Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 12 inzerátů.


Pozice: Regionální obchodní zástupce - 1371

Naším klientem je stabilní a úsp?šná spole?nost, která je zam??ena na dodávky zem?d?lských a pr?myslových staveb.

Lokalita: St?edo?eský, Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj

Pracovní nápl?:
• mapování a analýza trhu ve sv??eném regionu
• kontakt se stávajícími zákazníky, získávání nových
• udržování p?ehledu o obchodních p?íležitostech, nap?íklad o konání výb?rových ?ízení, vypisovaných tendrech, informacích o zamýšlených investicích apod.
• získávání zakázek, získávání možností zú?astnit se výb?rových ?ízení
• administrativa spojená s obchodními p?ípady
• reporting, ú?ast na týmových poradách v sídle firmy

Požadujeme:
• VŠ/SŠ zem?d?lského, p?ípadn? stavebního sm?ru
• minimáln? 3 roky praxe v podobné obchodní pozici
• znalost regionu, znalost zákazník? ze segmentu zem?d?lství
• odolnost, vytrvalost, zam??ení na výsledek
• komunikativní a p?íjemné vystupování
• pe?livost, flexibilita, samostatnost, zodpov?dnost a cílev?domost
• znalost práce na PC, MS Office
• ?idi?ský pr?kaz sk. B

Nabízíme:
• progresivní a pr?hledné finan?ní ohodnocení
• zajímavá práce v profesionálním kolektivu
• zaškolení – obchodní a produktové školení
• práce na HPP, dlouhodobá spolupráce
• služební auto, telefon, notebook
• 5 týdn? dovolené
Napište nám

Pozice: General Manager

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost; významný výrobce a dodavatel.

Lokalita pracovišt? - Jižní ?echy

Náplní práce vybraného uchaze?e bude:
• komplexní vedení samostatné výrobní jednotky v ?R
• rozši?ování stávajících výrobních kapacit
• budování nových výrobních kapacit
• zajišt?ní rozvoje R&D odd?lení
• komunikace s mate?skou spole?ností a partnery ve sv?t?
• ?ízení vztahu s klí?ovými zákazníky
• tvorba rozpo?tu, pln?ní, reporting

Pozice vyžaduje:
• VŠ / SŠ
• dobrá znalost ?J, AJ (znalost dalších jazyk? je výhodou)
• prokazatelné manažerské zkušenosti z komplexního vedení spole?nosti výrobn?-obchodního typu
• profesionální vystupování se zam??ením na klienty
• velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• schopnost motivovat, delegovat a rozhodovat
• ovládat obchodní strategii a stanovovat a vyhodnocovat úkoly, výsledky
• cílev?domost, orientace na výsledek
• ochotu a schopnost u?it se novým v?cem, flexibilitu

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.


Napište nám

Pozice: ?editel logistiky - 1365

Našim klientem je významná výrobní zahrani?ní spole?nost se zam??ením na automobilový trh.

Vaše zodpov?dnost za:
• zodpov?dnost za logistiku velké výrobní spole?nosti
• návrh a realizace strategie logistiky, zodpov?dnost za všechny logistické aktivity spojené s ?ízením tok? v logistickém ?et?zci (plánování výroby, vstupní logistika, skladové hospodá?ství, expedice, celní problematika atd.)
• zajišt?ní odpovídající úrovn? zásob, rozvoj opat?ení vedoucích ke snižování zásob a optimalizaci náklad?
• vedení lidí, podpora spolupráce a komunikace

Požadujeme:
• manažerské p?edpoklady pro výkon funkce v top managementu zahrani?ní spole?nosti
• VŠ vzd?lání, ideáln? se zam??ením na logistiku
• manažerská praxe v logistice, ve výrobní spole?nosti, která svými nároky odpovídá prost?edí automotive - JIT dodávky atd.
• znalost anglického jazyka, ideáln? i znalost n?m?iny
• systemati?nost, pr?raznost, flexibilita, orientace na výsledek
• silná osobnost se schopností prosadit zm?ny

Nabízíme:
• p?íležitost pracovat pro významnou mezinárodní spole?nost
• zajímavé ohodnocení odpovídající náro?nosti pozice
• v?z i k soukromému využití a další benefity

Napište nám

Pozice: Plant Manager - 1352

Našim klientem je významná výrobní zahrani?ní spole?nost se zam??ením na automobilový trh.

