Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 14 inzerátů.


Pozice: IT Administrator - 1334

Naším klientem je významný mezinárodní výrobce a distributor ?ešení st?ešních krytin a oplášt?ní budov.

Lokalita: Praha - západ

Nápl? práce:
• správa, údržba a rozvoj stávajících systém? a sítí.
• implementace a vývoj nových systém?.
• ?ešení technických problém? na mnoha úrovních.
• podpora Helpdesk a pomoc cca 500 uživatel?m.
• odpov?dnost za zálohování systém?.

Požadavky:
• zkušenosti na podobné pozici.
• znalost výrobního prost?edí výhodou.
• rozší?ené znalosti v n?které z oblastí:
– Microsoft Windows Server
– Windows Active Directory
– Microsoft Remote Desktop Services 2008R2 a 2012
– Microsoft SQL 2005, 2008 a 2012
– Exchange 2010, toku pošty a manipulace spam
– Microsoft SCCM
– LAN, WLAN, WAN a VPN technologie
– Bezpe?nost a firewall nastavení, v?etn? norem a dokumentace
– Standardy OEE a terminologie
– VMware vSphere a vCenter
– Hardware a systémy ukládání na Server
• komunikativní znalost anglického jazyka
• vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost, analytický p?ístup

Nabízíme:
• práci ve stabilní a dynamické spole?nosti
• možnost profesního r?stu, odpovídající finan?ní ohodnocení
• 5 týdn? dovolené

Napište nám

Pozice: Stavební inženýr vývojového odd?lení - 1329

Naším klientem je významný mezinárodní výrobce a distributor ?ešení st?ešních krytin a oplášt?ní budov.

Lokalita: Praha - západ

Nápl? práce:
Stanete se ?lenem nového týmu vývojového centra a budete se podílet na dalším rozvoji portfolia produkt?. Jedná se o technickou pozici zabývající se systémovým ?ešením a testováním stavebního materiálu.
Zabývat se budete vývojem a zjiš?ováním mechanických vlastností, navrhovat funk?nost užití a zkoumat možnosti zlepšení. Budete spolupracovat s laborato?í, konstrukcí, výrobou. Získáte zkušenosti a kontakty s pr?myslovými partnery na veletrzích.

Požadavky:
• VŠ vzd?lání stavebního zam??ení
• praxe v oblasti stavebnictví a znalost konstrukcí budov
• zkušenost s vývojem instala?ních systém? a instala?ních metod stavebních materiál?
• samostatný, analyticky zam??ený technický pracovník
• komunikativní znalost anglického jazyka
• vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost
• dobrou znalost práce s PC

Nabízíme:
• práci v dynamickém kolektivu
• budete sou?ástí týmu vysoce kvalifikovaných pracovník? výzkumu a vývoje
• možnost profesního r?stu, odpovídající finan?ní ohodnocení

Napište nám

Pozice: Regional Sales Manager - 1332

Pro našeho klienta, výrobní obchodní strojírenskou spole?nost se silným zam??ením na export hledáme vhodného kandidáta na pozici Regional Sales Manager.

Lokalita: Vyso?ina

Základní odpov?dnosti:
• identifikace a analýza nových obchodních p?íležitostí v B2B oblasti (Indie, ?ína a SNS atd.)
• monitoring trhu
• tvorba strategií pro vstup na nové trhy a propagaci výrobk? (spolupráce s ostatními odd?leními)
• pé?e o významné obchodní partnery, udržování a rozvoj obchodních vztah? a kontakt?
• p?íprava a realizace obchodních plán?

