Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 12 inzerátů.


Pozice: Accountant

Pro našeho klienta - mezinárodní obchodní spole?nost hledáme vhodného kandidáta na pozici Accountant.

Lokalita: Praha

Nápl? pozice:
• správa podnikového ú?etnictví
• zpracování faktur, pohledávek
• p?íprava podklad?
• zpracování report? a statistik

Profil kandidáta:
• st?edoškolské vzd?lání ekonomického sm?ru/VŠ výhodou
• praxe na obdobné pozici alespo? 3 roky
• znalost práce v SAP výhodou
• komunikativní AJ


Napište nám

Pozice: Senior Financial Controller

Na seniorní pozici ve výrobní spole?nosti hledáme vhodné kandidáty se zkušenostmi v oblasti finan?ního controllingu. Hlavním úkolem bude spolupráce na auditu a ú?etních uzáv?rkách, p?íprava finan?ních analýz, plánování a reporting do zahrani?í. Dále se budete podílet na inventarizaci zásob a systémovém nastavení controllingu.

Lokalita – Chomutovsko

Požadujeme:
• SŠ/VŠ ekonomického zam??ení
• praxe v oblasti finan?ního controllingu min. 5 let
• legislativní znalost ú?etního systému ?R a IFRS
• výborná znalost n?meckého a/nebo anglického jazyka
• znalost práce s MS Office – Excel na velmi dobré úrovni
• analytické myšlení a týmového ducha

Firma nabízí zázemí stabilní zahrani?ní spole?nosti, odpovídající finan?ní ohodnocení a firemní benefity.

Napište nám

Pozice: Key Account Manager pro Polsko

Našim klientem je významná globální zahrani?ní spole?nost, výrobce a dodavatel obalových materiál?. Na polském trhu se profilují p?edevším jako dodavatel obal? pro zem?d?lské a potraviná?ské produkty. V souvislosti s rozvojem obchodních aktivit hledáme vhodného pracovníka.

Lokalita: Polsko- východní ?ást
Bydlišt?: home office, ideáln? v pohrani?í Polska (CZE, SVK)

Vaše zodpov?dnost za:
• Zodpov?dnost za obchodní výsledky na polského trhu, rozvoj obchodních a marketingových aktivit.
• P?íprava, realizace prodejní strategie a obchodních plán?.
• ?ízení distributor? i p?ímý prodej (VIP klienti).
• Analytická ?innost, práce s informace, identifikace p?íležitostí, mapování trhu, budgetování, plánování, forecasting prodeje, reporting.


Požadujeme:
• Výborná, aktivní znalost polského jazyka (C1)je podmínkou. Nutná je znalost ?eského nebo slovenského jazyka (B2). Pro komunikace s klientem znalost angli?tiny (firemní jazyk) komunikativní (B1).
• Taková praxe, která dává p?edpoklad pro úsp?šné zvládnutí práce = znalost polského trhu a zkušenosti s aktivním prodejem se zahrani?ními zákazníky.
• Zkušenosti s prodejem v zem?d?lství/potraviná?ství, pop?. FMCG jsou velkou výhodou.
• Aktivní ?idi?, ochota cestovat po východní ?ásti Polska.
• Výborné komunika?ní, prezenta?ní a vyjednávací schopnosti, které uplatníte p?i jednání s velkými zákazníky.

Nabízíme:
• Významného a stabilního zam?stnavatele, jedna z nejv?tších globálních firem p?sobící v oboru obalových materiál?.
• Ohodnocení dle výsledk? složené z fixní a bonusové ?ástky.
• Služební auto i pro osobní využití. Mobilní telefon, notebook.
• 5 týdn? dovolené + ostatní firemní benefity.

Napište nám

Pozice: Master Planner

Do you have an experience in production planning, logistics and/or supply chain? This is your opportunity.

Scandinavian company seeks candidates for Master Planner position with responsibility for the Czech Republic, Finland, Hungary and Poland.

You will be responsible for effective production planning and optimisation as a member of European team.

Location - Prague West

Position requires following:
• secondary education or university degree
• experience in production, logistics, supply chain management
• very good knowledge of MS Excel - VBA is a plus
• good communication skills and knowledge of English

We also have a similar offer for the region of North Bohemia.
Please feel free to contact us via email or phone.

