Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 12 inzerátů.


Pozice: Technolog ve slévárenství - 1300

Naším klientem je ?eská výrobní spole?nost s dlouholetou tradicí.
Lokalita: st?ední Morava
Pracovní nápl?:
Tvorba technologických pracovních postup?, ov??ování nových postup? výroby.
Spolupráce na realizaci technologických zm?n a inova?ních aktivit.
?ešení problém? spojených s požadavky výroby.
Odpov?dnost za technická opat?ení a jejich implementaci s cílem zvýšit efektivitu výroby.
Vyhodnocování technologických zkoušek.
Požadujeme:
SŠ/VŠ v oboru slévárenství nebo strojírenství.
Znalost práce na PC (kreslení v 3D CAD).
Znalost ?tení technických výkres? (v angli?tin?).
Znalost tvorby technologických postup?.
Samostatnost, orientace v metalurgii.
Nabízíme:
Motivující finan?ní ohodnocení.
5 týdn? dovolené, p?ísp?vek na stravování, p?ísp?vek na penzijní p?ipojišt?ní.

Napište nám

Pozice: Vedoucí kvality - 1295

Pro našeho význameného klineta - výrobní zahrani?ní spole?nost dlouhodob? p?sobící v Olomouci - hledáme vhodného kandidáta na pozici:

VEDOUCÍ KVALITY - 1295

Pracovní nápl?
• Jedná se o samostatnou pozici v úrovni st?edního managementu, se širokou zodpov?dností za oblast kvality.
• Plánování, sledování a udržení kvality výrobních proces?, kontrola proces? p?i sériové výrob?.
• P?ímá komunikace se zákazníky, ?ízení reklamací, vyhodnocování p?í?in a stanovení nápravných opat?ení.
• Zodpov?dnost za ?ízení dokumentace, vytvá?ení analýz a statistik, report výsledk?.

Požadujeme
• Znalost norem ISO 9001, 14001.
• P?ehled o statistických metodách v oblasti ?ízení kvality, znalost proces? interních audit?.
• Minimáln? komunikativní znalost anglického jazyka, schopnost jednat se zákazníky v zahrani?í.
• Výborné prezenta?ní a vyjednávací dovednosti.
• ?idi?ský pr?kaz sk.B.
• Flexibilita, p?ipravenost k pom?rn? ?astým služebním cestám.

Nabízíme
• Práci ve stabilní mezinárodní spole?nosti s možností profesního i kariérového r?stu.
• Výborné zázemí a p?átelský kolektiv.
• Nástup možný ihned.

Pokud Vás tato pozice zaujala, napište nám.

Napište nám

Pozice: Key Account Manager Slovakia - 1287

Pro našeho klienta, mezinárodní renomovanou výrobn?-obchodní spole?nost specializující se na technologie spojené s oh?evem a vytáp?ním, hledáme vhodného kandidáta na pozici:

KEY ACCOUNT MANAGER SLOVAKIA - 1287

Role spojená s touto pozicí je zejména p?íprava a realizace strategie prodeje produkt? a navazujících služeb v rámci Slovenské republiky.

Pracovní nápl?
• Realizace obchodní strategie ve sv??ené oblasti
• ?ízení vztahu s distributorem
• Pé?e o stávající zákazníky/ aktivní rozši?ování portfolia zákazník?
• Monitoring trhu
• Participace na aktivitách spojených s propagací zna?ky, udržování vztah? se zákazníky a p?ípadné ?ešení reklamací
• Propagace produkt?, uzavírání objednávek, zajišt?ní logistiky
• Reporting – Country Manager ?R/SR

Požadujeme
• Zkušenost s prodejem v oblasti B2B
• Zkušenost s prodejem technického produktu v segmentu tepelné techniky
• St?edn? pokro?ilou znalost Anglického jazyka, znalost dalších jazyk? (nap?. Ma?arského jazyka) je výhodou
• Ochotu cestovat ve sv??eném regionu a pracovat na samostatné pozici formou „home office“
• Velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• P?íjemné, profesionální a reprezentativní vystupování
• O?ekáváme energickou, pro-aktivní osobnost s klientským p?ístupem