Klí?ové úkoly:
• akvizice nových zákazník?
• pln?ní stanovených obchodních cíl? a ukazatel?
• zajišt?ní konkurenceschopnosti na mezinárodním trhu

Požadavky:
• VŠ/SŠ technického nebo ekonomického zam??ení (ideáln? strojírenství)
• praxe v oblasti obchodu a business developmentu
• AJ + další sv?tový jazyk, ideáln? n?m?ina, p?íp. ruština
• dobrá znalost strojírenství, technických materiál? a komponent?
• zkušenost z multikulturního prost?edí
• silná orientace na výsledek založená na pozitivním p?ístupu k ?ešení problém?
• zákaznická orientace
• vyjednávací schopnosti a odolnost v??i stresu
• samostatnost a organiza?ní schopnosti
• loajalita a smysl pro týmovou spolupráci
• vysoké etické cít?ní
• ochota cestovat

Nabízíme:
• zázemí spole?nosti s dlouholetým p?sobením na trhu
• možnost pracovat se sofistikovanými strojírenskými výrobky
• odpovídající finan?ní ohodnocení
• zam?stnanecké benefity

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce pro Královéhradecký kraj - 1326

Naším klientem je ?eská rodinná firma, která p?es 10let p?sobí na trhu. Zabývá se výrobou a prodejem širokého sortimentu výrobk?, nap?íklad l?žkovin, zdravotních fixa?ních výrobk?, prost?edk? pro hygienu atd.

Lokalita: Královehradecký kraj

Nápl? práce:
• Zodpov?dnost za rozvoj obchodu v Královéhradeckém kraji
• Jednání se zákazníky - nap?íklad zdravotnická za?ízení, domy sociálních služeb, lé?ebny, ale i bytová studia atd.
• Propagace a prezentace nabídky firmy, dojednávání smluvních podmínek, starost o stávající i novou klientelu

Požadujeme:
• Zkušenost a praxe v obchodní ?innosti, ideáln? z prost?edí zdravotnictví, sociálních služeb, farmacie. Vztah k produkt?m firmy – ideáln? t?eba pro zdravotní sestru s obchodním duchem
• Osobnostní p?edpoklady – komunikativní, p?íjemné vystupování, aktivita-pracovitost, samostatnost, odpov?dnost, zájem o obor
• OZ musí být schopen jednat s nákup?ími a vedoucími na úrovni st?edního a vyššího managementu, nap?íklad vedoucí dom? soc.služeb, lé?eben, domov? d?chodc?, lázní atd., ale i na úrovni maloobchod?
• ?idi?ský pr?kaz sk.B, práce s PC

Nabízíme:
• Stabilní firmu s p?íjemným pracovním prost?edím a rodinnou atmosférou.
• Zajímavou, ale i náro?nou práci s pot?ebným, kvalitním a smysluplným produktem.
• Hlavní pracovní pom?r, ohodnocení, auto, mobil, notebook.

Napište nám

Pozice: Chemical Engineer - painting 1328

Our client is an internationally renowned manufacturer and distributor of solutions for roofing, interior & exterior cladding. For the R&D centre in Czech Rep. we are seeking a suitable candidate for the position of Chemical Engineer.

Location:
• Prague

Key Competencies:
• Chemical engineer with a broad experience in inside paint and
varnish industry
• Solid background in formulation of water based paints and varnishes
ideally combined with expertise in application methods
• Experience in managing projects or as a member of the project team
• Planning and organizing

Requirements and qualifications:
• Achievement oriented person
• Analytical skills
• High commitment
• Team player
• Good communication skills in English – spoken as well as written

Company offers an exciting job in a dynamic and growth oriented group. Working conditions are informal and inspiring and you will become part of a highly qualified international R&D team.

Napište nám

Pozice: Quality Manager - 1323

Our client is an internationally renowned manufacturer and distributor of solutions for roofing, interior & exterior cladding.

Location:
• Prague - West

Quality Manager will be part of a cross-European Quality Deployment team that provides Quality strategy, tools, processes and systems to ensure Quality assurance and control in our effort to provide reliable, desirable and competitive products and services to our customers.
Reporting to Group Quality Manager (based abroad), the Quality Manager will be responsible for effective Quality Control and Assurance methods. He/she drives Quality Management System to be a natural part of organizations daily life and always up to date.