Budete zodpovídat za:
• návrh a realizaci strategie pr?b?žného rozvoje spole?nosti
• pozice je primárn? spjata s výrobou, budete ?ešit strategické úkoly, organizovat a optimalizovat prost?edky tak, aby byla dosažena maximální výrobní a organiza?ní efektivita
• ?ídit tým p?ímých pod?ízených v jednotlivých odd?leních, p?evezmete zodpov?dnost za jejich motivaci, vzd?lávání a ohodnocení a tím i za výkon
• podporovat zavád?ní a udržení systém? kvality, sm?rnic spole?nosti, zp?sob? ?ízení a dohlížet na jejich pln?ní tak, aby bylo dosaženo spokojenosti klient?, zam?stnanc? i okolí


Požadujeme:
• VŠ vzd?lání technického sm?ru
• úsp?šnou praxi z výrobn? orientované spole?nosti zam??ené na oblast automobilového pr?myslu
• aktivní znalost anglického jazyka (znalost n?m?iny je výhoda)
• manažerské kompetence pro úsp?šný výkon pozice v Top management výrobní spole?nosti

Napište nám

Pozice: IT Administrator - 1334

Naším klientem je významný mezinárodní výrobce a distributor ?ešení st?ešních krytin a oplášt?ní budov.

Lokalita: Praha - západ

Nápl? práce:
• správa, údržba a rozvoj stávajících systém? a sítí
• implementace a vývoj nových systém?
• ?ešení technických problém? na mnoha úrovních
• podpora Helpdesk a pomoc cca 500 uživatel?m
• odpov?dnost za zálohování systém?

Požadavky:
• zkušenosti na podobné pozici
• znalost výrobního prost?edí výhodou
• rozší?ené znalosti v n?které z oblastí:
– Microsoft Windows Server
– Windows Active Directory
– Microsoft Remote Desktop Services 2008R2 a 2012
– Microsoft SQL 2005, 2008 a 2012
– Exchange 2010, toku pošty a manipulace spam
– Microsoft SCCM
– LAN, WLAN, WAN a VPN technologie
– Bezpe?nost a firewall nastavení, v?etn? norem a dokumentace
– Standardy OEE a terminologie
– VMware vSphere a vCenter
– Hardware a systémy ukládání na Server
• komunikativní znalost anglického jazyka
• vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost, analytický p?ístup

Nabízíme:
• práci ve stabilní a dynamické spole?nosti
• možnost profesního r?stu, odpovídající finan?ní ohodnocení
• 5 týdn? dovolené

Napište nám

Pozice: Stavební inženýr vývojového odd?lení - 1329

Naším klientem je významný mezinárodní výrobce a distributor ?ešení st?ešních krytin a oplášt?ní budov.

Lokalita: Praha - západ

Nápl? práce:
Stanete se ?lenem nového týmu vývojového centra a budete se podílet na dalším rozvoji portfolia produkt?. Jedná se o technickou pozici zabývající se systémovým ?ešením a testováním stavebního materiálu.
Zabývat se budete vývojem a zjiš?ováním mechanických vlastností, navrhovat funk?nost užití a zkoumat možnosti zlepšení. Budete spolupracovat s laborato?í, konstrukcí, výrobou. Získáte zkušenosti a kontakty s pr?myslovými partnery na veletrzích.

Požadavky:
• VŠ vzd?lání stavebního zam??ení
• praxe v oblasti stavebnictví a znalost konstrukcí budov
• zkušenost s vývojem instala?ních systém? a instala?ních metod stavebních materiál?
• samostatný, analyticky zam??ený technický pracovník
• komunikativní znalost anglického jazyka
• vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost
• dobrou znalost práce s PC

Nabízíme:
• práci v dynamickém kolektivu
• budete sou?ástí týmu vysoce kvalifikovaných pracovník? výzkumu a vývoje
• možnost profesního r?stu, odpovídající finan?ní ohodnocení

Napište nám

Pozice: Regional Sales Manager - 1332

Pro našeho klienta, výrobní obchodní strojírenskou spole?nost se silným zam??ením na export hledáme vhodného kandidáta na pozici Regional Sales Manager.

Lokalita: Vyso?ina

Základní odpov?dnosti:
• identifikace a analýza nových obchodních p?íležitostí v B2B oblasti (Indie, ?ína a SNS atd.)
• monitoring trhu
• tvorba strategií pro vstup na nové trhy a propagaci výrobk? (spolupráce s ostatními odd?leními)
• pé?e o významné obchodní partnery, udržování a rozvoj obchodních vztah? a kontakt?
• p?íprava a realizace obchodních plán?

