Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 13 inzerátů.


Pozice: Vedoucí kvality - 1295

Naším klientem je významná výrobní zahrani?ní spole?nost, dlouhodob? p?sobící v Olomouci.

Vaše zodpov?dnost za:
Jedná se o samostatnou pozici v úrovni vyššího managementu, se širokou zodpov?dností za oblast kvality.
Plánování, sledování a udržení kvality výrobních proces?, kontrola proces? p?i sériové výrob?.
P?ímá komunikace se zákazníky, ?ízení reklamací, vyhodnocování p?í?in a stanovení nápravných opat?ení.
Zodpov?dnost za ?ízení dokumentace, vytvá?ení analýz a statistik, report výsledk?.

Požadujeme:
Znalost norem ISO 9001, 14001.
P?ehled o statistických metodách v oblasti ?ízení kvality, znalost proces? interních audit?.
Minimáln? komunikativní znalost anglického jazyka, schopnost jednat se zákazníky v zahrani?í.
Výborné prezenta?ní a vyjednávací dovednosti.
?idi?ský pr?kaz sk.B.
Flexibilita, p?ipravenost k pom?rn? ?astým služebním cestám.

Nabízíme:
Práci ve stabilní mezinárodní spole?nosti s možností profesního i kariérového r?stu.
Výborné zázemí a p?átelský kolektiv.
Nástup možný ihned.

Napište nám

Pozice: Manažer odd?lení metodické podpory - 1294

Pro našeho klienta, významný a zavedený pen?žní ústav, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:

Manažer odd?lení metodické podpory - 1294

Hlavní zodpov?dností je metodická podpora pro zabezpe?ení realizace a zpracování bankovních transakcí v oblasti úv?r? a vklad? efektivním, inovativním a z hlediska náklad? racionálním zp?sobem, který zohled?uje všechny rizikové faktory a aplikovatelné regula?ní požadavky.

Pracovní nápl?:
• ?ízení odd?lení zodpov?dného za tvorbu metodických postup? pro bankovní transakce v oblasti úv?r? a vklad? i samostatná odborná práce
• Identifikace možností racionalizace, optimalizace a inovace realizovaných ?inností/postup?/proces? v zpracovatelských odd?leních banky a následná implementace p?ípadných zm?n
• Podpora a osobní ú?ast p?i nastavování a zm?nách interních p?edpis? se zam??ením na zefektivn?ní provozních ?inností
• Proaktivní komunikace a spolupráce s ostatními odd?leními v bance v oblasti úv?r? a vklad? (p?edevším v oblastech tvorby a zm?ny produkt?, proces? a IT ?ešení)
• Zabezpe?ení analytické podpory zpracovatelským odd?lením
• Aktivní participace na klí?ových projektech banky za oblast zpracování bankovních obchod?

O?ekáváme:
• Vysokoškolské vzd?lání
• Odborná praxe minimáln? 8 let v bankovním sektoru
• Znalost legislativy v bankovní oblasti
• Znalost úv?rových produkt?, proces? a požadavk? na ?ízení rizik v úv?rové oblasti
• Zkušenosti z procesního a projektového managementu
• AJ – aktivn?
• Znalost MS Office, znalost bankovních systém?
• Výborné komunika?ní a vyjednávací dovednosti
• Samostatnost, kreativita, proaktivní p?ístup p?i ?ešení úkol?
• Schopnost efektivn? ?ídit tým p?i implementaci zm?n
• Schopnost koncep?ního a analytického myšlení, schopnost strukturovat a ?ešit složité praktické problémy
• Zam??ení na dosažení cíl?

Spole?nost nabízí:
• Zázemí mezinárodní silné a stabilní spole?nosti
• Možnost dalšího vzd?lávání a osobního rozvoje
• Odpovídající platové ohodnocení, benefity

Lokalita: Praha

Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis.

Napište nám

Pozice: Business Development Director CEE - 1291

Our client is an internationally renowned producing company and a very important producer and exporter with operations also in the Czech Republic. We are seeking a suitable candidate for the position:

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR CEE - 1291

The Business Development Director CEE, is a high profile position tasked with e.g. Supply strategy & Planning, Procurement and coordinating Distribution and Warehousing and Customer service operation CEE. Reporting to CEE Supply Chain Manager.