Napište nám

Pozice: Obchodní referent s NJ - 1405

Obchodní referent s NJ - 1405

Naším klientem je ?eská výrobní a obchodní spole?nost s dlouholetou tradicí, p?edevším proexportn? zam??ená.

Lokalita: Olomoucký kraj

Nápl? práce:
• organizace zakázkové ?innosti, p?íjem a vy?izování poptávek a objednávek
• odpov?dnost za evidenci obchodních p?ípad?
• odpov?dnost za správnost podklad? k fakturaci
• monitorování a analýza trhu, vývojových trend? a odbytových p?íležitostí
• podpora proexportní politiky firmy, sledování ceny a kvality konkurence
• analýza trhu, vyhledávání nových zákazník?

Požadujeme:
• praxi v oblasti obchodu, znalost jednání se zákazníky
• komunikativní znalost n?meckého jazyka
• zkušenost s vyhledáváním nových obchodních možností
• komunika?ní schopnosti, samostatnost, kreativita, pozitivní p?ístup
• ?idi?ský pr?kaz skupiny B

Nabízíme:
• zajímavou a stabilní práci v prosperující spole?nosti, která pat?í mezi úsp?šné firmy a zakládá si na své kultu?e a dobrých vztazích
• odpovídající ohodnocení, možnost podílet se na r?stu spole?nosti a vlastním rozvoji
• práci na HPP – pracovní smlouva

Napište nám

Pozice: Vedoucí vzd?lávacího st?ediska

Našim klientem je zahrani?ní výrobní spole?nost, která je významným dodavatelem strojírenských díl? do automobilového pr?myslu. Spole?nost má vlastní vzd?lávací st?edisko, které spolupracuje s odbornými školami a u?ilišti a poskytuje odbornou praxi student?m a u???m, ale i vlastním zam?stnanc?m.

Lokalita: St?ední Morava

V této pozici budete zodpovídat za:
• tvorbu strategie dalšího vzd?lávání a rozvoje st?ediska
Budete zaškoleni v zahrani?í, ve vzd?lávacích institucích klienta, s cílem poznat koncept fungování st?ediska, ale i odbornou ?ást strojírenské výroby.
• realizaci vlastní praktické výuky u??? a koordinaci ?innosti pod?ízených pedagog?
• odborná zaškolení zam?stnanc? dle pot?eb výrobní firmy
• spolupráci s u??ovskými školami v zahrani?í, s odbornými školami v ?R
• reporting vedení spole?nosti, tvorbu vnitropodnikových sm?rnic, sledování legislativních zm?n, jejich aplikaci do praxe
• ?ízení marketingových a PR aktivit st?ediska

Požadujeme:
• SŠ/VŠ technického sm?ru
• zkušenosti s výukou technických p?edm?t? (nap?. tvá?ecí stroje, hydraulika, pneumatika, tvá?ení materiál?), organiza?ní a manažerské p?edpoklady pro výkon pozice
• schopnost vést a motivovat tým
• aktivní znalost AJ nebo NJ,
• znalost MS Office (Excel, Word, PPT)
• ochotu cestovat, ?idi?ský pr?kaz skupiny B

Nabízíme:
• zázemí mezinárodní výrobní spole?nosti s propracovaným zahrani?ním systémem vzd?lávání
• motivující práci, velký prostor pro seberealizaci p?i rozvoji organizace
• odpovídající finan?ní ohodnocení
• zaškolení v zahrani?í


Napište nám

Pozice: Recruitment Manager

Naším klientem je renomovaná nadnárodní, obchodn?-výrobní spole?nost, pro kterou hledáme vhodného kandidáta na pozici Recruitment Manager. Vybraný kandidát bude odpov?dný za komplexní strategii a ?ízení procesu náboru.

Lokalita: Pardubický kraj

Nápl? práce:
• strategie a rozvoj náborové politiky a postup?, sledování trend? v oblasti
• zefektivn?ní stávajících nástroj? a zavád?ní nových
• zajišt?ní celého cyklu náboru v?etn? výb?ru, pohovor?, prezentace kandidát? a školení zam?stnanc?
• správa náborového systému a reporting
• spolupráce a komunikace s top managementem

Vzd?lání a kvalifikace:
• alespo? bakalá?ský titul a 5 let praxe v oblasti HR, náboru
• nejmén? 3 roky v mezinárodní organizaci
• znalost souvisejících zákon? a p?edpis?
• mezilidské komunika?ní a prezenta?ní dovednosti, organiza?ní dovednosti
• znalost HRIS systém?, MS Office
• AJ na velmi dobré úrovni slovem i písmem

Spole?nost nabízí zázemí zahrani?ní spole?nosti, motivující ohodnocení odpovídající významu pozice a další benefity.