Key Responsibilities:
• Ensure high level of customer and quality awareness and skills in organization
• Quality Management System structure and contents
• Execution of ISO standard requirements and definition and execution of ISO and product related audits
• Definition of process parameters and identification/execution of improvements, exception handling, risk assessments and counter measures
• Root cause analysis and corrective actions
• Participation in Lean implementation program
• Support further improvements of factories process and product data management system, data quality and effective reporting and analysis
• Participation in quality planning and durability forum

Requirements and Qualifications:
• University degree
• 5+ years´engineer level experience from process oriented factory
• 5+ years’ experience in quality management
• 3+ years’ experience from manager position
• Well oriented and experienced in ISO 9000/14000 standards
• Proven experience in implementation of Lean practices
• Knowledge in using statistical analyses in process industry
• Understanding of SixSigma methodology
• Solid business acumen with experience from international company
• Fluent written and spoken Czech and English

Company offers environment and background of an international company and competitive salary and other bonuses.

Napište nám

Pozice: Sales Manager/ ?R - 1301

Naším klientem je významný tuzemský výrobce a dodavatel outdoorového vybavení.

Lokalita: Praha/ ?R

Vybraný kandidát bude odpov?dný za:
• Rozvoj sou?asné prodejní sít? a získávání nových prodejních kanál?
• Periodické návšt?vy zákazník?
• Odbornou prezentaci zboží
• Budování pozice zna?ky na obchodech
• Komunikaci se zákazníky
• Kontrola platební kázn? zákazník? a ?ešení nedostatk?
• Navrhování a realizování ak?ních periodických prodejních p?íležitostí
• Spoluú?ast na organizování a realizování prezenta?ních výstav (2x v roce v ?R)
• Kontrola skladových zásob a plánování jejich dopl?ování v závislosti na prodejním plánu
• Spoluú?ast na správ? webových stránek

O?ekáváme:
• SŠ/ VŠ vzd?lání
• P?edchozí zkušenost s prodejem v obdobném segmentu
• ?P skupiny B
• Znalost AJ je výhodou
• Práce na PC (Word, Excel, Power Point)
• Znalost Photoshop, Ilustrator, CorelDRAW výhodou
• Schopnost práce s FB a Internetem
• Dobré komunika?ní schopnosti
• Pe?livost, systemati?nost, spolehlivost a flexibilitu
• Schopnost efektivn? plánovat, organizovat práci a dotahovat v?ci do konce
• Kreativnost a nápaditost
• Samostatnost
• Zápal pro dosažení cíle

Nabízíme:
• Zajímavé platové ohodnocení
• Zázemí prestižní spole?nosti
• Služební telefon
• Služební automobil i pro soukromé ú?ely

Napište nám

Pozice: Test Manager - 1307

Pro našeho významného klienta, zavedený pen?žní ústav, hledáme vhodného kandidáta na výše uvedenou pozici.

Lokalita: Praha

Pracovní nápl?:
• Plánování a ?ízení veškerých aktivit v oblasti testování - zejména bankovního systému
• Tvorba metodologie testování (uživatelské/integra?ní testování)
• Dohled nad procesem testování
• Automatizace procesu testování
• Rozvoj dovedností v oblasti testování v rámci spole?nosti/sdílení know-how
• Reporting CIO
• Zajišt?ní souladu rozvoje IT a obchodních aktivit spole?nosti
• Komunikace s kolegy v jednotlivých týmech, dodavatelem

O?ekáváme:
• Odbornou praxi v oblasti testování v délce min. 3 let
• Zkušenosti s metodikou testování, automatizací procesu testování, vývojem SW ?ešení
• Znalost AJ na komunikativní úrovni
• Zkušenost s ?ízením projekt?
• Orientaci na zákazníka
• Velmi dobré komunika?ní dovednosti
• Schopnost koncep?ního a analytického myšlení, schopnost strukturovat a ?ešit složité praktické problémy

Nabízíme:
• Zázemí mezinárodní silné a stabilní spole?nosti
• Odpovídající platové ohodnocení

Napište nám

Pozice: Key Account Manager Slovakia - 1287

Pro našeho klienta, mezinárodní renomovanou výrobn?-obchodní spole?nost specializující se na technologie spojené s oh?evem a vytáp?ním, hledáme vhodného kandidáta na pozici:

KEY ACCOUNT MANAGER SLOVAKIA - 1287

Role spojená s touto pozicí je zejména p?íprava a realizace strategie prodeje produkt? a navazujících služeb v rámci Slovenské republiky.

