Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 6 inzerátů.


Pozice: Vedoucí obchodního odd?lení - 1353

Naším klientem je ?eská obchodn?-výrobní spole?nost, s úsp?šnou a dlouhou tradicí, p?edevším exportn? zam??ená.
Lokalita: Olomoucký kraj
Nápl? práce:
Tvorba a implementace obchodní strategie s cílem zajistit trvalý r?st a rozvoj spole?nosti.
Vedení obchodního odd?lení, odpov?dnost za obchodní výsledky.
Podpora proexportní politiky firmy, pé?e o stávající klientelu p?edevším v N?mecku, akvizice nových zákazník? na ?eském a evropském trhu.
Marketingové aktivity, monitoring a analýza trhu, vývojových trend? a odbytových p?íležitostí, nasazování funk?ních proces? ve firm?.
Požadujeme:
Vhodným kandidátem je ?lov?k s praxí v oblasti obchodu, se znalostí obchodních a marketingových nástroj?.
Cit pro obchod a vyhledávání obchodních p?íležitostí, výborná úrove? prezentace,
Aktivní znalost anglického nebo n?meckého jazyka.
Ochota cestovat do zahrani?í, jednat se zahrani?ními zákazníky.
P?edpoklady vést a motivovat menší obchodní tým.
?idi?ský pr?kaz skupiny B – aktivní ?idi?.
Nabízíme:
Zajímavou a tv?r?í práci ve spole?nosti, která pat?í mezi úsp?šné firmy a zakládá si na své kultu?e a dobrých vztazích.
Odpovídající ohodnocení, možnost podílet se na r?stu spole?nosti a vlastním rozvoji.
Bonusový systém odm??ování, mobil, notebook, služební automobil.

Napište nám

Pozice: IT Academy Manager - 1386

Pro našeho klienta, velkou nadnárodní spole?nost, významného zam?stnavatele v ?eské republice, obsazujeme nov? vzniklou pracovní pozici IT Academy Manager.

Lokalita: Východní ?echy

Popis pozice/odpov?dnosti:
• vybudování a ?ízení týmu IT specialist? r?zného zam??ení, který bude zdrojem talent? pro využití na interních a externích IT projektech
• budete spolupracovat s dalšími úseky spole?nosti (IT, technický úsek, HR atd.), posuzovat požadavky firmy, plánovat a realizovat rozvojové programy tak, aby došlo ke slad?ní pot?eb zákazník? a sv??eného týmu
• budete zodpovídat za formu a organizaci rozvojových program? v?etn? ekonomické stránky, sledovat výsledky a vypracovávat doporu?ení

Požadujeme:
• špi?kové manažerské a komunika?ní dovednosti, velmi dobrá znalost AJ
• znalosti projektového managementu
• zkušenosti s vedením týmu
• všeobecný rozhled v IT nástrojích, programech, technologiích a systémech
• vynikající komunika?ní, organiza?ní dovednosti, schopnost motivovat a rozvíjet tým

Nabízíme:
• zajímavou, ale i náro?nou práci ve významné nadnárodní spole?nosti
• odpovídající ohodnocení a benefity

Napište nám

Pozice: General Manager - 1368

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost; významný výrobce a dodavatel.

Lokalita pracovišt? - Jižní ?echy

Náplní práce vybraného uchaze?e bude:
• komplexní vedení samostatné výrobní jednotky v ?R
• rozši?ování stávajících výrobních kapacit
• budování nových výrobních kapacit
• zajišt?ní rozvoje R&D odd?lení
• komunikace s mate?skou spole?ností a partnery ve sv?t?
• ?ízení vztahu s klí?ovými zákazníky
• tvorba rozpo?tu, pln?ní, reporting

Pozice vyžaduje:
• VŠ / SŠ
• dobrá znalost ?J, AJ (znalost dalších jazyk? je výhodou)
• prokazatelné manažerské zkušenosti z komplexního vedení spole?nosti výrobn?-obchodního typu
• profesionální vystupování se zam??ením na klienty
• velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• schopnost motivovat, delegovat a rozhodovat
• ovládat obchodní strategii a stanovovat a vyhodnocovat úkoly, výsledky
• cílev?domost, orientace na výsledek
• ochotu a schopnost u?it se novým v?cem, flexibilitu

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.


