozvojem spole?nosti obsazujeme nov? vzniklou pracovní pozici.
Lokalita: Celá ?eská republika, sídlo spole?nosti je na Morav?

Vaše zodpov?dnost za:
Vašim cílem bude rozvoj obchodních aktivit spole?nosti v ?eské republice, pé?e o stávající klientelu a vyhledání nových možností rozší?ení prodeje.
Prezentace spole?nosti na veletrzích, seminá?ích, produktových školeních a dalších akcích zam??ených na podporu zákazník?.
Budete vyhodnocovat informace z trhu a spolupracovat na tvorb? obchodní a marketingové strategie.
Budete kompetentní ke stanovení obchodních podmínek, cen a ostatních smluvních vztah?.

Požadujeme:
VŠ/SŠ vzd?lání zem?d?lského sm?ru.
Praxe v oblasti prodeje na zem?d?lském trhu, prokazatelné výsledky, schopnost pracovat i na mezinárodním trhu.
Aktivní znalost anglického jazyka.
O?ekáváme profesionální, aktivní, dynamickou, rozhodnou osobnost s výbornou úrovní komunikace.

Nabízíme:
Zázemí spole?nosti s celosv?tovou p?sobností, s dominantním postavením na sv?tovém i tuzemském trhu, s širokým portfoliem produkt?, dlouhou tradicí a dobrým jménem.
Pracovní nabídka není podmín?na lokalitou, firma nabízí home office, ale je t?eba po?ítat s cestováním do sídla spole?nosti (1/týden).
Veškerá podpora k výkonu zodpov?dné, zajímavé a náro?né práce.
Auto i k osobnímu využití
Velmi dobré ohodnocení a jiné motivující podmínky.
Stáž a zaškolení v zahrani?í.

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce pro region Moravy - 1272

Naším klientem je ?eská rodinná firma, která p?es 10let p?sobí na trhu. Zabývá se výrobou a prodejem širokého sortimentu výrobk?, nap?íklad l?žkovin, zdravotních fixa?ních výrobk?, prost?edk? pro hygienu atd.

Vaše nápl? práce:
Budete zodpovídat za rozvoj obchodu v regionu celé Moravy.
Vašimi zákazníky budou nap?íklad zdravotnická za?ízení, domy sociálních služeb, lé?ebny, ale i bytová studia atd.
Budete propagovat a prezentovat nabídku firmy, dojednávat smluvní podmínky, starat se o stávající i novou klientelu.

Požadujeme:
Zkušenost a praxe v obchodní ?innosti, ideáln? z prost?edí zdravotnictví, sociálních služeb, farmacie. Vztah k produkt?m firmy – ideáln? t?eba pro zdravotní sestru s obchodním duchem.
Osobnostní p?edpoklady – komunikativní, p?íjemné vystupování, aktivita-pracovitost, samostatnost, odpov?dnost, zájem o obor.
OZ musí být schopen jednat s nákup?ími a vedoucími na úrovni st?edního a vyššího managementu, nap?íklad vedoucí dom? soc.služeb, lé?eben, domov? d?chodc?, lázní atd., ale i na úrovni maloobchod?.
?idi?ský pr?kaz sk.B, práce s PC.

Nabízíme:
Stabilní firmu s p?íjemným pracovním prost?edím a rodinnou atmosférou.
Zajímavou, ale i náro?nou práci s pot?ebným, kvalitním a smysluplným produktem.
Hlavní pracovní pom?r, ohodnocení, auto, mobil, notebook.

Napište nám

Pozice: Mzdová ú?etní - personalistka - 1271

Našim klientem je zahrani?ní spole?nost se zam??ením na zpracování a prodej produkt? rostlinné výroby.
Lokalita: P?erovsko


Vaše zodpov?dnost za:
Kompletní zpracování mezd a vedení personální agendy pro cca 150 zam?stnanc?.
Legislativní správnost personální agendy a mezd.
Komunikace se zdravotními pojiš?ovnami a ú?ady.
Statistická a rozborová ?innost v oblasti plánování a ?erpání mezd.
Vedení pokladny a ú?tování pokladních doklad?.
Zajišt?ní vzd?lávání zam?stnanc? v?etn? rekvalifikace.


