Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 14 inzerátů.


Pozice: Manažer prodeje B2B (chemické produkty) - 1612

Pro našeho klienta, výrobn? obchodní spole?nost zam??enou na agrochemický trh, hledáme vhodného kandidáta na pozici Manažer prodeje B2B.

Nápl? práce
• Zodpov?dnost za rozvoj segmentu B2B vztah? s velkoobchodními partnery
• Kontakt se stávajícími zákazníky
• Akvizice nových zákazník?
• Rozvoj businessu – zvyšování objemu prodeje
• Cestování v rámci ?R – práce v terénu

Pozice vyžaduje
• SŠ/VŠ vzd?lání (chemie, zem?d?lství)
• Samostatnost, zodpov?dnost, organizovanost
• Zkušenost z obchodní pozice v oblasti chemie, zem?d?lství ?i agrochemie
• ?P sk. B – ochota cestovat v rámci ?R cca 4 dny z týdne

Úsp?šný kandidát/ka získá zázemí zavedené stabilní spole?nosti, motivující platové ohodnocení, pružnou pracovní dobu (možnost home office), služební v?z, aj.

Lokalita pracovišt? – celá ?R

Své životopisy zasílejte na: prague@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Service Coordinator - 1615

Pro našeho klienta, p?ední sv?tovou spole?nost specializující se na výrobu a dodávky HVAC za?ízení, hledáme vhodného kandidáta/ku na pozici:
Service Coordinator

Nápl? práce
• P?ijímání servisních požadavk?, komunikace s klienty a obchodními partnery, zákaznická podpora
• Koordinace a organizace práce malého týmu servisních technik?
• Efektivní posouzení p?íchozích servisních požadavk?, návrhy ?ešení, zodpov?dnost za zajišt?ní rychlého a efektivního vy?ešení/uzav?ení požadavk?
• Správa a evidence smluv a náhradních díl?, cenové kalkulace pozáru?ního servisu
• Vnitrofiremní komunikace (servisní technici, výroba, obchodní odd?lení, centrála v zahrani?í)
• Administrativní ?innost spojená s evidencí, zpracováním a reportingem servisních požadavk?
• Reporting Service Managerovi

Pozice vyžaduje
• Vztah k technickým produkt?m ?i vzd?lání technického sm?ru, HVAC výhodou
• P?edchozí zkušenost na obdobné pozici (zákaznický servis, servisní technik, koordinace technických pracovník?)
• Velmi dobrá komunikace podmínkou (prozákaznický p?ístup, ochota, vst?ícnost, empatie, cit pro vyhodnocení situace, asertivita, vyjednávání)
• Organiza?ní schopnosti, d?slednost, zam??ení na cíl, odolnost v??i stresu
• Analytické myšlení, ochota hledat ?ešení, proaktivita, efektivita, rychlost
• Schopnost koordinovat malý tým
• AJ – komunikativní úrove? (komunikace s centrálou v zahrani?í)
• MS Office, práce s moderními online systémy (zau?íme)

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní firmy, která pat?í mezi sv?tové lídry ve svém oboru. Vybraný kandidát/ka získá motivující finan?ní ohodnocení (90% fix + bonusová složka), notebook, telefon, 5 týdn? dovolené, stravenky, odborná školení atd.

Lokalita – Praha

Své životopisy zasílejte na: prague@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Plánování výroby - 1618

Pro našeho klienta, zahrani?ní spole?nost se strojírenskou výrobou, obsazujeme danou pozici v Olomouckém kraji.

Nápl? práce
• ?ízení a plánování výroby
• Koordinace kapacit výroby dle priorit
• Vyhledávání úzkých míst ve výrobních kapacitách a návrhy jejich ?ešení
• Koordinace odd?lení (nákup/výroba/zásobování/prodej)
• Zpracování a kontrola termín? v rámci projektu
• Poskytování podpory projekt?m

Pozice vyžaduje
• VŠ nebo SŠ (nejlépe technického sm?ru), analytické myšlení
• NJ nebo AJ na komunikativní úrovni
• Praxe na pozici plánování výroby - výhodou
• Znalost práce na PC
• Znalost SAP, 5S, KANBAN výhodou
• Organiza?ní schopnosti, flexibilita, komunikativní dovednosti, d?slednost

Úsp?šný kandidát bude pracovat v zahrani?ní spole?nosti se zajímavých produktem, která podporuje vzd?lávání a rozvoj zam?stnanc?. Firma má jasného vlastníka, více než 20 let úsp?šn? funguje na ?eském trhu, s velmi nízkou fluktuací a silnou firemní kulturou.