Pracovní nápl?
• Realizace obchodní strategie ve sv??ené oblasti
• ?ízení vztahu s distributorem
• Pé?e o stávající zákazníky/ aktivní rozši?ování portfolia zákazník?
• Monitoring trhu
• Participace na aktivitách spojených s propagací zna?ky, udržování vztah? se zákazníky a p?ípadné ?ešení reklamací
• Propagace produkt?, uzavírání objednávek, zajišt?ní logistiky
• Reporting – Country Manager ?R/SR

Požadujeme
• Zkušenost s prodejem v oblasti B2B
• Zkušenost s prodejem technického produktu v segmentu tepelné techniky
• St?edn? pokro?ilou znalost Anglického jazyka, znalost dalších jazyk? (nap?. Ma?arského jazyka) je výhodou
• Ochotu cestovat ve sv??eném regionu a pracovat na samostatné pozici formou „home office“
• Velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• P?íjemné, profesionální a reprezentativní vystupování
• O?ekáváme energickou, pro-aktivní osobnost s klientským p?ístupem


Spole?nost nabízí:
• Zázemí mezinárodní spole?nosti s vlastním vývojem a výrobou
• Odpovídající finan?ní ohodnocení
• Zam?stnanecké benefity
• Firemní automobil, mobilní telefon, notebook
• Prostor pro další r?st

Lokalita: Slovensko (Bratislava/Žilina/Tren?ín/Nitra)

Napište nám

Pozice: Manažer odd?lení metodické podpory - 1294

Pro našeho klienta, významný a zavedený pen?žní ústav, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:

Manažer odd?lení metodické podpory - 1294

Hlavní zodpov?dností je metodická podpora pro zabezpe?ení realizace a zpracování bankovních transakcí v oblasti úv?r? a vklad? efektivním, inovativním a z hlediska náklad? racionálním zp?sobem, který zohled?uje všechny rizikové faktory a aplikovatelné regula?ní požadavky.

Pracovní nápl?:
• ?ízení odd?lení zodpov?dného za tvorbu metodických postup? pro bankovní transakce v oblasti úv?r? a vklad? i samostatná odborná práce
• Identifikace možností racionalizace, optimalizace a inovace realizovaných ?inností/postup?/proces? v zpracovatelských odd?leních banky a následná implementace p?ípadných zm?n
• Podpora a osobní ú?ast p?i nastavování a zm?nách interních p?edpis? se zam??ením na zefektivn?ní provozních ?inností
• Proaktivní komunikace a spolupráce s ostatními odd?leními v bance v oblasti úv?r? a vklad? (p?edevším v oblastech tvorby a zm?ny produkt?, proces? a IT ?ešení)
• Zabezpe?ení analytické podpory zpracovatelským odd?lením
• Aktivní participace na klí?ových projektech banky za oblast zpracování bankovních obchod?

O?ekáváme:
• Vysokoškolské vzd?lání
• Odborná praxe minimáln? 8 let v bankovním sektoru
• Znalost legislativy v bankovní oblasti
• Znalost úv?rových produkt?, proces? a požadavk? na ?ízení rizik v úv?rové oblasti
• Zkušenosti z procesního a projektového managementu
• AJ – aktivn?
• Znalost MS Office, znalost bankovních systém?
• Výborné komunika?ní a vyjednávací dovednosti
• Samostatnost, kreativita, proaktivní p?ístup p?i ?ešení úkol?
• Schopnost efektivn? ?ídit tým p?i implementaci zm?n
• Schopnost koncep?ního a analytického myšlení, schopnost strukturovat a ?ešit složité praktické problémy
• Zam??ení na dosažení cíl?

Spole?nost nabízí:
• Zázemí mezinárodní silné a stabilní spole?nosti
• Možnost dalšího vzd?lávání a osobního rozvoje
• Odpovídající platové ohodnocení, benefity

Lokalita: Praha

Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis.

Napište nám

Pozice: Business Development Director CEE - 1291

Our client is an internationally renowned producing company and a very important producer and exporter with operations also in the Czech Republic. We are seeking a suitable candidate for the position:

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR CEE - 1291

The Business Development Director CEE, is a high profile position tasked with e.g. Supply strategy & Planning, Procurement and coordinating Distribution and Warehousing and Customer service operation CEE. Reporting to CEE Supply Chain Manager.

