Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 16 inzerátů.


Pozice:

Napište nám

Pozice: Product Manager - 1526

Naším klientem je mezinárodní úsp?šná výrobn?-obchodní spole?nost, pro kterou hledáme vhodného kandidáta na pozici Product Manager.

Nápl? práce:
• Správa portfolia výrobk? a produktových informací
• Produktová podpora uvnit? i vn? spole?nosti v?etn? produktových školení
• ?ízení vývojových projekt?
• Spolupráce s externími partnery

Pozice vyžaduje:
• Dlouhodob?jší zkušenost z obdobné pozice
• Dobrá znalost projektového ?ízení, marketingu, strategického ?ízení
• Technologické a konstruk?ní znalosti
• Výborné prezenta?ní a komunika?ní dovednosti
• Aktivní znalost AJ pro každodenní komunikaci
• Samostatnost a zodpov?dnost
• Vysokoškolské vzd?lání v technickém ?i strojírenském oboru je výhodou

Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat v zázemí úsp?šné mezinárodní spole?nosti jejíž produkty se prodávají prakticky po celém sv?t?. Spole?nost poskytuje motivující ohodnocení, služební v?z i pro soukromé ú?ely, mobilní telefon, notebook, týden dovolené navíc, podporu vzd?lávání.

Lokalita pracovišt?: Vyso?ina (?áste?ný home office je možný po dohod?)

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na office@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Vedoucí pobo?ky servisu a prodeje zem?d?lské techniky - 1541

Naším klientem je významný dodavatel zem?d?lské, stavební a dopravní techniky pro ?eskou a Slovenskou republiku. V souvislosti s rozvojem nové pobo?ky servisu a prodeje zem?d?lské techniky hledáme vhodného kandidáta na pozici Vedoucí pobo?ky.

Nápl? práce:
• Vedení servisu a prodeje zem?d?lské techniky
• Zodpov?dnost za výsledky prodejního týmu ve sv??eném regionu
• Vedení týmu zam?stnanc?
• Nastavení efektivnosti a hospodárnosti servisu
• Spolupráce s ostatními útvary spole?nosti
• Vyhledávání nových zákazník? servisu, jednání se zákazníky
• Stanovování a pln?ní obchodních plán? a strategie ve sv??ené oblasti

Pozice vyžaduje:
• SŠ / VŠ vzd?lání technického sm?ru, výhodou se zam??ením na zem?d?lské stroje
• Znalost problematiky oprav zem?d?lských stroj? (technické znalosti zem?d?lské techniky, znalosti dílenských postup?)
• Praxe jako vedoucí servisu nebo p?ijímací technik
• Znalost práce a ?ízení obchodník?
• Schopnost ?ídit kolektiv pod?ízených pracovník?
• Znalost práce s PC (MS Office), znalost systému SAP výhodou
• Komunikativnost, samostatnost, systemati?nost, pe?livost a odolnost v??i stresu
• Vysoké pracovní nasazení a orientaci na kvalitu a výsledek
• ?idi?ský pr?kaz skupiny B

Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat u významné spole?nosti, špi?ky v oboru. Mzdové ohodnocení odpovídá náro?nosti pozice. Zam?stnavatel poskytuje firemní benefity, možnost osobního a profesního r?stu.

Lokalita pracovišt?: okres T?ebí?

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Produkt manažer pro stavební techniku - 1540

Naším klientem je významný dodavatel zem?d?lské, stavební a dopravní techniky pro ?eskou a Slovenskou republiku. Pro divizi stavební techniku hledáme vhodného kandidáta na pozici Produkt manažer.