Lokalita pracovišt?: Olomoucko

Vaše životopisy prosím zasílejte na mail: olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Segment Manager - 1608

Naším klientem je nadnárodní výrobn?-obchodní spole?nost, s vlastním vývojem a výrobou technických produkt?, pro kterou hledáme vhodného kandidáta na pozici Segment Manager.

Nápl? práce
• monitoring trend? ve sv??eném B2B segmentu se silnou orientací na zahrani?í, sdílení segmentových informací a know-how v rámci firmy
• komunikace s key opinion leadery v daném segmentu
• identifikace možných obchodních/tržních p?íležitostí a budování strategických partnerství
• vnitrofiremní spolupráce p?i tvorb? marketingové strategie a p?i ?ešení konkrétních projekt?
• každodenní komunikace v cizím jazyce p?i jednáních u potenciálních klient? i uvnit? firmy
• zahrani?ní služební cesty v rámci Evropy (cca 25%)

Pozice vyžaduje
• VŠ vzd?lání (technické zam??ení výhodou)
• dlouhodob?jší zkušenost z obdobné strategické pozice (potraviná?ství, TZB, HVAC apod.), orientace v mezinárodním prost?edí výhodou
• znalost marketingu, projektového ?ízení
• výborné prezenta?ní a komunika?ní dovednosti
• AJ na pokro?ilé úrovni, další sv?tový jazyk výhodou
• ?P sk. B - ochota služebn? cestovat po celé ?R i v rámci Evropy

Úsp?šný kandidát/ka získá zázemí nadnárodní spole?nosti, motivující platové ohodnocení, pružnou pracovní dobu (?áste?ný home office k diskusi), služební v?z i pro soukromé ú?ely, notebook, mobilní telefon, týden dovolené navíc, podporu vzd?lávání, prost?edí s vysokou pracovní samostatností a zodpov?dností a další firemní benefity.

Lokalita pracovišt? – Vyso?ina

Své životopisy zasílejte na: prague@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Supply Chain Manager - 1502

Pro našeho klienta, významný dodavatel v automobilovém pr?myslu hledáme pozici v top managementu:

Nápl? práce:
• Strategické ?ízení logistických a nákupních aktivit 3 výrobních závod?
• Zodpov?dnost za plánování výroby a ?ízení politiky snižování zásob
• Zabezpe?ení plynulého toku materiálu, zefektivn?ní a optimalizace všech proces? v ?et?zci
• Vedení a motivace pracovník? v odd?leních, ?ízení projekt? nap?í? firmou

Pozice požaduje:
• Manažerské p?edpoklady pro výkon funkce v top managementu zahrani?ní irmy
• Manažerská praxe v SCM, ve výrobní spole?nosti, která svými nároky odpovídá prost?edí automotive - JIT dodávky, atd.
• Výborná znalost alespo? anglického nebo n?meckého jazyka
• VŠ vzd?lání
• Výborná úrove? práce s lidmi a komunika?ní dovednosti
• Systemati?nost, pr?raznost, flexibilita, orientace na výsledek

Lokalita: Olomoucko

Úsp?šný kandidát bude pracovat u jednoho z nejvýznamn?jších zam?stnavatel? Olomouckého kraje.

Vaše životopisy prosím zasílejte na mail: olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Commercial Controlling Manager (CE Region)

V sou?asné dob? obsazujeme tuto nov? vzniklou pracovní pozici. Sídlo spole?nosti je v Brn?.
Našim klientem je celosv?tov? p?sobící výrobn? obchodní spole?nost v oblasti stavebních prvk? a systém?, s dlouhou historií a dobrým renomé. ?eská republika zodpovídá za controlling obchodních aktivit pobo?ek v CE Regionu.

Nápl? práce
Zodpov?dnost za controlling obchodních aktivit pobo?ek v regionu CE, ?ízení pracovník? daných zemí.
Ve spolupráci s top managementem bude tvo?it strategii, taktiku a KPI v Regionu, kontrolovat pln?ní.
Finan?ní a obchodní analýzy, spolupráce p?i stanovení obchodních plán?, výhled?, optimalizací a zm?n vedoucí ke zlepšení profitability spole?nosti.
Zodpov?dnost za Budgeting, Forecast.
Rozvoj a vedení týmu.

