Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 8 inzerátů.


Pozice: Vedoucí logistiky

Pro našeho klienta, obchodn? – výrobní spole?nost, obsazujeme pracovní pozici Vedoucí logistiky.

Nápl? práce
• Jedná se o pozici typu Supply Chain Manager (zákaznický servis, interní a externí logistika, skladové hospodá?ství, výb?r dodavatele spedice)
• Komunikace se zákazníkem a výrobním závodem mate?ské spole?nosti
• Zavedení a ?ízení efektivního systému sklad. hospodá?ství
• Komplexní koordinace zajišt?ní dopravy

Pozice vyžaduje
• Znalost a praxi v logistice a skladové hospodá?ství
• Zkušenost s vedením lidí (cca 10 lidí) – organiza?ní a vyjednávací schopnosti
• Velmi dobrou znalost MS Office – Excel a SAP
• Velmi dobrou znalost n?meckého /p?ípadn? anglického jazyka

Úsp?šný kandidát/tka bude pracovat v dynamicky rostoucí spole?nosti. Nabízíme zajímavou práci v p?íjemném prost?edí, klí?ovou pozici ve vedení spole?nosti.

Lokalita pracovišt?: Praha východ

V p?ípad?, že máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na mail: olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Junior Financial Manager - 1547

Pro mezinárodní renomovanou obchodní spole?nost specializující se na technologie spojené s oh?evem a vytáp?ním hledáme vhodného kandidáta/ku na pozici Junior Financial Manager.

Nápl? práce
• Pravidelná evidence ú?etních operací (vedení ú?etnictví, práce s fakturami, pohyby na ú?tu, ú?etní rozvahou)
• ?ešení požadavk? souvisejících s ú?etnictvím a finan?ním ?ízením
• Spolupráce na vytvá?ení rozpo?tu
• Reporting a odpov?dnost hlavnímu Finan?nímu manažerovi

Pozice vyžaduje
• ukon?ené VŠ vzd?lání (finance, ekonomie)
• znalost ú?etnictví (praxe v oboru výhodou, ne však podmínkou)
• AJ na komunikativní úrovni
• uživatelská znalost PC (MS Office, Excel)
• analytické myšlení, smysl pro ?ád a strukturu
• zodpov?dnost a pracovitost
• flexibilitu, ochotu a schopnost rychlého u?ení

Firma nabízí zázemí stabilní a perspektivní spole?nosti, motivující finan?ní ohodnocení, 5 týdn? dovolené, mobilní telefon, jazykové kurzy, profesní školení, stravenky a další benefity.

Lokalita – Praha

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na office@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Produkt manažer pro stavební techniku - 1540

Naším klientem je významný dodavatel zem?d?lské, stavební a dopravní techniky pro ?eskou a Slovenskou republiku. Pro divizi stavební techniku hledáme vhodného kandidáta na pozici Produkt manažer.

Nápl? práce:
• Informa?ní servis obchodního, technického a ekonomického charakteru zákaznické ve?ejnosti
• Technická, cenová a formální p?íprava nabídek, materiál? a prezentací
• Technické poradenství odb?ratel?m
• Spolupráce se smluvními prodejními st?edisky zam?stnavatele
• Každodenní p?ímý kontakt se zákazníky
• Sledování vývoje, trend?, novinek, konkurence v odv?tví
• Komunikace s výrobcem, zajišt?ní dodávek od zahrani?ních dodavatel?
• Spolupráce p?i marketingových aktivitách (ú?ast na veletrzích, atd.)
• Práce s databází stávajících, nových a potencionálních zákazník?

Pozice vyžaduje:
• SŠ/VŠ vzd?lání technického sm?ru
• Praxe v oboru stavební techniky výhodou
• Orientace v oboru stavební techniky
• Vyjednávací a p?esv?d?ovací schopnosti
• Obchodní uvažování, logické myšlení, dobrý všeobecný p?ehled
• Samostatnost, výborné sociální a komunika?ní dovednosti
• Dobrou znalost práce na PC (uživatelsky MS Office); výhodou znalost systému SAP
• Znalost anglického pop?ípad? italského jazyka slovem i písmem
• ?P sk. B

Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat u významné spole?nosti, špi?ky v oboru. Mzdové ohodnocení odpovídající náro?nosti pozice. Zam?stnavatel poskytuje firemní benefity, možnost osobního a profesního r?stu, systém produktových školení.