Požadujeme:
SŠ vzd?lání ekonomického zam??ení.
Znalost vedení mzdové evidence, statistik a výkaz?, výpo?ty a vyhodnocování mzdových
a prémiových ukazatel?.
Znalost personální agendy, orientace v pracovn?právních p?edpisech.
?idi?ský pr?kaz sk. B.
Pe?livost, d?slednost, spolehlivost, samostatnost, vst?ícnost v komunikaci.


Nabízíme:
Odpovídající finan?ní ohodnocení.
Zázemí stabilní spole?nosti.

Napište nám

Pozice: Konstruktér - stroja? - 3299

Naším klientem je p?ední mezinárodní výrobce testovacích a m??ících systém? využívaných v automobilovém, chemickém pr?myslu, v oblasti medicíny i výroby polovodi??.
Lokalita: Olomouc


Vaše zodpov?dnost za:
Konstrukci široké škály návrh? rozmanitých testovacích a m??ících systém?, aplikovaných p?edevším v automobilovém pr?myslu
Budete pracovat na mezinárodních projektech, komunikovat s vývojovými odd?leními v zahrani?í.

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzd?lání technického sm?ru, strojní zam??ení
Zkušenost v oblasti konstrukce v prost?edí 3D CAD systém?-SolidWorks CAD, vývoje, konstruk?ních technologií.
Komunikativní znalost anglického jazyka je podmínkou
?idi?ský pr?kaz sk. B
Schopnost týmové spolupráce

Nabízíme:
Zajímavou práci v oblasti automobilového pr?myslu, odborný vhled do trend? a problematiky v oblasti vývoje v automobilového pr?myslu, Váš profesní a odborný r?st.
Zaškolení v zahrani?í, významná investice do vašeho vzd?lání.
Tv?r?í prost?edí mladé, úsp?šné a dynamicky rostoucí spole?nosti v Olomouci.
Odpovídající finan?ní ohodnocení

Napište nám

Pozice: Regionální obchodní zástupce pro Slovensko - 6472

Horton International je celosv?tov? p?sobící firma, která poskytuje svým zákazník?m kvalitní služby v oblasti vyhledávání st?edního a vyššího managementu, lidských zdroj? a rozvoje spole?nosti.

Ve spolupráci s naší mate?skou spole?ností Dittmann Consulting jsme schopni poskytnout našim klient?m komplexní servis v personální oblasti – outdoorové výcviky, personální audity, mezikulturní management, team building, outsourcing v oblasti personalistiky a jiné služby.
Pro našeho klienta, úsp?šnou spole?nost, která se zam??uje na dodávky staveb a technologií pro zem?d?lství, hledáme vhodného kandidáta na výše uvedenou pozici.

Pracovní nápl?:

• mapování a analýza trhu ve sv??eném regionu (západní Slovensko)
• kontakt se zákazníky, získávání nových
• udržování p?ehledu o obchodních p?íležitostech
• získávání zakázek (ú?ast ve výb?rovém ?ízení)
• administrativa spojená s obchodními p?ípady
• reporting, ú?ast na týmových poradách v sídle firmy.

Požadujeme:

• VŠ/SŠ zem?d?lského sm?ru
• min. 3 roky praxe na obchodní pozici v segmentu zem?d?lství
• znalost regionu, znalost zákazník? ze segmentu zem?d?lství
• slovenský jazyk na úrovni rodilého mluv?ího
• komunikativní a p?íjemné vystupování
• pe?livost, flexibilita, samostatnost, zodpov?dnost a cílev?domost
• znalost práce na PC, MS Office
• ?idi?ský pr?kaz sk. B.

Nabízíme:

• motivující finan?ní ohodnocení
• služební automobil i k osobnímu použití
• mobilní telefon, notebook i k osobnímu použití
• 5 týdn? dovolené.

Lokalita: západní Slovensko

Napište nám

Pozice: Key Account Manager DIY – 6475

Horton International je celosv?tov? p?sobící firma, která poskytuje svým zákazník?m kvalitní služby v oblasti vyhledávání st?edního a vyššího managementu, lidských zdroj? a rozvoje spole?nosti.

Ve spolupráci s naší mate?skou spole?ností Dittmann Consulting jsme schopni poskytnout našim klient?m komplexní servis v personální oblasti – outdoorové výcviky, personální audity, mezikulturní management, team building, outsourcing v oblasti personalistiky a jiné služby.