Nápl? práce:
• Informa?ní servis obchodního, technického a ekonomického charakteru zákaznické ve?ejnosti
• Technická, cenová a formální p?íprava nabídek, materiál? a prezentací
• Technické poradenství odb?ratel?m
• Spolupráce se smluvními prodejními st?edisky zam?stnavatele
• Každodenní p?ímý kontakt se zákazníky
• Sledování vývoje, trend?, novinek, konkurence v odv?tví
• Komunikace s výrobcem, zajišt?ní dodávek od zahrani?ních dodavatel?
• Spolupráce p?i marketingových aktivitách (ú?ast na veletrzích, atd.)
• Práce s databází stávajících, nových a potencionálních zákazník?

Pozice vyžaduje:
• SŠ/VŠ vzd?lání technického sm?ru
• Praxe v oboru stavební techniky výhodou
• Orientace v oboru stavební techniky
• Vyjednávací a p?esv?d?ovací schopnosti
• Obchodní uvažování, logické myšlení, dobrý všeobecný p?ehled
• Samostatnost, výborné sociální a komunika?ní dovednosti
• Dobrou znalost práce na PC (uživatelsky MS Office); výhodou znalost systému SAP
• Znalost anglického pop?ípad? italského jazyka slovem i písmem
• ?P sk. B

Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat u významné spole?nosti, špi?ky v oboru. Mzdové ohodnocení odpovídající náro?nosti pozice. Zam?stnavatel poskytuje firemní benefity, možnost osobního a profesního r?stu, systém produktových školení.

Lokalita pracovišt?: Brn?nský region

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Vedoucí mzdové ú?tárny - 1530

Našim klientem je významná výrobní zahrani?ní spole?nost, globální dodavatel strojírenských díl? do automobilového pr?myslu v Olomouckém kraji.

Nápl? práce:
• Kompletní zodpov?dnost za mzdovou problematiku ve velké výrobní spole?nosti
• Metodické ?ízení
• Vedení týmu
• Sledování legislativních zm?n a jejich aplikace do praxe
• Spolupráce se státními institucemi

Pozice vyžaduje:
• SŠ/VŠ vzd?lání ekonomického sm?ru
• Minimáln? 5let praxe mzdového ú?etnictví (výrobní spole?nost výhodou)
• Znalost MS Office + mzdové ú?etní programy
• Komunikativní znalost n?meckého nebo anglického jazyka
• Pe?livost, spolehlivost, ml?enlivost, diskrétnost, loajalita
• Zodpov?dnost, samostatnost, schopnost pracovat v týmu

Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat u významné mezinárodní spole?nosti, špi?ky v oboru. Mzdové ohodnocení odpovídá náro?nosti pozice, v?etn? zam?stnaneckých výhod. Firma poskytuje kvalifika?ní r?st, odborná zaškolení. P?íležitost pracovat pro zam?stnavatele, který roste, investuje do vývoje a nových technologií.

Lokalita pracovišt?: Prost?jov

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Obchodn?-technický zástupce - 1510

Pro renomovanou zahrani?ní spole?nost, výrobce a dodavatele špi?kových za?ízení ur?ených do strojírenství, potraviná?ského pr?myslu, oblasti ?išt?ní odpadních vod, zem?d?lství a i jiných oblastí, hledáme v sou?asné dob? vhodného kandidáta/ku na pozici Obchodn?-technického zástupce.

Nápl? práce:
• Odpov?dnost za aktivní obchodní ?innost ve sv??eném regionu prost?ednictvím p?ímého kontaktu se stávajícími i novými zákazníky (B2B), cestování na denní bázi
• Práce s portfoliem výrobk?, spolupráce s mate?skou firmou v N?mecku
• Participace v akvizi?ním procesu
• Participace na pr?zkumu trhu, spolupráce s kolegy v ?R

Pozice vyžaduje:
• Víceletá zkušenost z obdobné pozice se zam??ením na technický produkt (B2B / B2C obchod, technické znalosti, výhodou zam??ení na oblast ?erpadel)
• Obchodní dovednosti
• Aktivní znalost angli?tiny nebo n?m?iny na komunikativní úrovni
• Ochotu cestovat, ?P skupiny B
• Vzd?lání ve strojírenství
• Ochotu u?it se novým v?cem, participovat na nových ?ešeních pro naše zákazníky

Úsp?šný kandidát/ka získá zázemí stabilní a velmi perspektivní spole?nosti s vlastním vývojem, motivující finan?ní ohodnocení, standardní pracovní pom?r, home office a p?íslušné pracovní vybavení, služební vozidlo i k soukromým ú?el?m, intenzivní produktové školení a další bonusy.