Pozice vyžaduje
Zkušenosti z obdobné manažerské pozice.
Vysokoškolské vzd?lání v oblasti ekonomie a financí, (výhodou CIMA/ ACCA).
Výborná znalost angli?tiny a alespo? komunikativní znalost n?m?iny.
Vynikající manažerské dovednosti, p?edpoklady pro vedení projekt?.
Ochota cestovat (cca 10% ?asu)
Velmi dobrá znalost SAP.

Mzdové ohodnocení odpovídá náro?nosti pozice, v?etn? poskytování benefit? „kafeterie“.

Napište nám

Pozice: Commercial Controlling Specialist (CE Region)

V sou?asné dob? obsazujeme tuto nov? vzniklou pracovní pozici. Sídlo spole?nosti je v Brn?.
Našim klientem je celosv?tov? p?sobící výrobn? obchodní spole?nost v oblasti stavebních prvk? a systém?, s dlouhou tradicí a dobrým renomé. Z ?eské republiky je ?ízen controlling pobo?ek v CE Regionu.
Nápl? práce
• Zodpov?dnost za controlling obchodních aktivit pobo?ek v regionu CE, spolupráce s pracovníky v daných zemích.
• Analýzy, správa a reporting obchodních a finan?ních dat, vyhodnocování rozdíl? mezi plánovanými a aktuálními ekonomickými údaji.
• Spolupráce p?i tvorb? budgetu a finan?ních plán? pro CE Region.
• Správa a kontrola podnikových proces? a sm?rnic.
• Kontrolní ?innost sv??ených oblastí, analýzy profitability, vyhodnocování prodej?, návrhy opat?ení na eliminaci odchylek.
• Spolupráce s Commercial Controlling Managerem na projektech v souladu s cíli spole?nosti.

Pozice vyžaduje
• Zkušenosti z podobné pozice, znalost controllingu, samostatnost.
• VŠ vzd?lání v oblasti ekonomie a financí.
• Výborná znalost anglického jazyka, velmi je vítána znalost polštiny.
• Analytické dovednosti, p?edpoklady pro práci s velkým objeme dat.
• Znalosti budgetingu, forecastingu, reportingu.
• Znalost SAP a Excel na dobré úrovni.

Nabízíme zajímavou práci u stabilní spole?nosti, se zajímavým portfoliem výrobk?, p?átelským zázemí u mezinárodní spole?nosti. Ohodnocení odpovídá nárok?m pozice.

Napište nám

Pozice: Produktový specialista - 1598

Pro progresivní a inovativní zahrani?ní spole?nost p?sobící v oblasti medicínských p?ístroj?, hledáme v sou?asné dob? vhodného kandidáta/ku na pozici Produktový specialista.

Nápl? práce vybraného kandidáta/-tky bude
• Produktová podpora na stran? zákazník?
• Dohled nad procesem realizace klinických i marketingových studií
• Poprodejní služby spojené s produkty školení obsluhy, zajišt?ní servisu atd.

Pozice vyžaduje
• P?edchozí zkušenosti/vzd?lání ve zdravotnickém oboru
• Zkušenosti z nemocni?ního sektoru (anestezie, intenzivní pé?e, neonatologie apod.)
• Komunikativní znalost AJ slovem i písmem, znalost NJ výhodou
• Ochotu cestovat v rámci celé ?R a SR
• Dobrá dostupnost Prahy je výhodou

Úsp?šný kandidát/ka získá motivující finan?ní ohodnocení, samostatnou pracovní pozici s možností flexibilního ?asového rozložení práce, možnost pracovat z home-office a produktové zaškolení.

Lokalita – Praha nebo dle dohody

Své životopisy zasílejte na: prague@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Mistr výroby - 1595

Našim klientem je zahrani?ní strojírenská spole?nost (není automotive). V souvislosti s výstavbou nového závodu a rozši?ováním výroby, obsazujeme uvedenou pracovní pozici v Olomouckém kraji.