Napište nám

Pozice: Compensation & Benefits Manager

Naším klientem je renomovaná mezinárodní výrobní spole?nost, pro kterou hledáme vhodného kandidáta na pozici Compensation & Benefits Manager. Vybraný kandidát bude zodpov?dný za vytvá?ení a realizaci efektivního systému odm??ování a zam?stnaneckých benefit?, analýzu mzdových pr?zkum? a návrh politiky odm??ování v souladu se strategickými plány organizace.

Lokalita: Pardubický kraj

Nápl? práce:
• administrace zam?stnaneckých benefit? a odm?n
• zhodnocení a porovnávání stávajících výhod zam?stnanc?m, jejich analýza další plány, pr?zkumy a zdroje informací
• plánování, vývoj a ú?ast na výzkumech
• analýza výsledk? pr?zkum? a vypracování konkrétní doporu?ení pro vedení spole?nosti
• vypracování specifikace pro nové plány
• úprava stávajících plán? na udržení konkuren?ního postavení na trhu práce
• pomoc p?i vývoji podnikových návrh? na zam?stnanecké benefity
• p?íprava a zpracování údaj? o nákladech
• návrhy a p?ipomínky k systému odm?n, ?ešení stížností se zajišt?ním rychlého a spravedlivého ?ešení


Vzd?lání a kvalifikace:
• VŠ vzd?lání, min Bc.
• minimáln? 5 let zkušeností v oblasti comp & ben, nejmén? 3 roky
v mezinárodní organizaci
• znalost zákon? a p?edpis? v oblasti zam?stnanosti
• mezilidské komunika?ní a prezenta?ní dovednosti, organiza?ní dovednosti
• znalost HRIS systém?, MS Office
• AJ na velmi dobré úrovni

Spole?nost nabízí zázemí zahrani?ní spole?nosti, motivující ohodnocení odpovídající významu pozice a další benefity. Pardubický kraj, možnost kombinace s home-office.

Napište nám

Pozice: Key Account Manager pro ?R, Rakousko a Slovinsko - 1399

Našim klientem je významná globální zahrani?ní spole?nost, výrobce a dodavatel obalových materiál?, které jsou p?edevším využívány v zem?d?lství.

Bydlišt?: ?R, home office

Vaše zodpov?dnost za:
• zodpov?dnost za obchodní výsledky v regionu (3 zem? = ?R, Rakousko, Slovinsko)
• Key Account Management = pé?e o klientelu, rozvoj vztah? a eliminace rizik, p?íprava a návrh lokální prodejní strategie v návaznosti na firemní strategii
• výkonné ?ízení distributor? a vlastní/ p?ímý prodej Key accounts
• samostatná koordinace obchodních a propaga?ních ?inností
• budgetování, plánování, forecasting prodeje, analýzy prodej?

Požadujeme:
• zkušenosti v pozici KAM nebo s aktivním prodejem na zahrani?ních trzích, minimáln? 5let
• aktivní znalost n?meckého jazyka (B2-C1) a komunikativní znalost anglického jazyka
• výhodou jsou zkušenosti s prodejem na trhu zem?d?lském /potraviná?ském, FMCG a obalovém
• vzd?lání minimáln? SŠ, výhoda VŠ agro nebo technicko-ekonomického sm?ru
• flexibilita, ochota cestovat, ?P sk. B
• dobrá uživatelská znalost MS Office (d?raz na Power point a Excel)
• samostatnost, aktivní p?ístup, loajalita, schopnost plánovat a realizovat cíle

Nabízíme:
• významného a stabilního zam?stnavatele, jedna z nejv?tších globálních firem p?sobící v oboru obalových materiál?
• ohodnocení dle výsledk? složené z fixní a bonusové ?ástky
• služební auto i pro osobní využití, mobilní telefon, notebook
• 5 týdn? dovolené + ostatní firemní benefity (p?ísp?vky na penzijní nebo životní pojišt?ní)

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce v oblasti stavebnictví - 1398 (ocelové konstrukce)

Naším klientem je stavební spole?nost s širokým záb?rem v oblasti pr?myslových staveb a staveb z ocelových konstrukcí. Firma p?sobí na ?eském trhu p?es 20 let a je stabilní a rozvíjející se spole?nost.

