Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 10 inzerátů.


Pozice: Vedoucí vzd?lávacího st?ediska

Našim klientem je zahrani?ní výrobní spole?nost, která je významným dodavatelem strojírenských díl? do automobilového pr?myslu. Spole?nost má vlastní vzd?lávací st?edisko, které spolupracuje s odbornými školami a u?ilišti a poskytuje odbornou praxi student?m a u???m, ale i vlastním zam?stnanc?m.

Lokalita: St?ední Morava

V této pozici budete zodpovídat za:
• tvorbu strategie dalšího vzd?lávání a rozvoje st?ediska
Budete zaškoleni v zahrani?í, ve vzd?lávacích institucích klienta, s cílem poznat koncept fungování st?ediska, ale i odbornou ?ást strojírenské výroby.
• realizaci vlastní praktické výuky u??? a koordinaci ?innosti pod?ízených pedagog?
• odborná zaškolení zam?stnanc? dle pot?eb výrobní firmy
• spolupráci s u??ovskými školami v zahrani?í, s odbornými školami v ?R
• reporting vedení spole?nosti, tvorbu vnitropodnikových sm?rnic, sledování legislativních zm?n, jejich aplikaci do praxe
• ?ízení marketingových a PR aktivit st?ediska

Požadujeme:
• SŠ/VŠ technického sm?ru
• zkušenosti s výukou technických p?edm?t? (nap?. tvá?ecí stroje, hydraulika, pneumatika, tvá?ení materiál?), organiza?ní a manažerské p?edpoklady pro výkon pozice
• schopnost vést a motivovat tým
• aktivní znalost AJ nebo NJ,
• znalost MS Office (Excel, Word, PPT)
• ochotu cestovat, ?idi?ský pr?kaz skupiny B

Nabízíme:
• zázemí mezinárodní výrobní spole?nosti s propracovaným zahrani?ním systémem vzd?lávání
• motivující práci, velký prostor pro seberealizaci p?i rozvoji organizace
• odpovídající finan?ní ohodnocení
• zaškolení v zahrani?í


Napište nám

Pozice: Recruitment Manager

Naším klientem je renomovaná nadnárodní, obchodn?-výrobní spole?nost, pro kterou hledáme vhodného kandidáta na pozici Recruitment Manager. Vybraný kandidát bude odpov?dný za komplexní strategii a ?ízení procesu náboru.

Lokalita: Pardubický kraj

Nápl? práce:
• strategie a rozvoj náborové politiky a postup?, sledování trend? v oblasti
• zefektivn?ní stávajících nástroj? a zavád?ní nových
• zajišt?ní celého cyklu náboru v?etn? výb?ru, pohovor?, prezentace kandidát? a školení zam?stnanc?
• správa náborového systému a reporting
• spolupráce a komunikace s top managementem

Vzd?lání a kvalifikace:
• alespo? bakalá?ský titul a 5 let praxe v oblasti HR, náboru
• nejmén? 3 roky v mezinárodní organizaci
• znalost souvisejících zákon? a p?edpis?
• mezilidské komunika?ní a prezenta?ní dovednosti, organiza?ní dovednosti
• znalost HRIS systém?, MS Office
• AJ na velmi dobré úrovni slovem i písmem

Spole?nost nabízí zázemí zahrani?ní spole?nosti, motivující ohodnocení odpovídající významu pozice a další benefity.

Napište nám

Pozice: Compensation & Benefits Manager

Naším klientem je renomovaná mezinárodní výrobní spole?nost, pro kterou hledáme vhodného kandidáta na pozici Compensation & Benefits Manager. Vybraný kandidát bude zodpov?dný za vytvá?ení a realizaci efektivního systému odm??ování a zam?stnaneckých benefit?, analýzu mzdových pr?zkum? a návrh politiky odm??ování v souladu se strategickými plány organizace.

Lokalita: Pardubický kraj

Nápl? práce:
• administrace zam?stnaneckých benefit? a odm?n
• zhodnocení a porovnávání stávajících výhod zam?stnanc?m, jejich analýza další plány, pr?zkumy a zdroje informací
• plánování, vývoj a ú?ast na výzkumech
• analýza výsledk? pr?zkum? a vypracování konkrétní doporu?ení pro vedení spole?nosti
• vypracování specifikace pro nové plány
• úprava stávajících plán? na udržení konkuren?ního postavení na trhu práce
• pomoc p?i vývoji podnikových návrh? na zam?stnanecké benefity
• p?íprava a zpracování údaj? o nákladech
• návrhy a p?ipomínky k systému odm?n, ?ešení stížností se zajišt?ním rychlého a spravedlivého ?ešení


Vzd?lání a kvalifikace:
• VŠ vzd?lání, min Bc.
• minimáln? 5 let zkušeností v oblasti comp & ben, nejmén? 3 roky
v mezinárodní organizaci
• znalost zákon? a p?edpis? v oblasti zam?stnanosti
• mezilidské komunika?ní a prezenta?ní dovednosti, organiza?ní dovednosti
• znalost HRIS systém?, MS Office
• AJ na velmi dobré úrovni

Spole?nost nabízí zázemí zahrani?ní spole?nosti, motivující ohodnocení odpovídající významu pozice a další benefity. Pardubický kraj, možnost kombinace s home-office.