Nápl? práce
• ?ízení výrobního procesu, p?i dodržení technologických postup?, kvality, kapacity a optimálních výrobních náklad?.
• Vedení a motivace spolupracovník? (se?izova?i, operáto?i), dnes ve 2 sm?nném provozu (cca 35 pracovník?/sm?nu).
• Náro?nost pozice spo?ívá i v tom, že se neustále p?esunují technologie a probíhá zaškolování.

Pozice vyžaduje
• Pozice vyžaduje zkušeného mistra, s výbornými organiza?ními schopnostmi, který má p?edpoklady pro vedení a rozvoj pracovník?.
• Technické vzd?lání, ideáln? strojírenský obor.
• Znalost práce na PC (MS Office, znalost SAP výhodou).

Úsp?šný kandidát bude pracovat v zahrani?ní rostoucí spole?nosti, která nabízí perspektivu, možnost dalšího vzd?lávání a odpovídající ohodnocení.

Lokalita pracovišt?: Olomoucko

Své životopisy zasílejte na: olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Hlavní ú?etní - 1585

Pro zahrani?ní spole?nost se strojírenskou výrobou hledáme vhodného kandidáta na pracovní pozici Hlavní ú?etní.

Nápl? práce
• Kompletní zajišt?ní ú?etní a da?ové oblasti
• Vedení 4?lenného týmu (ú?etní + výkazy)
• Záv?rkové operace – dohadné položky, apod.
• Reporting, zpracování finan?ní analýz a statistik
• Komunikace s ú?ady a auditory

Pozice vyžaduje
• Min SŠ vzd?lání ekonomického sm?ru
• Zkušenost na obdobné pozici ve výrobní spole?nosti
• Min. 3 roky praxe
• Znalost programu SAP
• Znalost ?eských ú?etních standard?
• Velmi dobré komunika?ní a analytické dovednosti
• Velmi dobrá orientace v oblasti financí, ú?etnictví, daní a kalkulací
• Znalost AJ nebo NJ výhodou
• Znalost MS Office (Excel, Word)
• Zodpov?dnost, týmovost, spolupráce, spolehlivost

Lokalita pracovišt?: Olomouc

Úsp?šný kandidát bude pracovat v zahrani?ní spole?nosti se zajímavých produktem, která podporuje vzd?lávání a rozvoj zam?stnanc?. Firma má jasného vlastníka, více než 20 let úsp?šn? funguje na ?eském trhu, s velmi nízkou fluktuací a silnou firemní kulturou.

Své životopisy prosím zasílejte na e-mail: olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Hlavní ú?etní - controlling - 1550

Controller – hlavní ú?etní

Nápl? práce
• Zodpov?dnost za obchodní controlling spole?nosti, vyhodnocování rozdíl? mezi plánovanými a aktuálními cíli spole?nosti
• Práce s informacemi, sledování náklad?, reporting, ad hoc analýzy, spolupráce s obchodem, vyhodnocování investi?ních p?íležitostí, marží atd.
• Vedení ú?tárny, ?ízení pohledávek, credit management
• Komunikace s auditorem

Pozice vyžaduje
• Zkušenost na obdobné pozici, v obchodní spole?nosti
• Pro-aktivní p?ístup ke controllingu
• Znalost podvojného ú?etnictví
• Znalost AJ nebo NJ na velmi dobré úrovni
• Velmi dobré komunika?ní a analytické dovednosti
• Znalost SAP je velkou výhodou

Vybraný kandidát bude pracovat v úsp?šné a dynamicky se rozvíjející spole?nosti, s významný postavením na ?eském a Slovenském trhu, s výborným zázemím a odpovídajícími mzdovými podmínkami.

Lokalita pracovišt?: Praha východ – dostupnost z D1

Své životopisy prosím zasílejte na e-mail: olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Vedoucí technické p?ípravy výroby - 1566

Pro našeho klienta, zahrani?ní spole?nost se strojírenskou výrobou, obsazujeme danou pozici v Olomouckém kraji.

