Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 8 inzerátů.


Pozice: HR Manager - 1490

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost, která se zabývá výrobou a zpracováním plast? – zam??ení na komponenty do automobilového pr?myslu.

Nápl? práce
• systém personálního plánování ve firm?
• nábor a výb?r zam?stnanc?
• personální rozvoj a vzd?lávání
• motivace a stabilizace zam?stnanc? – motiva?ní programy
• optimalizace systému hodnocení zam?stnanc?
• reporting vedení spole?nosti

Pozice vyžaduje
• SŠ/VŠ vzd?lání, praxe v oblasti personalistiky
• znalost pracovn? – právní legislativy
• zkušenosti a schopnost samostatného rozhodování v oblasti personální politiky firmy
• komunikativní znalost AJ
• znalost práce na PC – MS Office
• samostatnost, zodpov?dnost, aktivní p?ístup

Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat ve stabilní a stále se rozvíjející spole?nosti, motivující finan?ní ohodnocení, benefity.

Lokalita pracovišt?: vhodné pro zájemce z oblasti st?ední Morava / východní ?echy

Napište nám

Pozice: Sales Manager - 1482

Naším klientem je úsp?šný výhradní dovozce zna?ek zem?d?lské techniky v ?eské republice.

Nápl? práce
• odpov?dnost pozice spo?ívá v ?ízení týmu prodejc? a produktových manažer? v ?eské republice
• rozvoji dealerské sít? v ?R, v udržování vztahu s výrobci v zahrani?í
• tvorba obchodních plán? a zodpov?dnost za obchodní výsledky spole?nosti
• marketingové aktivity - analýzy trhu, sledování trend?, identifikace obchodních p?íležitostí

Pozice vyžaduje
• pozice vyžaduje praxi v prodeji techniky (zem?d?lské, stavební, dopravní) na B2B trhu, znalost zem?d?lského trhu
• manažerské dovednosti pro výkon pozice ve vyšším managementu
• znalost anglického jazyka
• ?idi?ský pr?kaz sk B, flexibilita – ?asté cestování, výjezdy i do zahrani?í
• znalost PC – MS Office, CRM

Firma nabízí zázemí úsp?šné a moderní spole?nosti, špi?ky v oboru.
Mzdové ohodnocení odpovídající náro?nosti pozice, benefity „kafeterie“, auto i souk. ú?el?m.

Lokalita: Morava nebo Praha

Napište nám

Pozice: Obchodn?-technický zástupce - 1469

Pro renomovanou zahrani?ní spole?nost, výrobce a dodavatele špi?kových za?ízení ur?ených do strojírenství, potraviná?ského pr?myslu, oblasti ?išt?ní odpadních vod, zem?d?lství a i jiných oblastí, hledáme v sou?asné dob? vhodného kandidáta/ku na pozici Obchodn?-technického zástupce, region Z?.

Nápl? práce
• odpov?dnost za aktivní obchodní ?innost ve sv??eném regionu prost?ednictvím p?ímého kontaktu se stávajícími i novými zákazníky (B2B)
• práce s portfoliem výrobk?, spolupráce s mate?skou firmou v N?mecku
• participace na pr?zkumu trhu, spolupráce s kolegy v ?R

Pozice vyžaduje
• zkušenost z obdobné pozice se zam??ením na technický produkt, B2B obchod
• aktivní znalost angli?tiny nebo n?m?iny na komunikativní úrovni
• ochotu cestovat, ?P skupiny B
• ochotu u?it se novým v?cem, participovat na nových ?ešeních pro naše zákazníky

Firma nabízí zázemí stabilní a velmi perspektivní spole?nosti s vlastním vývojem, motivující finan?ní ohodnocení a další bonusy. Standardní pracovní pom?r, vybavení pro práci formou „home office“, služební vozidlo i k soukromým ú?el?m. Intenzivní produktové školení.

Lokalita – Praha + Západní ?echy

Napište nám

Pozice: Vedoucí konstrukce - 1478

Naším klientem je projek?ní, výrobní strojírenská spole?nost, která se zabývá vývojem a výrobou speciálních stroj?, od prototypu po sériovou výrobu. Pro výrobní závod v Brn? hledáme Vedoucího konstrukce.

Nápl? práce
• zodpov?dnost za vedení tým? konstruktér? (15 – 20 pracovník?),
• organizace konstruk?ní práce v návaznosti na výrobu
• motivace a rozvoj týmu
• sledovaní výkonnosti s ohledem na kvalitu, ?as, náklady, rozd?lení pracovních sil na jednotlivé projekty
• ?ízení projekt? vývoje nových výrobk? a inovací
• kontakt se zákazníky p?i specifikaci zakázek a nadstandardních ?ešení
• spolupráce na strategických projektech firmy s ostatním managementem spole?nosti
•schvalování technické dokumentace atd.