Napište nám

Pozice: PR & HR marketing Expert

Place of work: East Bohemia or Prague (combination with home-office)

Responsibilities:
• Creation and execution of HR marketing strategies and PR activities
• Employer Branding project
• Internal and external communication plan, including social media management
• Cooperation with media professionals and universities
• Implementation of CSR strategy

Requirements:
• University degree (min. Bc.)
• 5-years experience in a similar position, preferably in international company
• fluent English
• excellent written & oral communication skills

Company offers:
• International and dynamic work environment
• Global importance projects
• Motivating remuneration
• Company benefits package

Napište nám

Pozice: Key Account Manager pro ?R, Rakousko a Slovinsko - 1399

Našim klientem je významná globální zahrani?ní spole?nost, výrobce a dodavatel obalových materiál?, které jsou p?edevším využívány v zem?d?lství.

Bydlišt?: ?R, home office

Vaše zodpov?dnost za:
• zodpov?dnost za obchodní výsledky v regionu (3 zem? = ?R, Rakousko, Slovinsko)
• Key Account Management = pé?e o klientelu, rozvoj vztah? a eliminace rizik, p?íprava a návrh lokální prodejní strategie v návaznosti na firemní strategii
• výkonné ?ízení distributor? a vlastní/ p?ímý prodej Key accounts
• samostatná koordinace obchodních a propaga?ních ?inností
• budgetování, plánování, forecasting prodeje, analýzy prodej?

Požadujeme:
• zkušenosti v pozici KAM nebo s aktivním prodejem na zahrani?ních trzích, minimáln? 5let
• aktivní znalost n?meckého jazyka (B2-C1) a komunikativní znalost anglického jazyka
• výhodou jsou zkušenosti s prodejem na trhu zem?d?lském /potraviná?ském, FMCG a obalovém
• vzd?lání minimáln? SŠ, výhoda VŠ agro nebo technicko-ekonomického sm?ru
• flexibilita, ochota cestovat, ?P sk. B
• dobrá uživatelská znalost MS Office (d?raz na Power point a Excel)
• samostatnost, aktivní p?ístup, loajalita, schopnost plánovat a realizovat cíle

Nabízíme:
• významného a stabilního zam?stnavatele, jedna z nejv?tších globálních firem p?sobící v oboru obalových materiál?
• ohodnocení dle výsledk? složené z fixní a bonusové ?ástky
• služební auto i pro osobní využití, mobilní telefon, notebook
• 5 týdn? dovolené + ostatní firemní benefity (p?ísp?vky na penzijní nebo životní pojišt?ní)

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce v oblasti stavebnictví - 1398 (ocelové konstrukce)

Naším klientem je stavební spole?nost s širokým záb?rem v oblasti pr?myslových staveb a staveb z ocelových konstrukcí. Firma p?sobí na ?eském trhu p?es 20 let a je stabilní a rozvíjející se spole?nost.

Vaše zodpov?dnost za:
• v této pozici budete zodpovídat za rozvoj obchodu v segmentu ocelových staveb pro komer?ní a pr?myslové využití, v rámci celé ?eské republiky.
• jednání se zákazníky a prezentace nabídky firmy, technická ?ešení, dojednávání smluvních podmínek, starání se o stávající i novou klientelu
• posuzování požadavk? zákazníka a technické návrhy projekce, navrhování optimálního ?ešení
• realizace zakázek kompletn?, tzn. „na kli?“ nebo jako díl?í dodávka.

Požadujeme:
• nezbytnou technickou a obchodní kompetenci
(technickou kompetencí je orientace v projektové dokumentaci, kombinované znalosti v oblasti stavebnictví a strojírenství (SŠ/VŠ vzd?lání strojírenského sm?ru)
• znalost trhu v tomto segmentu, ale i schopnosti posoudit potenciál trhu a získat zakázku
• obchodní zkušenosti na podobné pozici, komunika?ní a vyjednávací dovednosti, flexibilita
• ?P sk. B, ochota cestovat po celé ?R

Nabízíme:
• místo Vašeho bydlišt? není p?ekážkou, firma nabízí i home office
• progresivní a pr?hledné finan?ní ohodnocení dle dosažených výsledk?
• ddlouhodobá perspektiva zam?stnání ve stabilní spole?nosti
• 5 týdn? dovolené
• služební auto, telefon, NB
• zaškolení obchodní a produktové

Napište nám

Pozice: IT Academy Manager - 1386

Pro našeho klienta, velkou nadnárodní spole?nost, významného zam?stnavatele v ?eské republice, obsazujeme nov? vzniklou pracovní pozici IT Academy Manager.