Nápl? práce
• zodpov?dnost za p?ípravnou fázi výroby, od zadání po zhotovení prototypu a náb?h do sériové výroby, tj. za úsek technologie, konstrukce, nástrojárny
• stanovení parametr? a následné ?ízení projekt? s ohledem na ?as, kvalitu, náklady, veškerou dokumentaci, zhotovení p?ípravk? do výroby atd.
• vedení a rozvoj týmu cca 20 pracovník?
• komunikace s ostatními ú?astníky výrobních projekt?- výrobou a vývojovou konstrukcí, s nákupem, logistikou, obchodem, kvalitou a s mate?skou firmou v zahrani?í

Pozice vyžaduje
• SŠ/VŠ technické vzd?lání, technický cit a zkušenosti
• vynikající komunika?ní a organiza?ní dovednosti
• d?slednost, zapálení pro v?c, schopnost energizovat a dob?e vést tým pracovník?
• znalost SAP výhodou, nutná znalost MS office
• znalost NJ/AJ- domluvit se a s ochotou se zdokonalovat ve znalostech

Úsp?šný kandidát bude pracovat v zahrani?ní spole?nosti se zajímavých produktem, která podporuje vzd?lávání a rozvoj zam?stnanc?.
Firma má jasného vlastníka, více než 20 let úsp?šn? funguje na ?eském trhu, s velmi nízkou fluktuací a silnou firemní kulturou.

Lokalita pracovišt?: OLOMOUC

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Vedoucí technolog vst?ikování termoplast? - 1564

Našim klientem je zahrani?ní spole?nost, výrobce speciálních díl? z termoplast?, které mají využití mimo automobilový pr?mysl. Firma má výrobu a montáž, hotové výrobky jsou distribuovány k zákazník?m po celém sv?t?.

Nápl? práce
• tvorba technologických postup? a ?ešení provozních záležitostí p?i výrob? díl? z termoplast?
• spolupráce s vývojem v zahrani?í v oblasti konstrukce nástroj?, p?ípravk?, vhodných materiál?
• technologické zajišt?ní výrobu prototyp?, testování forem, materiál?m, postup?
• sb?r výrobních dat, dokumentace postup? a výsledk?, budování databáze informací a expertíz, reporting do R&D v zahrani?í

Pozice vyžaduje
• o?ekáváme odborníka v oblasti technologie vst?ikování termoplast?, zkušenost se vst?ikolisy
• vysokoškolské vzd?lání, technický obor se zam??ením na zpracování polymer?, znalost oboru zpracování termoplast?
• 3 roky praxe v oblasti technologie nebo výroby plastových dílc?
• aktivní znalost anglického jazyka, eventuáln? n?meckého jazyka
• vítáme znalost systém? a požadavk? p?i schvalování díl? pro sériovou výrobu (PPAP, FMEA atd.)

Úsp?šný kandidát bude pracovat ve spole?nosti, která vyrábí zajímavý a sofistikovaný produkt. Firma si zakládá na své firemní kultu?e, na dobrých vztazích a p?ístupu k zam?stnanc?m.
Firma je p?ipravena finan?n? motivovat odborníka s praxí, podpo?it jeho o?ekávání, aby fungoval dlouhodobý a vzájemn? úsp?šný pracovní vztah.

Lokalita pracovišt?: Olomoucký kraj

V p?ípad? zájmu prosíme o zaslání CV na olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Vedoucí výroby pro oblast vst?ikování elastomer? - 1565

Našim klientem je evropská zahrani?ní spole?nost, která svou unikátní výrobní technologií pat?í mezi sv?tové špi?ky ve výrob? strojírenských díl? do automobilového pr?myslu a je významným zam?stnavatelem v regionu.

Pro nov? vznikající závod hledáme odborníka/ specialistu v oblasti vst?ikování elastomer?.

Nápl? práce
• zajišt?ní výrobních program? pryžových díl?
• plánování a organizace práce
• optimalizace úseku výroby pryžových komponent
• vedení a motivace pracovník?
• ?ízení prací údržby, oprav stroj? a vst?ikovacích forem
• zajiš?ování kvality vyrobených díl?

Pozice požaduje:
• min SŠ vzd?lání technického sm?ru, oblast pryží výhodou
• praxe na vedoucích pozicích ve výrobní spole?nosti se zam??ením na výrobu pryží a gumárenských sm?sí
• praxe a znalost standard? kvality v automobilovém pr?myslu výhodou
• aktivní znalost AJ nebo NJ
• MS Office

Lokalita: Olomoucký kraj

Budete sou?ástí stabilní spole?nosti s celosv?tovou p?sobností, která svým p?ístupem k zam?stnanc?m a spole?enskému d?ní garantuje Váš profesní a osobní rozvoj.

Pokud Vás inzerát oslovil, zašlete nám Váš životopis na olomouc@horton-intl.cz

Napište nám