Klí?ové úkoly:
• akvizice nových zákazník?
• pln?ní stanovených obchodních cíl? a ukazatel?
• zajišt?ní konkurenceschopnosti na mezinárodním trhu

Požadavky:
• VŠ/SŠ technického nebo ekonomického zam??ení (ideáln? strojírenství)
• praxe v oblasti obchodu a business developmentu
• AJ + další sv?tový jazyk, ideáln? n?m?ina, p?íp. ruština
• dobrá znalost strojírenství, technických materiál? a komponent?
• zkušenost z multikulturního prost?edí
• silná orientace na výsledek založená na pozitivním p?ístupu k ?ešení problém?
• zákaznická orientace
• vyjednávací schopnosti a odolnost v??i stresu
• samostatnost a organiza?ní schopnosti
• loajalita a smysl pro týmovou spolupráci
• vysoké etické cít?ní
• ochota cestovat

Nabízíme:
• zázemí spole?nosti s dlouholetým p?sobením na trhu
• možnost pracovat se sofistikovanými strojírenskými výrobky
• odpovídající finan?ní ohodnocení
• zam?stnanecké benefity

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce pro Královéhradecký kraj - 1326

Naším klientem je ?eská rodinná firma, která p?es 10let p?sobí na trhu. Zabývá se výrobou a prodejem širokého sortimentu výrobk?, nap?íklad l?žkovin, zdravotních fixa?ních výrobk?, prost?edk? pro hygienu atd.

Lokalita: Královehradecký kraj

Nápl? práce:
• zodpov?dnost za rozvoj obchodu v Královéhradeckém kraji
• jednání se zákazníky - nap?íklad zdravotnická za?ízení, domy sociálních služeb, lé?ebny, ale i bytová studia atd.
• propagace a prezentace nabídky firmy, dojednávání smluvních podmínek, starost o stávající i novou klientelu

Požadujeme:
• zkušenost a praxe v obchodní ?innosti, ideáln? z prost?edí zdravotnictví, sociálních služeb, farmacie. Vztah k produkt?m firmy – ideáln? t?eba pro zdravotní sestru s obchodním duchem
• osobnostní p?edpoklady – komunikativní, p?íjemné vystupování, aktivita-pracovitost, samostatnost, odpov?dnost, zájem o obor
• OZ musí být schopen jednat s nákup?ími a vedoucími na úrovni st?edního a vyššího managementu, nap?íklad vedoucí dom? soc.služeb, lé?eben, domov? d?chodc?, lázní atd., ale i na úrovni maloobchod?
• ?idi?ský pr?kaz sk.B, práce s PC

Nabízíme:
• stabilní firmu s p?íjemným pracovním prost?edím a rodinnou atmosférou
• zajímavou, ale i náro?nou práci s pot?ebným, kvalitním a smysluplným produktem
• hlavní pracovní pom?r, ohodnocení, auto, mobil, notebook

Napište nám

Pozice: Chemical Engineer - painting 1328

Our client is an internationally renowned manufacturer and distributor of solutions for roofing, interior & exterior cladding. For the R&D centre in Czech Rep. we are seeking a suitable candidate for the position of Chemical Engineer.

Location: Prague

Key Competencies:
• Chemical engineer with a broad experience in inside paint and
varnish industry
• Solid background in formulation of water based paints and varnishes
ideally combined with expertise in application methods
• Experience in managing projects or as a member of the project team
• Planning and organizing

Requirements and qualifications:
• Achievement oriented person
• Analytical skills
• High commitment
• Team player
• Good communication skills in English – spoken as well as written

Company offers an exciting job in a dynamic and growth oriented group. Working conditions are informal and inspiring and you will become part of a highly qualified international R&D team.

Napište nám

Pozice: Quality Manager - 1323

Our client is an internationally renowned manufacturer and distributor of solutions for roofing, interior & exterior cladding.

Location: Prague - West

Quality Manager will be part of a cross-European Quality Deployment team that provides Quality strategy, tools, processes and systems to ensure Quality assurance and control in our effort to provide reliable, desirable and competitive products and services to our customers.
Reporting to Group Quality Manager (based abroad), the Quality Manager will be responsible for effective Quality Control and Assurance methods. He/she drives Quality Management System to be a natural part of organizations daily life and always up to date.