Key Responsibilities:
• Developing strategy
• Managing and innovating the relationship with Key Accounts and generating further business growth
• Studying and developing the logistics market within CEE region
• Re-design and innovating the company supply chain process and system
• Leading the company innovating projects with indirect team in CEE
• Creating efficiencies in all managed areas (continuous process improvement)
• Cost & budgeting
• Reporting

Requirements and Qualifications:
• Degree educated, fluent in English, knowledge of Czech, Slovak or Polish is a plus
• Senior level experience in Manufacturing, Supply Chain and Logistics
• Excellent understanding of the manufacturing process, process design and continuous improvement
• Ability to design process and interfaces across informational-physical-cash flows
• Experience with complex system implementation, e.g. WMS, ERP, TMS, E-commerce
• Flexible, a problem solver able to make decision and get things done
• Willing to work in Pardubice, with frequent travelling required, home office an option

Location:
• Pardubice/Hradec Kralove, home office (with good access to the region) is an option to be discussed

Benefits:
• Working environment and background of large international company
• A competitive salary and other bonuses adequate to the complexity of the position

If you are interested and meet all requirements please send your CV in English.

Napište nám

Pozice: Group Sales and Operational Planner - 1288

Our client is an internationally renowned manufacturer and distributor. We are seeking a suitable candidate for the position:

GROUP SALES AND OPERATIONAL PLANNER - 1288

Key Responsibilities:
• Operational planning
• Checking input and output data
• Making the planning transparent to all relevant stakeholder
• Making sure the data is correct and the tools always running
• Working closely with production scheduling in the factories

Requirements and Qualifications:
• Experienced in sales and supply chain planning
• Knowledge production planning and sales forecasting
• English and Czech languages proficiency
• Willingness to travel and working with different cultures
• Self-managed and service oriented person
• University degree
• Knowledge of SQL databases, Excel, VBA programming is a bonus

Location:
• Prague - West

Company offers environment and background of an international company and competitive salary and other bonuses.

If you are interested and meet all requirements please send your CV in English.

Napište nám

Pozice: Business Intelligence, Reporting & Data Warehouse Developer - 1238

Our client is an internationally renowned manufacturer and distributor of solutions for roofing, interior & exterior cladding. We are seeking a suitable candidate for the position:

Business Intelligence, Reporting & Data Warehouse Developer - 1238

The BI, Reporting & Data Warehouse Developer will be part of a cross-European team that cooperates with all business units. It is an IT-oriented position with a close connection to Sales & Operation. Reporting to Supply Chain Manager (based abroad), responsible for developing and implementing new planning methods and tools that are user-friendly and support the business.

Key Responsibilities:
• Development of databases, tools and reports
• Responsibility for correct data and well-functioning tools
• Establishment of dashboard for performance monitoring
• Linking the tools development with Sales & Operations planning
• Custom-tailored solutions based on internal needs

Requirements and Qualifications:
• University Degree
• Excellent skills in Excel, VBA programming, SQL databases
• Experienced in development of tools
• English language proficiency
• Willingness to travel
• Production planning and forecasting knowledge is a plus
• Self-managed and service oriented person

Location:
• Prague - West

Company offers environment and background of an international company and competitive salary and other bonuses.

If you are interested and meet all requirements please send your CV in English.

Napište nám

Pozice: Konzultant pro prodej otev?ených kurz? - 1281

Pro našeho klienta, významnou spole?nost s dlouhou tradicí na ?eském trhu, který p?sobí v oblasti poskytování vzd?lávání a osobnostního rozvoje hledáme, vhodného kandidáta na pozici

Konzultant pro prodej otev?ených kurz? - 1281

Vybraný kandidát bude odpov?dný za:
• Pr?b?žné shromaž?ování vzd?lávacích pot?eb ve firmách
• Aktivní nabízení p?ipravovaných produkt? v oblasti vzd?lávání a vedení databáze oslovených firem
• P?ípravu nabídek dle individuální poptávky zákazníka
• Realizaci kurz? a za vedení kompletní organiza?ní agendy, v?. objednávky, sledování úhrady a urgencí plateb
• Zajiš?ování spolupráce s lektorem a s redakcí p?íprav, technickou redakcí a kompletaci studijních materiál? pro poslucha?e
• Sledování konkuren?ních nabídek
• Spolupráci na p?íprav? katalog? otev?ených kurz?