Lokalita: dostupnost regionu St?ední a Východní ?echy

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na office@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Quality Manager-1492

Našim klientem je významná výrobní zahrani?ní spole?nost, globální dodavatel strojírenských díl? do automobilového pr?myslu.

Nápl? práce
• rozvoj politiky jakosti a systému jakosti dle ISO/TS, ve více závodech v ?eské republice
• ?ízení proces? neustálého zlepšování kvality v celém systému, odpov?dnost za dosažení stanovených cíl? kvality
• vedení manažer? kvality v jednotlivých závodech, ?ízení a rozvoj pracovník? v oblasti kvality
• komunikace se zákazníkem vnit?ním i vn?jším, spolupráce s ostatními úseky na trvalém zlepšování výrobk? a proces?

Pozice vyžaduje
• oborné zkušenosti z oblasti managementu jakosti – ISO /TS, z velké výrobní spole?nosti se sériovou výrobou, v prost?edí automobilového pr?myslu
• znalost nástroj? ?ízení kvality ISO (výhodou FMEA, APQP, apod.)
• velmi dobrou znalost anglického jazyka, vítána znalost n?m?iny
• p?edpoklady pro vedení a rozvoj v?tšího týmu, spolupráce, d?slednost a p?irozená autorita

Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat u významné spole?nosti, s celosv?tovou p?sobností, orientovanou na další rozvoj. Mzdové ohodnocení odpovídá náro?nosti pozice v top managementu.

Lokalita pracovišt?: Olomoucký kraj.

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Vedoucí odd?lení technologie, vývojových projekt? a konstrukce-1528

Vedoucí odd?lení technologie, vývojových projekt? a konstrukce
Našim klientem je významná výrobní zahrani?ní spole?nost, globální dodavatel strojírenských díl? do automobilového pr?myslu.
Region: st?ední Morava

Nápl? práce
• podpora implementace a náb?h? technologií v rámci koncernu
• stanovování vývojových plán? v souladu se strategií firmy, ?ízení a realizace inova?ních a vývojových proces?
• ?ízení pracovník? v rámci sv??ené oblasti
• zavád?ní nových výrobních postup? a technologií
• hodnocení zlepšovacích návrh?, jejich realizace a testování
• spolupráce s vývojovými odd?leními závod? v zahrani?í, se zákazníky a partnery
• spolupráce s ostatními úseky, p?edevším s úsekem kvality a výroby
• vedení p?íslušné dokumentace, tvorba zpráv a report? o stavu vývoje technologií, inovací a jejich p?ínosu

Pozice vyžaduje
• VŠ vzd?lání technického sm?ru
• zkušenosti v oblasti vývoje, technologie nebo engineeringu v managementu, p?ednostn? v automotive
• znalost projektového ?ízení, vhled do odborných studií a výzkum? v daném oboru vývoje
• znalost anglického nebo n?meckého jazyka
• flexibilita, samostatnost, spolehlivost, schopnost ?ešit problémy a ú?eln? jednat
• p?edpoklady pro vedení týmu a manažerskou práci
• výborná znalost program? MS-Office
• ochota cestovat
Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat u významné mezinárodní spole?nosti, špi?ky v oboru. Mzdové ohodnocení odpovídá náro?nosti pozice. Firma poskytuje kvalifika?ní r?st, odborná zaškolení. P?íležitost pracovat pro zam?stnavatele, který roste, investuje do vývoje a nových technologií.