Lokalita pracovišt?: Brn?nský region

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Vedoucí odd?lení technologie, vývojových projekt? a konstrukce-1528

Vedoucí odd?lení technologie, vývojových projekt? a konstrukce
Našim klientem je významná výrobní zahrani?ní spole?nost, globální dodavatel strojírenských díl? do automobilového pr?myslu.
Region: st?ední Morava

Nápl? práce
• podpora implementace a náb?h? technologií v rámci koncernu
• stanovování vývojových plán? v souladu se strategií firmy, ?ízení a realizace inova?ních a vývojových proces?
• ?ízení pracovník? v rámci sv??ené oblasti
• zavád?ní nových výrobních postup? a technologií
• hodnocení zlepšovacích návrh?, jejich realizace a testování
• spolupráce s vývojovými odd?leními závod? v zahrani?í, se zákazníky a partnery
• spolupráce s ostatními úseky, p?edevším s úsekem kvality a výroby
• vedení p?íslušné dokumentace, tvorba zpráv a report? o stavu vývoje technologií, inovací a jejich p?ínosu

Pozice vyžaduje
• VŠ vzd?lání technického sm?ru
• zkušenosti v oblasti vývoje, technologie nebo engineeringu v managementu, p?ednostn? v automotive
• znalost projektového ?ízení, vhled do odborných studií a výzkum? v daném oboru vývoje
• znalost anglického nebo n?meckého jazyka
• flexibilita, samostatnost, spolehlivost, schopnost ?ešit problémy a ú?eln? jednat
• p?edpoklady pro vedení týmu a manažerskou práci
• výborná znalost program? MS-Office
• ochota cestovat
Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat u významné mezinárodní spole?nosti, špi?ky v oboru. Mzdové ohodnocení odpovídá náro?nosti pozice. Firma poskytuje kvalifika?ní r?st, odborná zaškolení. P?íležitost pracovat pro zam?stnavatele, který roste, investuje do vývoje a nových technologií.

Lokalita pracovišt?: Olomoucký kraj

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Business Manager - 1525

Naším klientem je nadnárodní výrobn?-obchodní spole?nost, pro kterou hledáme vhodného kandidáta na pozici Business Manager.

Nápl? práce
• napl?ování obchodní strategie a obchodních cíl? ve sv??eném regionu
• vytvá?ení a rozvoj vztah? s klí?ovými zákazníky, podpora zákazník? a spolupráce p?i významných obchodních aktivitách
• spolupráce p?i tvorb? rozpo?tu, komunika?ních aktivit a odborném vzd?lávání v oblasti produkt? a služeb
• každodenní komunikace v cizím jazyce p?i obchodních jednáních i v rámci firmy
• zahrani?ní služební cesty v rámci Evropy
• reporting

Pozice vyžaduje
• dlouhodob?jší zkušenost z obdobné pozice je podmínkou, výhodou je zkušenost ze zahrani?í
• silná orientace na výsledky, prodejní dovednosti
• výborné prezenta?ní a komunika?ní dovednosti, orientace na zákazníka a jeho pot?eby
• ochota služebn? cestovat po celé ?R i v rámci Evropy
• AJ na pokro?ilé úrovni + aktivní znalost NJ

Úsp?šný kandidát/ka získá zázemí nadnárodní spole?nosti, motivující ohodnocení, služební v?z i pro soukromé ú?ely, mobilní telefon, notebook, týden dovolené navíc, podporu vzd?lávání a po dohod? možnost pracovat ?áste?n? v rámci home office.

Lokalita pracovišt? - Vyso?ina

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na office@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Sales Manager - 1465

Naším dlouholetým klientem je zahrani?ní spole?nost pat?ící ke špi?ce na sv?tovém i tuzemském trhu v oblasti šlecht?ní a prodeje osiv. Aktuáln? hledáme kandidáty na pozici Sales manager.