Vaše zodpov?dnost za:
• v této pozici budete zodpovídat za rozvoj obchodu v segmentu ocelových staveb pro komer?ní a pr?myslové využití, v rámci celé ?eské republiky.
• jednání se zákazníky a prezentace nabídky firmy, technická ?ešení, dojednávání smluvních podmínek, starání se o stávající i novou klientelu
• posuzování požadavk? zákazníka a technické návrhy projekce, navrhování optimálního ?ešení
• realizace zakázek kompletn?, tzn. „na kli?“ nebo jako díl?í dodávka.

Požadujeme:
• nezbytnou technickou a obchodní kompetenci
(technickou kompetencí je orientace v projektové dokumentaci, kombinované znalosti v oblasti stavebnictví a strojírenství (SŠ/VŠ vzd?lání strojírenského sm?ru)
• znalost trhu v tomto segmentu, ale i schopnosti posoudit potenciál trhu a získat zakázku
• obchodní zkušenosti na podobné pozici, komunika?ní a vyjednávací dovednosti, flexibilita
• ?P sk. B, ochota cestovat po celé ?R

Nabízíme:
• místo Vašeho bydlišt? není p?ekážkou, firma nabízí i home office
• progresivní a pr?hledné finan?ní ohodnocení dle dosažených výsledk?
• ddlouhodobá perspektiva zam?stnání ve stabilní spole?nosti
• 5 týdn? dovolené
• služební auto, telefon, NB
• zaškolení obchodní a produktové

Napište nám

Pozice: General Manager - 1368

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost; významný výrobce a dodavatel.

Lokalita pracovišt? - Jižní ?echy

Náplní práce vybraného uchaze?e bude:
• komplexní vedení samostatné výrobní jednotky v ?R
• rozši?ování stávajících výrobních kapacit
• budování nových výrobních kapacit
• zajišt?ní rozvoje R&D odd?lení
• komunikace s mate?skou spole?ností a partnery ve sv?t?
• ?ízení vztahu s klí?ovými zákazníky
• tvorba rozpo?tu, pln?ní, reporting

Pozice vyžaduje:
• VŠ / SŠ
• dobrá znalost ?J, AJ (znalost dalších jazyk? je výhodou)
• prokazatelné manažerské zkušenosti z komplexního vedení spole?nosti výrobn?-obchodního typu
• profesionální vystupování se zam??ením na klienty
• velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• schopnost motivovat, delegovat a rozhodovat
• ovládat obchodní strategii a stanovovat a vyhodnocovat úkoly, výsledky
• cílev?domost, orientace na výsledek
• ochotu a schopnost u?it se novým v?cem, flexibilitu

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.


Napište nám

Pozice: IT Administrator - 1334

Naším klientem je významný mezinárodní výrobce a distributor ?ešení st?ešních krytin a oplášt?ní budov.

Lokalita: Praha - západ

Nápl? práce:
• správa, údržba a rozvoj stávajících systém? a sítí
• implementace a vývoj nových systém?
• ?ešení technických problém? na mnoha úrovních
• podpora Helpdesk a pomoc cca 500 uživatel?m
• odpov?dnost za zálohování systém?

Požadavky:
• zkušenosti na podobné pozici
• znalost výrobního prost?edí výhodou
• rozší?ené znalosti v n?které z oblastí:
– Microsoft Windows Server
– Windows Active Directory
– Microsoft Remote Desktop Services 2008R2 a 2012
– Microsoft SQL 2005, 2008 a 2012
– Exchange 2010, toku pošty a manipulace spam
– Microsoft SCCM
– LAN, WLAN, WAN a VPN technologie
– Bezpe?nost a firewall nastavení, v?etn? norem a dokumentace
– Standardy OEE a terminologie
– VMware vSphere a vCenter
– Hardware a systémy ukládání na Server
• komunikativní znalost anglického jazyka
• vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost, analytický p?ístup

Nabízíme:
• práci ve stabilní a dynamické spole?nosti
• možnost profesního r?stu, odpovídající finan?ní ohodnocení
• 5 týdn? dovolené

Napište nám