Lokalita pracovišt?: Olomoucký kraj

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Business Manager - 1525

Naším klientem je nadnárodní výrobn?-obchodní spole?nost, pro kterou hledáme vhodného kandidáta na pozici Business Manager.

Nápl? práce
• napl?ování obchodní strategie a obchodních cíl? ve sv??eném regionu
• vytvá?ení a rozvoj vztah? s klí?ovými zákazníky, podpora zákazník? a spolupráce p?i významných obchodních aktivitách
• spolupráce p?i tvorb? rozpo?tu, komunika?ních aktivit a odborném vzd?lávání v oblasti produkt? a služeb
• každodenní komunikace v cizím jazyce p?i obchodních jednáních i v rámci firmy
• zahrani?ní služební cesty v rámci Evropy
• reporting

Pozice vyžaduje
• dlouhodob?jší zkušenost z obdobné pozice je podmínkou, výhodou je zkušenost ze zahrani?í
• silná orientace na výsledky, prodejní dovednosti
• výborné prezenta?ní a komunika?ní dovednosti, orientace na zákazníka a jeho pot?eby
• ochota služebn? cestovat po celé ?R i v rámci Evropy
• AJ na pokro?ilé úrovni + aktivní znalost NJ

Úsp?šný kandidát/ka získá zázemí nadnárodní spole?nosti, motivující ohodnocení, služební v?z i pro soukromé ú?ely, mobilní telefon, notebook, týden dovolené navíc, podporu vzd?lávání a po dohod? možnost pracovat ?áste?n? v rámci home office.

Lokalita pracovišt? - Vyso?ina

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na office@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Obchodn? technický zástupce - Jihomoravský kraj

Pro našeho klienta, celosv?tového prodejce manipula?ní techniky, hledáme vhodného kandidáta/ku na výše uvedenou pozici.

Nápl? práce
• zodpov?dnost za prodejní výsledky v Jihomoravském kraji
• pé?e o stávající zákazníky, vyhledávání a zpracování nových projekt?
• vedení obchodních jednání, p?íprava nabídek, jednání o podmínkách spolupráce, technická podpora a poradenství, práce s databází klient?
• zpracování informací z trhu, spolupráce na tvorb? obchodní strategie v daném regionu, identifikace p?íležitostí, zvolení vhodné obchodní taktiky
• kvalitní a v?asné pln?ní dalších úkol? vyplývajících z pracovního za?azení

Pozice vyžaduje
• st?edoškolské vzd?lání, ideáln? v technickém sm?ru
• minimáln? 3 roky praxe v p?ímém prodeji (B2B)
• zkušenosti s prodejem technických produkt?, ideáln? manipula?ní techniky nebo stroj?
• velká výhoda je znalost angli?tiny
• ?asová flexibilita, ochota cestovat v rámci regionu

Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat u významného prodejce manipula?ní a skladovací techniky v ?eské republice. Mzdové ohodnocení odpovídá náro?nosti pozice, v?etn? poskytování benefit? „kafeterie“, služební vozidlo i k soukromým ú?el?m, atd.

Lokalita pracovišt?: Jihomoravský kraj

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Sales Manager - 1465

Naším dlouholetým klientem je zahrani?ní spole?nost pat?ící ke špi?ce na sv?tovém i tuzemském trhu v oblasti šlecht?ní a prodeje osiv. Aktuáln? hledáme kandidáty na pozici Sales manager.

Nápl? práce
• rozvoj obchodních aktivit spole?nosti v regionu ?eské republiky
• kontakt p?evážn? s velkoobchodními partnery a distributory, p?ípadn? velkými klí?ovými zákazníky

Požadavky
• prokazatelná obchodní praxe
• výhodou znalost zem?d?lského trhu, p?ípadn? vzd?lání v oboru
• znalost anglického jazyka

Spole?nost nabízí
• zam?stnání v perspektivní zahrani?ní spole?nosti, která je jedni?kou na ?eském trhu s osivy
• p?íležitost spolupracovat s odborníky na šlecht?ní i na mezinárodní úrovni
• možnost aktivního využití anglického jazyka

Lokalita pracovišt?: nabídka není podmín?na lokalitou (dostupnost Moravskoslezského kraje je výhodou)

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na office@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Supply Chain Manager - 1502

Našim klientem je významná strojírenská výrobní zahrani?ní spole?nost, Tier 1 dodavatel do automobilového pr?myslu.