Spole?nost nabízí:
• Zázemí mezinárodní spole?nosti s vlastním vývojem a výrobou
• Odpovídající finan?ní ohodnocení
• Zam?stnanecké benefity
• Firemní automobil, mobilní telefon, notebook
• Prostor pro další r?st

Lokalita: Slovensko (Bratislava/Žilina/Tren?ín/Nitra)

Napište nám

Pozice: Manažer odd?lení metodické podpory - 1294

Pro našeho klienta, významný a zavedený pen?žní ústav, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:

Manažer odd?lení metodické podpory - 1294

Hlavní zodpov?dností je metodická podpora pro zabezpe?ení realizace a zpracování bankovních transakcí v oblasti úv?r? a vklad? efektivním, inovativním a z hlediska náklad? racionálním zp?sobem, který zohled?uje všechny rizikové faktory a aplikovatelné regula?ní požadavky.

Pracovní nápl?:
• ?ízení odd?lení zodpov?dného za tvorbu metodických postup? pro bankovní transakce v oblasti úv?r? a vklad? i samostatná odborná práce
• Identifikace možností racionalizace, optimalizace a inovace realizovaných ?inností/postup?/proces? v zpracovatelských odd?leních banky a následná implementace p?ípadných zm?n
• Podpora a osobní ú?ast p?i nastavování a zm?nách interních p?edpis? se zam??ením na zefektivn?ní provozních ?inností
• Proaktivní komunikace a spolupráce s ostatními odd?leními v bance v oblasti úv?r? a vklad? (p?edevším v oblastech tvorby a zm?ny produkt?, proces? a IT ?ešení)
• Zabezpe?ení analytické podpory zpracovatelským odd?lením
• Aktivní participace na klí?ových projektech banky za oblast zpracování bankovních obchod?

O?ekáváme:
• Vysokoškolské vzd?lání
• Odborná praxe minimáln? 8 let v bankovním sektoru
• Znalost legislativy v bankovní oblasti
• Znalost úv?rových produkt?, proces? a požadavk? na ?ízení rizik v úv?rové oblasti
• Zkušenosti z procesního a projektového managementu
• AJ – aktivn?
• Znalost MS Office, znalost bankovních systém?
• Výborné komunika?ní a vyjednávací dovednosti
• Samostatnost, kreativita, proaktivní p?ístup p?i ?ešení úkol?
• Schopnost efektivn? ?ídit tým p?i implementaci zm?n
• Schopnost koncep?ního a analytického myšlení, schopnost strukturovat a ?ešit složité praktické problémy
• Zam??ení na dosažení cíl?

Spole?nost nabízí:
• Zázemí mezinárodní silné a stabilní spole?nosti
• Možnost dalšího vzd?lávání a osobního rozvoje
• Odpovídající platové ohodnocení, benefity

Lokalita: Praha

Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis.

Napište nám

Pozice: Business Development Director CEE - 1291

Our client is an internationally renowned producing company and a very important producer and exporter with operations also in the Czech Republic. We are seeking a suitable candidate for the position:

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR CEE - 1291

The Business Development Director CEE, is a high profile position tasked with e.g. Supply strategy & Planning, Procurement and coordinating Distribution and Warehousing and Customer service operation CEE. Reporting to CEE Supply Chain Manager.

Key Responsibilities:
• Developing strategy
• Managing and innovating the relationship with Key Accounts and generating further business growth
• Studying and developing the logistics market within CEE region
• Re-design and innovating the company supply chain process and system
• Leading the company innovating projects with indirect team in CEE
• Creating efficiencies in all managed areas (continuous process improvement)
• Cost & budgeting
• Reporting

Requirements and Qualifications:
• Degree educated, fluent in English, knowledge of Czech, Slovak or Polish is a plus
• Senior level experience in Manufacturing, Supply Chain and Logistics
• Excellent understanding of the manufacturing process, process design and continuous improvement
• Ability to design process and interfaces across informational-physical-cash flows
• Experience with complex system implementation, e.g. WMS, ERP, TMS, E-commerce
• Flexible, a problem solver able to make decision and get things done
• Willing to work in Pardubice, with frequent travelling required, home office an option

Location:
• Pardubice/Hradec Kralove, home office (with good access to the region) is an option to be discussed

Benefits:
• Working environment and background of large international company
• A competitive salary and other bonuses adequate to the complexity of the position

If you are interested and meet all requirements please send your CV in English.