O?ekáváme:
• SŠ/VŠ vzd?lání
• Praxi v oblasti prodeje služeb min. 2 roky
• ?P skupiny B
• Znalost práce na PC – MS Office
• Orientaci na klienty
• Výborné komunika?ní, prezenta?ní a organiza?ní dovednosti
• Energickou a flexibilní osobnost
• Znalost AJ je výhodou

Nabízíme:
• Zajímavé platové ohodnocení
• Zázemí prestižní spole?nosti


Lokalita: Praha

Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis.

Napište nám

Pozice: Regionální obchodní zástupce pro Slovensko - 6472

Pro našeho klienta, úsp?šnou spole?nost, která se zam??uje na dodávky staveb a technologií pro zem?d?lství, hledáme vhodného kandidáta na výše uvedenou pozici.

Pracovní nápl?:

• mapování a analýza trhu ve sv??eném regionu (západní Slovensko)
• kontakt se zákazníky, získávání nových
• udržování p?ehledu o obchodních p?íležitostech
• získávání zakázek (ú?ast ve výb?rovém ?ízení)
• administrativa spojená s obchodními p?ípady
• reporting, ú?ast na týmových poradách v sídle firmy.

Požadujeme:

• VŠ/SŠ zem?d?lského sm?ru
• min. 3 roky praxe na obchodní pozici v segmentu zem?d?lství
• znalost regionu, znalost zákazník? ze segmentu zem?d?lství
• slovenský jazyk na úrovni rodilého mluv?ího
• komunikativní a p?íjemné vystupování
• pe?livost, flexibilita, samostatnost, zodpov?dnost a cílev?domost
• znalost práce na PC, MS Office
• ?idi?ský pr?kaz sk. B.

Nabízíme:

• motivující finan?ní ohodnocení
• služební automobil i k osobnímu použití
• mobilní telefon, notebook i k osobnímu použití
• 5 týdn? dovolené.

Lokalita: západní Slovensko

Napište nám

Pozice: ?editel systému a procesního engineeringu - 6474

Pro našeho klienta, ?eskou výrobní strojírenskou spole?nost, hledáme vhodného kandidáta na výše uvedenou pozici.

Pracovní nápl?:

• komplexní správa proces? spole?nosti
• analýza proces?
• návrh a realizace zm?n
• metodické vedení a komunikace nap?í? spole?ností
• budování, vedení a motivace týmu.

Požadujeme:

• VŠ vhodného zam??ení
• zkušenosti v obdobné pozici ve výrobní spole?nosti (kvalita, procesní engineering, continuous improvement apod.)
• praxe min. 5 let
• zkušenosti s vedením týmu
• znalost AJ je výhodou
• silná orientace na výsledek
• schopnost vést a motivovat tým spolupracovník?
• strategické uvažovaní
• organiza?ní schopnosti
• loajalita a smysl pro týmovou spolupráci
• orientace na cíl, racionalizaci, optimalizaci proces?.

Spole?nost nabízí:

• zázemí ?eské spole?nosti s dlouholetým p?sobením na trhu
• odpovídající finan?ní ohodnocení
• zam?stnanecké benefity.

Lokalita: region Vyso?ina.

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce/m??icí p?ístroje – 6437

Pro našeho klienta, významnou ?eskou spole?nost, která se zabývá investi?ní výstavbou a servisem v oboru telekomunika?ních a informa?ních technologií, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na výše uvedenou pozici.

Pracovní nápl?, zodpov?dnost:
• zmapování trh? ?R, SR a Ma?arska a vyhledání klientely pro dané produkty, postavení prodejní strategie v jednotlivých regionech
• samostatné rozvinutí obchodní aktivity
• ?ešení logistických otázek
• marketingová spolupráce s mate?skou firmou.

Požadavky
• SŠ/VŠ
• AJ na úrovni vedení obchodních jednání
• orientace v elektrotechnice (po technické stránce)
• pružnost a kreativita
• komunikativnost a etika
• motivace k dlouhodobé spolupráci a loajalita
• ochota cestovat
• samostatnost, razantnost, rozhodnost.

Spole?nost nabízí:
• motivující pracovní podmínky
• prostor pro seberealizaci
• služební automobil.

Lokalita: ?R, dobrá dostupnost do Prahy.

Napište nám

Pozice: Technolog plast? - 3292

Našim klientem je zahrani?ní spole?nost, výrobce plastových a gumových díl? pro automobilový pr?mysl.