Nápl? práce
• zodpov?dnost spo?ívá v ?ízení všech logistických a nákupních aktivit více závod? na Morav?
• pozice je strategická, v úrovni top managementu, vyžaduje odpovídající zkušenosti na manažerské a odborné úrovni v ?ízení dodavatelského ?et?zce, logistice, nákupu, plánování výroby, v?etn? znalosti cizích ?e?í
• návrh a realizace strategie v uvedených oblastech
• vedení v?tšího týmu a motivace zam?stnanc?

Pozice vyžaduje
• manažerské p?edpoklady pro výkon funkce v top managementu zahrani?ní spole?nosti
• VŠ vzd?lání
• manažerská praxe v SCManagementu, ve výrobní spole?nosti, která svými nároky odpovídá prost?edí automotive - JIT dodávky atd.
• znalost anglického jazyka.
• systemati?nost, pr?raznost, flexibilita, orientace na výsledek
• silná osobnost se schopností prosadit zm?ny.

Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat u významné mezinárodní spole?nosti, špi?ky v oboru. Mzdové ohodnocení odpovídá náro?nosti pozice, v?etn? poskytování benefit? „kafeterie“, služební vozidlo i k soukromým ú?el?m, atd.

Lokalita pracovišt?: výrobní závody a sídlo spole?nosti na Morav?

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Maintenance Manager-1519

Našim klientem je významná strojírenská výrobní zahrani?ní spole?nost, dodavatel do automobilového pr?myslu.

Nápl? práce
• ?ízení a chod úseku údržby
• plánování oprav, harmonogramu, realizace údržby ve sm?nném provozu
• ?ízení náklad?, investic, ro?ního rozpo?tu
• jednání s dodavateli stroj?, za?ízení, služeb
• spolupráce s výrobou na nových projektech a v souvislosti s využitím výrobních kapacit, zvyšováním kvality, zlepšování proces?, zlepšování pracovních podmínek, BOZP

Pozice vyžaduje
• manažerské p?edpoklady pro výkon funkce v managementu zahrani?ní spole?nosti
• VŠ/SŠ vzd?lání technického sm?ru, znalosti z oblasti strojírenství, hydrauliky, elektrotechniky
• velmi dobrá znalost n?m?iny pro každodenní komunikaci
• systemati?nost, pr?raznost, flexibilita, orientace na výsledek

Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat u významné zahrani?ní spole?nosti, špi?ky v oboru, která rozvíjí své aktivity v ?eské republice. Mzdové ohodnocení odpovídá náro?nosti pozice, v?etn? benefit? „kafeterie“.

Lokalita pracovišt?: Olomoucký kraj

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: ?editel divize - 1512

Naším klientem je významný distributor nákladních a užitkových vozidel v ?eské republice. Pro tuto spole?nost hledáme vhodného kandidáta na pozici zast?ešující obchodn?-servisní sí?.

Nápl? práce
• zodpov?dnost za výsledky divize, tvorba obchodních plán?, ?ízení strategie rozvoje divize
• ?ízení prodejních a servisních st?edisek, rozvoj, motivace týmu a odpov?dnost za výsledky
• jednání s obchodními partnery na úrovni importu vozidel
• zam??ení na optimalizaci a zvyšování efektivity proces? v rámci divize