Lokalita: Východní ?echy

Popis pozice/odpov?dnosti:
• vybudování a ?ízení týmu IT specialist? r?zného zam??ení, který bude zdrojem talent? pro využití na interních a externích IT projektech
• budete spolupracovat s dalšími úseky spole?nosti (IT, technický úsek, HR atd.), posuzovat požadavky firmy, plánovat a realizovat rozvojové programy tak, aby došlo ke slad?ní pot?eb zákazník? a sv??eného týmu
• budete zodpovídat za formu a organizaci rozvojových program? v?etn? ekonomické stránky, sledovat výsledky a vypracovávat doporu?ení

Požadujeme:
• špi?kové manažerské a komunika?ní dovednosti, velmi dobrá znalost AJ
• znalosti projektového managementu
• zkušenosti s vedením týmu
• všeobecný rozhled v IT nástrojích, programech, technologiích a systémech
• vynikající komunika?ní, organiza?ní dovednosti, schopnost motivovat a rozvíjet tým

Nabízíme:
• zajímavou, ale i náro?nou práci ve významné nadnárodní spole?nosti
• odpovídající ohodnocení a benefity

Napište nám

Pozice: General Manager - 1368

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost; významný výrobce a dodavatel.

Lokalita pracovišt? - Jižní ?echy

Náplní práce vybraného uchaze?e bude:
• komplexní vedení samostatné výrobní jednotky v ?R
• rozši?ování stávajících výrobních kapacit
• budování nových výrobních kapacit
• zajišt?ní rozvoje R&D odd?lení
• komunikace s mate?skou spole?ností a partnery ve sv?t?
• ?ízení vztahu s klí?ovými zákazníky
• tvorba rozpo?tu, pln?ní, reporting

Pozice vyžaduje:
• VŠ / SŠ
• dobrá znalost ?J, AJ (znalost dalších jazyk? je výhodou)
• prokazatelné manažerské zkušenosti z komplexního vedení spole?nosti výrobn?-obchodního typu
• profesionální vystupování se zam??ením na klienty
• velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• schopnost motivovat, delegovat a rozhodovat
• ovládat obchodní strategii a stanovovat a vyhodnocovat úkoly, výsledky
• cílev?domost, orientace na výsledek
• ochotu a schopnost u?it se novým v?cem, flexibilitu

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.


Napište nám

Pozice: IT Administrator - 1334

Naším klientem je významný mezinárodní výrobce a distributor ?ešení st?ešních krytin a oplášt?ní budov.

Lokalita: Praha - západ

Nápl? práce:
• správa, údržba a rozvoj stávajících systém? a sítí
• implementace a vývoj nových systém?
• ?ešení technických problém? na mnoha úrovních
• podpora Helpdesk a pomoc cca 500 uživatel?m
• odpov?dnost za zálohování systém?

Požadavky:
• zkušenosti na podobné pozici
• znalost výrobního prost?edí výhodou
• rozší?ené znalosti v n?které z oblastí:
– Microsoft Windows Server
– Windows Active Directory
– Microsoft Remote Desktop Services 2008R2 a 2012
– Microsoft SQL 2005, 2008 a 2012
– Exchange 2010, toku pošty a manipulace spam
– Microsoft SCCM
– LAN, WLAN, WAN a VPN technologie
– Bezpe?nost a firewall nastavení, v?etn? norem a dokumentace
– Standardy OEE a terminologie
– VMware vSphere a vCenter
– Hardware a systémy ukládání na Server
• komunikativní znalost anglického jazyka
• vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost, analytický p?ístup

Nabízíme:
• práci ve stabilní a dynamické spole?nosti
• možnost profesního r?stu, odpovídající finan?ní ohodnocení
• 5 týdn? dovolené

Napište nám

Pozice: Chemical Engineer - painting 1328

Our client is an internationally renowned manufacturer and distributor of solutions for roofing, interior & exterior cladding. For the R&D centre in Czech Rep. we are seeking a suitable candidate for the position of Chemical Engineer.

Location: Prague

Key Competencies:
• Chemical engineer with a broad experience in inside paint and
varnish industry
• Solid background in formulation of water based paints and varnishes
ideally combined with expertise in application methods
• Experience in managing projects or as a member of the project team
• Planning and organizing

Requirements and qualifications:
• Achievement oriented person
• Analytical skills
• High commitment
• Team player
• Good communication skills in English – spoken as well as written

Company offers an exciting job in a dynamic and growth oriented group. Working conditions are informal and inspiring and you will become part of a highly qualified international R&D team.

Napište nám