Pro našeho klienta, mezinárodní renomovanou výrobn? obchodní spole?nost specializující se na technologie spojené s oh?evem a vytáp?ním, hledáme vhodného kandidáta na pozici

Key Account Manager DIY – 6475

Role spojená s touto pozicí je zejména propagace a prodej produkt? a služeb v rámci ?eské a Slovenské republiky, p?íprava a realizace prodejní strategie, identifikace potenciálních zákazník?, ?ízení stávajících vztah? se zákazníky. Monitoring zákazník?, aktivit konkurence a trend? v odv?tví DIY.

Pracovní nápl?:

• Realizace obchodní strategie v oblasti DIY (hobby markety)
• ?ízení vztah? s klí?ovými zákazníky a sjednávání rámcových smluv se zákazníky v souladu s firemní strategií
• Supervize v hobby marketech, koordinace POS aktivit, propagace zna?ky, udržování vztah? s prodejními asistenty a ?ešení problém?
• Zajišt?ní spokojenosti zákazník?
• Monitorování prodejních cíl?
• Propagace produkt?, uzavírání objednávek, zajišt?ní vnit?ní prodejní logistiky

Požadujeme:

• Zkušenost s prodejem v segmentu hobby market? p?ípadn? obdobných prodejních kanál?
• Zkušenost s technickým produktem jako nap?. DIY, elektrické ná?adí, instalatérské
pom?cky, spot?ebi?e, spot?ební zboží
• Anglický jazyk na komunikativní úrovni

Spole?nost nabízí:

• Zázemí mezinárodní spole?nosti s dlouholetým p?sobením na trhu
• Odpovídající finan?ní ohodnocení
• Zam?stnanecké benefity
• Firemní automobil, mobilní telefon, notebook

Lokalita: Praha

Napište nám

Pozice: ?editel systému a procesního engineeringu - 6474

Pro našeho klienta, ?eskou výrobní strojírenskou spole?nost, hledáme vhodného kandidáta na výše uvedenou pozici.

Pracovní nápl?:

• komplexní správa proces? spole?nosti
• analýza proces?
• návrh a realizace zm?n
• metodické vedení a komunikace nap?í? spole?ností
• budování, vedení a motivace týmu.

Požadujeme:

• VŠ vhodného zam??ení
• zkušenosti v obdobné pozici ve výrobní spole?nosti (kvalita, procesní engineering, continuous improvement apod.)
• praxe min. 5 let
• zkušenosti s vedením týmu
• znalost AJ je výhodou
• silná orientace na výsledek
• schopnost vést a motivovat tým spolupracovník?
• strategické uvažovaní
• organiza?ní schopnosti
• loajalita a smysl pro týmovou spolupráci
• orientace na cíl, racionalizaci, optimalizaci proces?.

Spole?nost nabízí:

• zázemí ?eské spole?nosti s dlouholetým p?sobením na trhu
• odpovídající finan?ní ohodnocení
• zam?stnanecké benefity.

Lokalita: region Vyso?ina.

Napište nám

Pozice: Marketing Manager - 6473

Horton International is an international company that provides its customers with quality services in Executive Search of middle and upper management, Human Resources Management and development programs.

For our client, internationally renowned manufacturer of technical products, we are seeking a suitable candidate for the position:


Marketing Manager - 6473

The Marketing Manager, is a high profile position tasked with driving the marketing agenda internally and externally. Position is reporting to Country Manager with responsibility for the full marketing mix in Czech Rep. and Slovakia.

Key Responsibilities:
• B2B Marketing Strategy
• Trade Marketing – definition and implementation of the promotion mix and support of products and services with a focus on trade
• Monitoring of the market trends, consumer behaviour and competitors
• Product and Pricing incl. managing of the new products launch
• Branding/Communication: lead and coordinate the brand image and activities
Requirements and Qualifications:
• University education
• Experience in full mix of B2B product and ability to sell/promote the company through trade channels
• Sector backgrounds such as power tools - DIY , plumbing , appliances , heating and consumer goods are highly desirable
• Marketing management and strategic planning experience
• English language proficiency

Location: Prague

Out client offers environment and background of the large international company as well as competitive salary.