Pozice vyžaduje
• praxi v obchodní ?innosti v oblasti prodeje vozidel (nákladní ?i osobní)
• praxe v managementu servisních ?inností, after sales, je velkou výhodou
• manažerské p?edpoklady pro výkon pozice - minimáln? 3letá manažerská zkušenost s vedením v?tšího týmu
• prokazatelné výsledky v p?edchozí ?innosti, organiza?ní a ?ídící schopnosti
• schopnost ?ídit zm?ny, orientaci na cíl, profesionalitu, loajalitu, etiku
• vysokoškolské vzd?lání, aktivní znalost angli?tiny

Vybraný kandidát bude pracovat ve velmi úsp?šné a modern? ?ízené spole?nosti. Mzdové ohodnocení a související podmínky odpovídají náro?nosti pozice.

Lokalita pracovišt?: jižní Morava

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na mayerova@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Sales Representative - agro - 1440

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost, která v ?eské republice rozvíjí své aktivity v oblasti prodeje organických hnojiv a díky své kvalit? a netradi?ní výrob? získává velký zájem zákazník?.
Hledáme obchodníka se zkušeností v zem?d?lství a chutí pracovat v dynamické a rostoucí spole?nosti.

Nápl? práce
• rozvoj obchodních aktivit spole?nosti v ?eské republice, budování obchodní sít? a vyhledání nových možností rozší?ení prodeje
• prezentace spole?nosti na veletrzích, seminá?ích, produktových školeních a dalších akcích zam??ených na podporu zákazník?
• vyhodnocování informací z trhu, sledování trend? ve vývoji a aplikaci hnojiv a spolupráce na tvorb? obchodní a marketingové strategie

Pozice vyžaduje
• VŠ/SŠ vzd?lání zem?d?lského sm?ru
• praxi v oblasti prodeje na zem?d?lském trhu, vysoké pracovní nasazení
• flexibilitu, ochotu cestovat a pracovat v terénu
• profesionální, aktivní, dynamickou, rozhodnou osobnost s výbornou komunikací
• znalost cizího jazyka vítána

Firma nabízí zázemí rostoucí a dynamické spole?nosti. P?íležitost r?st s firmou a podílet se na jejím rozvoji a budování trhu. Veškerou podporu k výkonu zodpov?dné, zajímavé a náro?né práce. Služební auto, NTB, mobil. Dobré ohodnocení a jiné motivující podmínky.

Lokalita: jižní Morava, Zlínský kraj

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Vedoucí konstrukce - 1478

Naším klientem je projek?ní, výrobní strojírenská spole?nost, která se zabývá vývojem a výrobou speciálních stroj?, od prototypu po sériovou výrobu. Pro výrobní závod v Brn? hledáme Vedoucího konstrukce.

Nápl? práce
• zodpov?dnost za vedení tým? konstruktér? (15 – 20 pracovník?),
• organizace konstruk?ní práce v návaznosti na výrobu
• motivace a rozvoj týmu
• sledovaní výkonnosti s ohledem na kvalitu, ?as, náklady, rozd?lení pracovních sil na jednotlivé projekty
• ?ízení projekt? vývoje nových výrobk? a inovací
• kontakt se zákazníky p?i specifikaci zakázek a nadstandardních ?ešení
• spolupráce na strategických projektech firmy s ostatním managementem spole?nosti
•schvalování technické dokumentace atd.

Pozice vyžaduje
• VŠ vzd?lání technického sm?ru
• zkušenosti v oblasti konstrukce - na vedoucí nebo seniorské pozici
• znalost konstruk?ních program? – AutoCad, SolidWorks a jiných
• orientace v technických normách, výpo?tech a vlastnostech materiál?
• znalost jednoho z jazyk? (AJ, NJ na komunikativní úrovni

Firma nabízí zázemí velmi perspektivní spole?nosti s dlouhodobou tradici a know-how oblasti vývoje a výroby stroj?. Odborný vhled do trend? a problematiky v oblasti vývoje, strojní a elektro konstrukce.
Motivující finan?ní ohodnocení.

Lokalita: Brno a okolí

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz.

Napište nám