Napište nám

Pozice: IT Administrator - 1334

Naším klientem je významný mezinárodní výrobce a distributor ?ešení st?ešních krytin a oplášt?ní budov.

Lokalita: Praha - západ

Nápl? práce:
• správa, údržba a rozvoj stávajících systém? a sítí
• implementace a vývoj nových systém?
• ?ešení technických problém? na mnoha úrovních
• podpora Helpdesk a pomoc cca 500 uživatel?m
• odpov?dnost za zálohování systém?

Požadavky:
• zkušenosti na podobné pozici
• znalost výrobního prost?edí výhodou
• rozší?ené znalosti v n?které z oblastí:
– Microsoft Windows Server
– Windows Active Directory
– Microsoft Remote Desktop Services 2008R2 a 2012
– Microsoft SQL 2005, 2008 a 2012
– Exchange 2010, toku pošty a manipulace spam
– Microsoft SCCM
– LAN, WLAN, WAN a VPN technologie
– Bezpe?nost a firewall nastavení, v?etn? norem a dokumentace
– Standardy OEE a terminologie
– VMware vSphere a vCenter
– Hardware a systémy ukládání na Server
• komunikativní znalost anglického jazyka
• vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost, analytický p?ístup

Nabízíme:
• práci ve stabilní a dynamické spole?nosti
• možnost profesního r?stu, odpovídající finan?ní ohodnocení
• 5 týdn? dovolené

Napište nám

Pozice: Stavební inženýr vývojového odd?lení - 1329

Naším klientem je významný mezinárodní výrobce a distributor ?ešení st?ešních krytin a oplášt?ní budov.

Lokalita: Praha - západ

Nápl? práce:
Stanete se ?lenem nového týmu vývojového centra a budete se podílet na dalším rozvoji portfolia produkt?. Jedná se o technickou pozici zabývající se systémovým ?ešením a testováním stavebního materiálu.
Zabývat se budete vývojem a zjiš?ováním mechanických vlastností, navrhovat funk?nost užití a zkoumat možnosti zlepšení. Budete spolupracovat s laborato?í, konstrukcí, výrobou. Získáte zkušenosti a kontakty s pr?myslovými partnery na veletrzích.

Požadavky:
• VŠ vzd?lání stavebního zam??ení
• praxe v oblasti stavebnictví a znalost konstrukcí budov
• zkušenost s vývojem instala?ních systém? a instala?ních metod stavebních materiál?
• samostatný, analyticky zam??ený technický pracovník
• komunikativní znalost anglického jazyka
• vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost
• dobrou znalost práce s PC

Nabízíme:
• práci v dynamickém kolektivu
• budete sou?ástí týmu vysoce kvalifikovaných pracovník? výzkumu a vývoje
• možnost profesního r?stu, odpovídající finan?ní ohodnocení

Napište nám

Pozice: Chemical Engineer - painting 1328

Our client is an internationally renowned manufacturer and distributor of solutions for roofing, interior & exterior cladding. For the R&D centre in Czech Rep. we are seeking a suitable candidate for the position of Chemical Engineer.

Location: Prague

Key Competencies:
• Chemical engineer with a broad experience in inside paint and
varnish industry
• Solid background in formulation of water based paints and varnishes
ideally combined with expertise in application methods
• Experience in managing projects or as a member of the project team
• Planning and organizing

Requirements and qualifications:
• Achievement oriented person
• Analytical skills
• High commitment
• Team player
• Good communication skills in English – spoken as well as written

Company offers an exciting job in a dynamic and growth oriented group. Working conditions are informal and inspiring and you will become part of a highly qualified international R&D team.

Napište nám