Napište nám

Pozice: Business Intelligence, Reporting & Data Warehouse Developer - 1238

Our client is an internationally renowned manufacturer and distributor of solutions for roofing, interior & exterior cladding. We are seeking a suitable candidate for the position:

Business Intelligence, Reporting & Data Warehouse Developer - 1238

The BI, Reporting & Data Warehouse Developer will be part of a cross-European team that cooperates with all business units. It is an IT-oriented position with a close connection to Sales & Operation. Reporting to Supply Chain Manager (based abroad), responsible for developing and implementing new planning methods and tools that are user-friendly and support the business.

Key Responsibilities:
• Development of databases, tools and reports
• Responsibility for correct data and well-functioning tools
• Establishment of dashboard for performance monitoring
• Linking the tools development with Sales & Operations planning
• Custom-tailored solutions based on internal needs

Requirements and Qualifications:
• University Degree
• Excellent skills in Excel, VBA programming, SQL databases
• Experienced in development of tools
• English language proficiency
• Willingness to travel
• Production planning and forecasting knowledge is a plus
• Self-managed and service oriented person

Location:
• Prague - West

Company offers environment and background of an international company and competitive salary and other bonuses.

If you are interested and meet all requirements please send your CV in English.

Napište nám

Pozice: Regionální obchodní zástupce pro Slovensko - 6472

Pro našeho klienta, úsp?šnou spole?nost, která se zam??uje na dodávky staveb a technologií pro zem?d?lství, hledáme vhodného kandidáta na výše uvedenou pozici.

Pracovní nápl?:

• mapování a analýza trhu ve sv??eném regionu (západní Slovensko)
• kontakt se zákazníky, získávání nových
• udržování p?ehledu o obchodních p?íležitostech
• získávání zakázek (ú?ast ve výb?rovém ?ízení)
• administrativa spojená s obchodními p?ípady
• reporting, ú?ast na týmových poradách v sídle firmy.

Požadujeme:

• VŠ/SŠ zem?d?lského sm?ru
• min. 3 roky praxe na obchodní pozici v segmentu zem?d?lství
• znalost regionu, znalost zákazník? ze segmentu zem?d?lství
• slovenský jazyk na úrovni rodilého mluv?ího
• komunikativní a p?íjemné vystupování
• pe?livost, flexibilita, samostatnost, zodpov?dnost a cílev?domost
• znalost práce na PC, MS Office
• ?idi?ský pr?kaz sk. B.

Nabízíme:

• motivující finan?ní ohodnocení
• služební automobil i k osobnímu použití
• mobilní telefon, notebook i k osobnímu použití
• 5 týdn? dovolené.

Lokalita: západní Slovensko

Napište nám

Pozice: ?editel systému a procesního engineeringu - 6474

Pro našeho klienta, ?eskou výrobní strojírenskou spole?nost, hledáme vhodného kandidáta na výše uvedenou pozici.

Pracovní nápl?:

• komplexní správa proces? spole?nosti
• analýza proces?
• návrh a realizace zm?n
• metodické vedení a komunikace nap?í? spole?ností
• budování, vedení a motivace týmu.

Požadujeme:

• VŠ vhodného zam??ení
• zkušenosti v obdobné pozici ve výrobní spole?nosti (kvalita, procesní engineering, continuous improvement apod.)
• praxe min. 5 let
• zkušenosti s vedením týmu
• znalost AJ je výhodou
• silná orientace na výsledek
• schopnost vést a motivovat tým spolupracovník?
• strategické uvažovaní
• organiza?ní schopnosti
• loajalita a smysl pro týmovou spolupráci
• orientace na cíl, racionalizaci, optimalizaci proces?.

Spole?nost nabízí:

• zázemí ?eské spole?nosti s dlouholetým p?sobením na trhu
• odpovídající finan?ní ohodnocení
• zam?stnanecké benefity.

Lokalita: region Vyso?ina.

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce/m??icí p?ístroje – 6437

Pro našeho klienta, významnou ?eskou spole?nost, která se zabývá investi?ní výstavbou a servisem v oboru telekomunika?ních a informa?ních technologií, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na výše uvedenou pozici.