Pozice vyžaduje
• VŠ vzd?lání technického sm?ru
• zkušenosti v oblasti konstrukce - na vedoucí nebo seniorské pozici
• znalost konstruk?ních program? – AutoCad, SolidWorks a jiných
• orientace v technických normách, výpo?tech a vlastnostech materiál?
• znalost jednoho z jazyk? (AJ, NJ na komunikativní úrovni

Firma nabízí zázemí velmi perspektivní spole?nosti s dlouhodobou tradici a know-how oblasti vývoje a výroby stroj?. Odborný vhled do trend? a problematiky v oblasti vývoje, strojní a elektro konstrukce.
Motivující finan?ní ohodnocení.

Lokalita: Brno a okolí


Napište nám

Pozice: Financial Controller - 1379

Our client is an international company with manufacturing sites also in the Czech Republic. We are seeking a suitable candidate for the position of:

Financial Controller

Key factors include:
• fluency in English - good communication skills
• very good knowledge of MS Excel
• experience from similar position (experience from manufacturing area is an asset)
• result oriented, flexible, well organised person with good communication skills
• knowledge of the Czech accounting, taxation and reporting standards

• location – Prague West

Requirements and qualifications:
• Achievement oriented person
• Analytical skills
• High commitment
• Team player

Company offers an exciting job in a dynamic and growth oriented group. Working conditions are informal and inspiring and you will become part of a highly qualified international team.

Napište nám

Pozice: Product & Sales Manager Specialities - 1448

Pro našeho klienta, renomovanou zahrani?ní spole?nost, p?sobící v oblasti zem?d?lství a s prodejními i výrobními aktivitami po celém sv?t?, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici Product & Sales Manager Specialities.

Nápl? práce
• zodpov?dnost za specifické portfolio
• plánování a p?íprava business plánu
• product management, odborná podpora interním prodejc?m i klient?m
• prodej stávajícím zákazník?m a distributor?m
• marketing

Pozice vyžaduje
• VŠ / SŠ, ideáln? se zem?d?lským zam??ením
• dobrou znalost AJ
• zkušenost z oblasti rostlinné/živo?išné výroby ?i agrochemie, ideáln? z podobné pozice
• velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• profesionální p?ístup ke klient?m
• ochota cestovat

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.

Lokalita pracovišt?: p?sobnost po celé ?R, dobrá dostupnost Prahy výhodou, možnost kombinace s home-office

Napište nám

Pozice: General Manager - 1368

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost; významný výrobce a dodavatel.

Nápl? práce
• Komplexní vedení samostatné výrobní jednotky v ?R
• Rozši?ování stávajících výrobních kapacit
• Budování nových výrobních kapacit
• Zajišt?ní rozvoje R&D odd?lení
• Komunikace s mate?skou spole?ností a partnery ve sv?t?
• ?ízení vztahu s klí?ovými zákazníky
• Tvorba rozpo?tu, pln?ní, reporting

Pozice vyžaduje
• VŠ / SŠ
• Dobrá znalost ?J, AJ (znalost dalších jazyk? je výhodou)
• Prokazatelné manažerské zkušenosti z komplexního vedení spole?nosti výrobn?-obchodního typu
• Profesionální vystupování se zam??ením na klienty
• Velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• Schopnost motivovat, delegovat a rozhodovat
• Ovládat obchodní strategii a stanovovat a vyhodnocovat úkoly, výsledky
• Cílev?domost, orientace na výsledek
• Ochotu a schopnost u?it se novým v?cem, flexibilitu

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.

Lokalita pracovišt? - Jižní ?echy


Napište nám

Pozice: IT Administrator - 1334

Naším klientem je významný mezinárodní výrobce a distributor ?ešení st?ešních krytin a oplášt?ní budov.

Nápl? práce
• správa, údržba a rozvoj stávajících systém? a sítí
• implementace a vývoj nových systém?
• ?ešení technických problém? na mnoha úrovních
• podpora Helpdesk a pomoc cca 500 uživatel?m
• odpov?dnost za zálohování systém?

Pozice vyžaduje
• zkušenosti na podobné pozici
• znalost výrobního prost?edí výhodou
• rozší?ené znalosti v n?které z oblastí:
Microsoft Windows Server
Windows Active Directory
Microsoft Remote Desktop Services 2008R2 a 2012
Microsoft SQL 2005, 2008 a 2012
Exchange 2010, toku pošty a manipulace spam
Microsoft SCCM
LAN, WLAN, WAN a VPN technologie
Bezpe?nost a firewall nastavení, v?etn? norem a dokumentace
Standardy OEE a terminologie
VMware vSphere a vCenter
Hardware a systémy ukládání na Server
• komunikativní znalost anglického jazyka
• vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost, analytický p?ístup

Firma nabízí práci ve stabilní a dynamické spole?nosti, s možností profesního r?stu, odpovídající finan?ní ohodnocení, 5 týdn? dovolené

Lokalita: Praha - západ

Napište nám