Key Responsibilities:
• Developing strategy
• Managing and innovating the relationship with Key Accounts and generating further business growth
• Studying and developing the logistics market within CEE region
• Re-design and innovating the company supply chain process and system
• Leading the company innovating projects with indirect team in CEE
• Creating efficiencies in all managed areas (continuous process improvement)
• Cost & budgeting
• Reporting

Requirements and Qualifications:
• Degree educated, fluent in English, knowledge of Czech, Slovak or Polish is a plus
• Senior level experience in Manufacturing, Supply Chain and Logistics
• Excellent understanding of the manufacturing process, process design and continuous improvement
• Ability to design process and interfaces across informational-physical-cash flows
• Experience with complex system implementation, e.g. WMS, ERP, TMS, E-commerce
• Flexible, a problem solver able to make decision and get things done
• Willing to work in Pardubice, with frequent travelling required, home office an option

Location:
• Pardubice/Hradec Kralove, home office (with good access to the region) is an option to be discussed

Benefits:
• Working environment and background of large international company
• A competitive salary and other bonuses adequate to the complexity of the position

If you are interested and meet all requirements please send your CV in English.

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce/m??icí p?ístroje – 6437

Pro našeho klienta, významnou ?eskou spole?nost, která se zabývá investi?ní výstavbou a servisem v oboru telekomunika?ních a informa?ních technologií, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na výše uvedenou pozici.

Pracovní nápl?, zodpov?dnost:
• zmapování trh? ?R, SR a Ma?arska a vyhledání klientely pro dané produkty, postavení prodejní strategie v jednotlivých regionech
• samostatné rozvinutí obchodní aktivity
• ?ešení logistických otázek
• marketingová spolupráce s mate?skou firmou.

Požadavky
• SŠ/VŠ
• AJ na úrovni vedení obchodních jednání
• orientace v elektrotechnice (po technické stránce)
• pružnost a kreativita
• komunikativnost a etika
• motivace k dlouhodobé spolupráci a loajalita
• ochota cestovat
• samostatnost, razantnost, rozhodnost.

Spole?nost nabízí:
• motivující pracovní podmínky
• prostor pro seberealizaci
• služební automobil.

Lokalita: ?R, dobrá dostupnost do Prahy.

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce – 6443

Pro našeho klienta, významnou ?eskou spole?nost, která se zabývá investi?ní výstavbou a servisem v oboru telekomunika?ních a informa?ních technologií, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na výše uvedenou pozici.
Vybraný kandidát bude zodpov?dný za prodej produktového portfolia spole?nosti poskytující komplexní ?ešení v oboru telekomunikací a telekomunika?ních technologií.

Požadavky:
• SŠ/VŠ
• zkušenost s B2B obchodem v segmentu v?tších spole?ností (stavebnictví, státní sektor apod.)
• znalost AJ výhodou
• p?edchozí zkušenost z obdobné pozice velkou výhodou
• samostatnost, razantnost, rozhodnost
• komunikativnost a etika
• motivace k dlouhodobé spolupráci a loajalita

Spole?nost nabízí:
• motivující pracovní podmínky
• prostor pro seberealizaci.

Lokalita: Praha + okolí.

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce – 6461

Pro našeho klienta, významnou spole?nost, která se zabývá investi?ní výstavbou a servisem v oboru telekomunika?ních a informa?ních technologií, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na výše uvedenou pozici.
Vybraný kandidát bude zodpov?dný za prodej produktového portfolia spole?nosti poskytující komplexní ?ešení v oboru telekomunikací a telekomunika?ních technologií.

Požadavky:
• SŠ/VŠ
• zkušenost v oblasti prodeje technického produktu, B2B
• orientace v oboru elektro (slabouproud/silnoproud), MaR, zabezpe?ovacích systémech je velkou výhodou
• samostatnost
• komunikativnost a etika
• motivace k dlouhodobé spolupráci.

Spole?nost nabízí:
• motivující pracovní podmínky
• prostor pro seberealizaci i další rozvoj.

Lokalita: Plze?ský kraj

Napište nám