Pracovní nápl?, zodpov?dnost:
• zmapování trh? ?R, SR a Ma?arska a vyhledání klientely pro dané produkty, postavení prodejní strategie v jednotlivých regionech
• samostatné rozvinutí obchodní aktivity
• ?ešení logistických otázek
• marketingová spolupráce s mate?skou firmou.

Požadavky
• SŠ/VŠ
• AJ na úrovni vedení obchodních jednání
• orientace v elektrotechnice (po technické stránce)
• pružnost a kreativita
• komunikativnost a etika
• motivace k dlouhodobé spolupráci a loajalita
• ochota cestovat
• samostatnost, razantnost, rozhodnost.

Spole?nost nabízí:
• motivující pracovní podmínky
• prostor pro seberealizaci
• služební automobil.

Lokalita: ?R, dobrá dostupnost do Prahy.

Napište nám

Pozice: Technolog plast? - 3292

Našim klientem je zahrani?ní spole?nost, výrobce plastových a gumových díl? pro automobilový pr?mysl.

V dané pozici budete:
Sestavovat technologické postupy a ?ešit provozní záležitosti p?i výrob? plast?.
Analyzovat technické a technologické úkoly, navrhovat ?ešení, optimalizovat výrobní postupy.
Spolupracovat s odd. obchodu a nákupu p?i p?íprav? technických nabídek.
?ešit technické záležitosti dle požadavk? zákazník?.
Spolupracovat na konstrukci nástroj?, p?ípravk?, pom?cek.

Požadujeme:
SŠ/VŠ vzd?lání se zam??ením na zpracování polymer?.
3 roky praxe v oblasti technologie nebo výroby plastových dílc?.
Orientace a p?ehled v polymerních materiálech.
Znalost systém? a požadavk? p?i schvalování díl? pro sériovou výrobu (PPAP, FMEA atd)
Orientace v oblasti štíhlé výroby.
Uživatelská znalost anglického jazyka.
Znalost práce na PC a vítány základy CAD.

Nabízíme:
Možnost osobního i profesního r?stu v perspektivní spole?nosti.
Odpovídající finan?ní ohodnocení.
5 týdn? dovolené, p?ísp?vek na stravování.
Kurzy (anglický jazyk) a další vzd?lávání
Lokalita: st?ední Morava

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce – 6443

Pro našeho klienta, významnou ?eskou spole?nost, která se zabývá investi?ní výstavbou a servisem v oboru telekomunika?ních a informa?ních technologií, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na výše uvedenou pozici.
Vybraný kandidát bude zodpov?dný za prodej produktového portfolia spole?nosti poskytující komplexní ?ešení v oboru telekomunikací a telekomunika?ních technologií.

Požadavky:
• SŠ/VŠ
• zkušenost s B2B obchodem v segmentu v?tších spole?ností (stavebnictví, státní sektor apod.)
• znalost AJ výhodou
• p?edchozí zkušenost z obdobné pozice velkou výhodou
• samostatnost, razantnost, rozhodnost
• komunikativnost a etika
• motivace k dlouhodobé spolupráci a loajalita

Spole?nost nabízí:
• motivující pracovní podmínky
• prostor pro seberealizaci.

Lokalita: Praha + okolí.

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce – 6461

Pro našeho klienta, významnou spole?nost, která se zabývá investi?ní výstavbou a servisem v oboru telekomunika?ních a informa?ních technologií, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na výše uvedenou pozici.
Vybraný kandidát bude zodpov?dný za prodej produktového portfolia spole?nosti poskytující komplexní ?ešení v oboru telekomunikací a telekomunika?ních technologií.

Požadavky:
• SŠ/VŠ
• zkušenost v oblasti prodeje technického produktu, B2B
• orientace v oboru elektro (slabouproud/silnoproud), MaR, zabezpe?ovacích systémech je velkou výhodou
• samostatnost
• komunikativnost a etika
• motivace k dlouhodobé spolupráci.

Spole?nost nabízí:
• motivující pracovní podmínky
• prostor pro seberealizaci i další rozvoj.

Lokalita: Plze?ský kraj

Napište nám