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce/m??icí p?ístroje – 6437

Pro našeho klienta, významnou ?eskou spole?nost, která se zabývá investi?ní výstavbou a servisem v oboru telekomunika?ních a informa?ních technologií, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na výše uvedenou pozici.

Pracovní nápl?, zodpov?dnost:
• zmapování trh? ?R, SR a Ma?arska a vyhledání klientely pro dané produkty, postavení prodejní strategie v jednotlivých regionech
• samostatné rozvinutí obchodní aktivity
• ?ešení logistických otázek
• marketingová spolupráce s mate?skou firmou.

Požadavky
• SŠ/VŠ
• AJ na úrovni vedení obchodních jednání
• orientace v elektrotechnice (po technické stránce)
• pružnost a kreativita
• komunikativnost a etika
• motivace k dlouhodobé spolupráci a loajalita
• ochota cestovat
• samostatnost, razantnost, rozhodnost.

Spole?nost nabízí:
• motivující pracovní podmínky
• prostor pro seberealizaci
• služební automobil.

Lokalita: ?R, dobrá dostupnost do Prahy.

Napište nám

Pozice: Produktový specialista prodeje pracovních postroj? - 3295

Našim klientem je ?eská spole?nost, s dlouhou a úsp?šnou dobou svého podnikání v oblasti prodeje pracovních pom?cek a oble?ení, pat?ící mezi p?ední ?eské spole?nosti podnikající na B2B a B2C trhu v ?eské republice a v zahrani?í.
Lokalita: Olomoucký kraj

Vaše zodpov?dnost za:
Zodpov?dnost za uvedení produktu na trh, propagaci a rozvoj obchodní sít?, identifikaci a jednání s potenciální dodavateli, kontakt s klí?ovými zákazníky, cenová politika, propagace a podpora prodeje, efektivní podpora obchodních proces?.


Požadujeme:
Obchodnický typ se znalostí marketingu.
Schopnost prezentovat technické detaily, zkušenost s prodejem technických produkt? vítána.
P?edpoklady realizovat projekt po stránce, obchodní, marketingové, ekonomické.
Aktivní znalost anglického jazyka,
Samostatnost, flexibilita

Nabízíme:
Zajímavou a tv?r?í práci v prosperující a dynamické spole?nosti
Odpovídající ohodnocení, možnost podílet se na r?stu spole?nosti a tím i na vlastním rozvoji.

Napište nám

Pozice: Operations Manager - 3293

Pro výrobní zahrani?ní spole?nost se sídlem na Vyso?in? obsazujeme uvedenou pracovní pozici.

Vaše zodpov?dnost:
Jedná se o strategickou pozici ve firm?, která vyžaduje manažera s nadhledem, který bude ur?ovat sm?r vývoje výrobního útvaru v souladu se strategií firmy, iniciovat zm?ny.
V dané pozici budete ?ídit úseky výroby, technologie, investi?ní úsek, technické odd?lení, projekty, facility management, BOZP (cca 150pracovník?).
Budete komunikovat s ostatními závody v zahrani?í, spolupracovat na strategii firmy.

Požadavky:
VŠ vzd?lání technického sm?ru.
Praxe 3-5 let úsp?šné praxe na obdobné pozici ve výrobním závod? (sériová výroba), nejlépe se zahrani?ním vlastníkem.
Anglický jazyk na úrovni min.B2, znalost dalšího jazyka výhodou (ruský jazyk, n?mecký jazyk).
P?esv?d?ivý, respektovaný a d?v?ryhodný ?lov?k, p?irozený leader.
Velmi dobré komunika?ní schopnosti a schopnosti motivovat lidi.
Vztah k regionu.

Nabízíme:
Zajímavé ohodnocení odpovídající náro?nosti pozice.
V?z i k soukromému využití.
Firma nabízí další výhody, nap?íklad p?ísp?vky na penzijní nebo životní pojišt?ní, vzd?lávání atd.

Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis. Zárove?
si prosím p?e?t?te pozorn? následující text a uvád?jte jej vždy spole?n? s
Vaším e-mailem/dopisem, jinak nebudeme moci pracovat s Vámi zaslanými údaji.

Napište nám

Pozice: Technolog plast? - 3292

Našim klientem je zahrani?ní spole?nost, výrobce plastových a gumových díl? pro automobilový pr?mysl.