Nápl? práce
• rozvoj obchodních aktivit spole?nosti v regionu ?eské republiky
• kontakt p?evážn? s velkoobchodními partnery a distributory, p?ípadn? velkými klí?ovými zákazníky

Požadavky
• prokazatelná obchodní praxe
• výhodou znalost zem?d?lského trhu, p?ípadn? vzd?lání v oboru
• znalost anglického jazyka

Spole?nost nabízí
• zam?stnání v perspektivní zahrani?ní spole?nosti, která je jedni?kou na ?eském trhu s osivy
• p?íležitost spolupracovat s odborníky na šlecht?ní i na mezinárodní úrovni
• možnost aktivního využití anglického jazyka

Lokalita pracovišt?: nabídka není podmín?na lokalitou (dostupnost Moravskoslezského kraje je výhodou)

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na office@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Supply Chain Manager - 1502

Našim klientem je významná strojírenská výrobní zahrani?ní spole?nost, Tier 1 dodavatel do automobilového pr?myslu.

Nápl? práce
• zodpov?dnost spo?ívá v ?ízení všech logistických a nákupních aktivit více závod? na Morav?
• pozice je strategická, v úrovni top managementu, vyžaduje odpovídající zkušenosti na manažerské a odborné úrovni v ?ízení dodavatelského ?et?zce, logistice, nákupu, plánování výroby, v?etn? znalosti cizích ?e?í
• návrh a realizace strategie v uvedených oblastech
• vedení v?tšího týmu a motivace zam?stnanc?

Pozice vyžaduje
• manažerské p?edpoklady pro výkon funkce v top managementu zahrani?ní spole?nosti
• VŠ vzd?lání
• manažerská praxe v SCManagementu, ve výrobní spole?nosti, která svými nároky odpovídá prost?edí automotive - JIT dodávky atd.
• znalost anglického jazyka.
• systemati?nost, pr?raznost, flexibilita, orientace na výsledek
• silná osobnost se schopností prosadit zm?ny.

Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat u významné mezinárodní spole?nosti, špi?ky v oboru. Mzdové ohodnocení odpovídá náro?nosti pozice, v?etn? poskytování benefit? „kafeterie“, služební vozidlo i k soukromým ú?el?m, atd.

Lokalita pracovišt?: výrobní závody a sídlo spole?nosti na Morav?

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Sales Representative - agro - 1440

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost, která v ?eské republice rozvíjí své aktivity v oblasti prodeje organických hnojiv a díky své kvalit? a netradi?ní výrob? získává velký zájem zákazník?.
Hledáme obchodníka se zkušeností v zem?d?lství a chutí pracovat v dynamické a rostoucí spole?nosti.

Nápl? práce
• rozvoj obchodních aktivit spole?nosti v ?eské republice, budování obchodní sít? a vyhledání nových možností rozší?ení prodeje
• prezentace spole?nosti na veletrzích, seminá?ích, produktových školeních a dalších akcích zam??ených na podporu zákazník?
• vyhodnocování informací z trhu, sledování trend? ve vývoji a aplikaci hnojiv a spolupráce na tvorb? obchodní a marketingové strategie

Pozice vyžaduje
• VŠ/SŠ vzd?lání zem?d?lského sm?ru
• praxi v oblasti prodeje na zem?d?lském trhu, vysoké pracovní nasazení
• flexibilitu, ochotu cestovat a pracovat v terénu
• profesionální, aktivní, dynamickou, rozhodnou osobnost s výbornou komunikací
• znalost cizího jazyka vítána

Firma nabízí zázemí rostoucí a dynamické spole?nosti. P?íležitost r?st s firmou a podílet se na jejím rozvoji a budování trhu. Veškerou podporu k výkonu zodpov?dné, zajímavé a náro?né práce. Služební auto, NTB, mobil. Dobré ohodnocení a jiné motivující podmínky.

Lokalita: jižní Morava, Zlínský kraj

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz.

Napište nám