V dané pozici budete:
Sestavovat technologické postupy a ?ešit provozní záležitosti p?i výrob? plast?.
Analyzovat technické a technologické úkoly, navrhovat ?ešení, optimalizovat výrobní postupy.
Spolupracovat s odd. obchodu a nákupu p?i p?íprav? technických nabídek.
?ešit technické záležitosti dle požadavk? zákazník?.
Spolupracovat na konstrukci nástroj?, p?ípravk?, pom?cek.

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzd?lání se zam??ením na zpracování polymer?.
3 roky praxe v oblasti technologie nebo výroby plastových dílc?.
Orientace a p?ehled v polymerních materiálech.
Znalost systém? a požadavk? p?i schvalování díl? pro sériovou výrobu (PPAP, FMEA atd)
Orientace v oblasti štíhlé výroby.
Uživatelská znalost anglického jazyka.
Znalost práce na PC a vítány základy CAD.

Nabízíme:
Možnost osobního i profesního r?stu v perspektivní spole?nosti.
Odpovídající finan?ní ohodnocení.
5 týdn? dovolené, p?ísp?vek na stravování.
Kurzy (anglický jazyk) a další vzd?lávání
Lokalita: st?ední Morava

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce – 6443

Pro našeho klienta, významnou ?eskou spole?nost, která se zabývá investi?ní výstavbou a servisem v oboru telekomunika?ních a informa?ních technologií, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na výše uvedenou pozici.
Vybraný kandidát bude zodpov?dný za prodej produktového portfolia spole?nosti poskytující komplexní ?ešení v oboru telekomunikací a telekomunika?ních technologií.

Požadavky:
• SŠ/VŠ
• zkušenost s B2B obchodem v segmentu v?tších spole?ností (stavebnictví, státní sektor apod.)
• znalost AJ výhodou
• p?edchozí zkušenost z obdobné pozice velkou výhodou
• samostatnost, razantnost, rozhodnost
• komunikativnost a etika
• motivace k dlouhodobé spolupráci a loajalita

Spole?nost nabízí:
• motivující pracovní podmínky
• prostor pro seberealizaci.

Lokalita: Praha + okolí.

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce – 6461

Pro našeho klienta, významnou spole?nost, která se zabývá investi?ní výstavbou a servisem v oboru telekomunika?ních a informa?ních technologií, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na výše uvedenou pozici.
Vybraný kandidát bude zodpov?dný za prodej produktového portfolia spole?nosti poskytující komplexní ?ešení v oboru telekomunikací a telekomunika?ních technologií.

Požadavky:
• SŠ/VŠ
• zkušenost v oblasti prodeje technického produktu, B2B
• orientace v oboru elektro (slabouproud/silnoproud), MaR, zabezpe?ovacích systémech je velkou výhodou
• samostatnost
• komunikativnost a etika
• motivace k dlouhodobé spolupráci.

Spole?nost nabízí:
• motivující pracovní podmínky
• prostor pro seberealizaci i další rozvoj.

Lokalita: Plze?ský kraj

Napište nám

Pozice: Konstruktér a 3D designer - 6464

Naším klientem je ?eská spole?nost s více než 20letou tradicí. Specializuje se na vlastní vývoj a výrobu unikátních systém? ur?ených pro osobní ochranu lidí v pr?myslu.

Požadavky:
- VŠ/SŠ, technická – strojírenská orientace, plasty výhodou
- Zkušenosti s konstrukcí v 3D podmínkou
- Minimáln? 2 roky praxe v konstrukci, ideáln? více než 4 roky
- Komplexní p?ístup – design, prototyp, labor. a poloprovozní zkoušky
- AJ na dobré komunika?ní úrovni výhodou, minimáln? však základní znalost
- Samostatnost, proaktivita, nadšení, kreativita, designaterské ambice „volný, ergonomický, nekotovatelný design“
- Týmovost – menší tým
- Komunikace se specialisty na elektrotechnickou ?ást a s výrobou (pro optimalizaci výrobku z hlediska montáže a proveditelnosti).
- D?raz na sofistikovanou funkcionalitu v estetickém pojetí.

Lokalita: region Liberecko.

Spole?nost nabízí:
- Moderní pracovní podmínky
- Možnost seberealizace
- Motivující finan?ní ohodnocení.

Nástup: dohodou

Napište nám