V dané pozici budete:
Sestavovat technologické postupy a ?ešit provozní záležitosti p?i výrob? plast?.
Analyzovat technické a technologické úkoly, navrhovat ?ešení, optimalizovat výrobní postupy.
Spolupracovat s odd. obchodu a nákupu p?i p?íprav? technických nabídek.
?ešit technické záležitosti dle požadavk? zákazník?.
Spolupracovat na konstrukci nástroj?, p?ípravk?, pom?cek.

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzd?lání se zam??ením na zpracování polymer?.
3 roky praxe v oblasti technologie nebo výroby plastových dílc?.
Orientace a p?ehled v polymerních materiálech.
Znalost systém? a požadavk? p?i schvalování díl? pro sériovou výrobu (PPAP, FMEA atd)
Orientace v oblasti štíhlé výroby.
Uživatelská znalost anglického jazyka.
Znalost práce na PC a vítány základy CAD.

Nabízíme:
Možnost osobního i profesního r?stu v perspektivní spole?nosti.
Odpovídající finan?ní ohodnocení.
5 týdn? dovolené, p?ísp?vek na stravování.
Kurzy (anglický jazyk) a další vzd?lávání
Lokalita: st?ední Morava

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce – 6443

Pro našeho klienta, významnou ?eskou spole?nost, která se zabývá investi?ní výstavbou a servisem v oboru telekomunika?ních a informa?ních technologií, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na výše uvedenou pozici.
Vybraný kandidát bude zodpov?dný za prodej produktového portfolia spole?nosti poskytující komplexní ?ešení v oboru telekomunikací a telekomunika?ních technologií.

Požadavky:
• SŠ/VŠ
• zkušenost s B2B obchodem v segmentu v?tších spole?ností (stavebnictví, státní sektor apod.)
• znalost AJ výhodou
• p?edchozí zkušenost z obdobné pozice velkou výhodou
• samostatnost, razantnost, rozhodnost
• komunikativnost a etika
• motivace k dlouhodobé spolupráci a loajalita

Spole?nost nabízí:
• motivující pracovní podmínky
• prostor pro seberealizaci.

Lokalita: Praha + okolí.

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce – 6461

Pro našeho klienta, významnou spole?nost, která se zabývá investi?ní výstavbou a servisem v oboru telekomunika?ních a informa?ních technologií, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na výše uvedenou pozici.
Vybraný kandidát bude zodpov?dný za prodej produktového portfolia spole?nosti poskytující komplexní ?ešení v oboru telekomunikací a telekomunika?ních technologií.

Požadavky:
• SŠ/VŠ
• zkušenost v oblasti prodeje technického produktu, B2B
• orientace v oboru elektro (slabouproud/silnoproud), MaR, zabezpe?ovacích systémech je velkou výhodou
• samostatnost
• komunikativnost a etika
• motivace k dlouhodobé spolupráci.

Spole?nost nabízí:
• motivující pracovní podmínky
• prostor pro seberealizaci i další rozvoj.

Lokalita: Plze?ský kraj

Napište nám

Pozice: Konstruktér a 3D designer - 6464

Naším klientem je ?eská spole?nost s více než 20letou tradicí. Specializuje se na vlastní vývoj a výrobu unikátních systém? ur?ených pro osobní ochranu lidí v pr?myslu.

Požadavky:
- VŠ/SŠ, technická – strojírenská orientace, plasty výhodou
- Zkušenosti s konstrukcí v 3D podmínkou
- Minimáln? 2 roky praxe v konstrukci, ideáln? více než 4 roky
- Komplexní p?ístup – design, prototyp, labor. a poloprovozní zkoušky
- AJ na dobré komunika?ní úrovni výhodou, minimáln? však základní znalost
- Samostatnost, proaktivita, nadšení, kreativita, designaterské ambice „volný, ergonomický, nekotovatelný design“
- Týmovost – menší tým
- Komunikace se specialisty na elektrotechnickou ?ást a s výrobou (pro optimalizaci výrobku z hlediska montáže a proveditelnosti).
- D?raz na sofistikovanou funkcionalitu v estetickém pojetí.

Lokalita: region Liberecko.

Spole?nost nabízí:
- Moderní pracovní podmínky
- Možnost seberealizace
- Motivující finan?ní ohodnocení.

Nástup: dohodou

Napište nám