Key Responsibilities:
• Ensure high level of customer and quality awareness and skills in organization
• Quality Management System structure and contents
• Execution of ISO standard requirements and definition and execution of ISO and product related audits
• Definition of process parameters and identification/execution of improvements, exception handling, risk assessments and counter measures
• Root cause analysis and corrective actions
• Participation in Lean implementation program
• Support further improvements of factories process and product data management system, data quality and effective reporting and analysis
• Participation in quality planning and durability forum

Requirements and Qualifications:
• University degree
• 5+ years´engineer level experience from process oriented factory
• 5+ years’ experience in quality management
• 3+ years’ experience from manager position
• Well oriented and experienced in ISO 9000/14000 standards
• Proven experience in implementation of Lean practices
• Knowledge in using statistical analyses in process industry
• Understanding of SixSigma methodology
• Solid business acumen with experience from international company
• Fluent written and spoken Czech and English

Company offers environment and background of an international company and competitive salary and other bonuses.

Napište nám

Pozice: Manažer odd?lení metodické podpory - 1294

Naším klienem je významný a zavedený pen?žní ústav.

Lokalita: Praha

Hlavní zodpov?dností je metodická podpora pro zabezpe?ení realizace a zpracování bankovních transakcí v oblasti úv?r? a vklad? efektivním, inovativním a z hlediska náklad? racionálním zp?sobem, který zohled?uje všechny rizikové faktory a aplikovatelné regula?ní požadavky.

Pracovní nápl?:
• ?ízení odd?lení zodpov?dného za tvorbu metodických postup? pro bankovní transakce v oblasti úv?r? a vklad? i samostatná odborná práce
• identifikace možností racionalizace, optimalizace a inovace realizovaných ?inností/postup?/proces? v zpracovatelských odd?leních banky a následná implementace p?ípadných zm?n
• podpora a osobní ú?ast p?i nastavování a zm?nách interních p?edpis? se zam??ením na zefektivn?ní provozních ?inností
• proaktivní komunikace a spolupráce s ostatními odd?leními v bance v oblasti úv?r? a vklad? (p?edevším v oblastech tvorby a zm?ny produkt?, proces? a IT ?ešení)
• zabezpe?ení analytické podpory zpracovatelským odd?lením
• aktivní participace na klí?ových projektech banky za oblast zpracování bankovních obchod?

O?ekáváme:
• vysokoškolské vzd?lání
• odborná praxe minimáln? 8 let v bankovním sektoru
• znalost legislativy v bankovní oblasti
• znalost úv?rových produkt?, proces? a požadavk? na ?ízení rizik v úv?rové oblasti
• zkušenosti z procesního a projektového managementu
• AJ – aktivn?
• znalost MS Office, znalost bankovních systém?
• výborné komunika?ní a vyjednávací dovednosti
• samostatnost, kreativita, proaktivní p?ístup p?i ?ešení úkol?
• schopnost efektivn? ?ídit tým p?i implementaci zm?n
• schopnost koncep?ního a analytického myšlení, schopnost strukturovat a ?ešit složité praktické problémy
• zam??ení na dosažení cíl?

Spole?nost nabízí:
• zázemí mezinárodní silné a stabilní spole?nosti
• možnost dalšího vzd?lávání a osobního rozvoje
• odpovídající platové ohodnocení, benefity

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce/m??icí p?ístroje – 6437

Pro našeho klienta, významnou ?eskou spole?nost, která se zabývá investi?ní výstavbou a servisem v oboru telekomunika?ních a informa?ních technologií, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na výše uvedenou pozici.

Lokalita: ?R, dobrá dostupnost do Prahy

Pracovní nápl?, zodpov?dnost:
• zmapování trh? ?R, SR a Ma?arska a vyhledání klientely pro dané produkty, postavení prodejní strategie v jednotlivých regionech
• samostatné rozvinutí obchodní aktivity
• ?ešení logistických otázek
• marketingová spolupráce s mate?skou firmou.

Požadavky:
• SŠ/VŠ
• AJ na úrovni vedení obchodních jednání
• orientace v elektrotechnice (po technické stránce)
• pružnost a kreativita
• komunikativnost a etika
• motivace k dlouhodobé spolupráci a loajalita
• ochota cestovat
• samostatnost, razantnost, rozhodnost.

Spole?nost nabízí:
• motivující pracovní podmínky
• prostor pro seberealizaci
• služební automobil.


Napište nám