Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 7 inzerátů.


Pozice: ?editel divize - 1512

Naším klientem je významný distributor nákladních a užitkových vozidel v ?eské republice. Pro tuto spole?nost hledáme vhodného kandidáta na pozici zast?ešující obchodn?-servisní sí?.

Nápl? práce
• zodpov?dnost za výsledky divize, tvorba obchodních plán?, ?ízení strategie rozvoje divize
• ?ízení prodejních a servisních st?edisek, rozvoj, motivace týmu a odpov?dnost za výsledky
• jednání s obchodními partnery na úrovni importu vozidel
• zam??ení na optimalizaci a zvyšování efektivity proces? v rámci divize

Pozice vyžaduje
• praxi v obchodní ?innosti v oblasti prodeje vozidel (nákladní ?i osobní)
• praxe v managementu servisních ?inností, after sales, je velkou výhodou
• manažerské p?edpoklady pro výkon pozice - minimáln? 3letá manažerská zkušenost s vedením v?tšího týmu
• prokazatelné výsledky v p?edchozí ?innosti, organiza?ní a ?ídící schopnosti
• schopnost ?ídit zm?ny, orientaci na cíl, profesionalitu, loajalitu, etiku
• vysokoškolské vzd?lání, aktivní znalost angli?tiny

Vybraný kandidát bude pracovat ve velmi úsp?šné a modern? ?ízené spole?nosti. Mzdové ohodnocení a související podmínky odpovídají náro?nosti pozice.

Lokalita pracovišt?: jižní Morava

Napište nám

Pozice: Vedoucí pobo?ky - Slovensko

Naším klientem je úsp?šná a progresivní spole?nost, která je v ?R i na Slovensku d?ležitým dodavatelem zdravotnických technologií, p?ístroj? a IT systém? od významných sv?tových výrobc?.
Hledáme zkušeného obchodníka, který bude mít na starosti vybudování a následné vedení pobo?ky našeho klienta na Slovensku. Hledáme ?lov?ka odpov?dného za obchodní výsledky segmentu p?ístroj? intenzivní pé?e, vedení servisu, vytvá?ení obchodní a marketingové strategie a vyhledávání nových p?íležitostí.

Pozice vyžaduje
• dobrá znalost angli?tiny
• slovenština na úrovni rodilého mluv?ího
• VŠ vzd?lání
• zkušenost s vedením pobo?ky nebo divize v?etn? zodpov?dnosti za rozpo?et
• znalost sektoru zdravotnictví, nejlépe pak zkušenost s ve?ejnými zakázkami

Pozice p?edpokládá cestování po celém Slovensku, dobrá dostupnost západní ?ásti Slovenska /Nitra/ je výhodou. Firma nabízí zázemí lídra trhu v dané oblasti, odpovídající ohodnocení, služební automobil i pro soukromou pot?ebu a práci v neformálním prost?edí stabilní firmy s ISO certifikací.

Napište nám

Pozice: Sales Representative - agro - 1440

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost, která v ?eské republice rozvíjí své aktivity v oblasti prodeje organických hnojiv a díky své kvalit? a netradi?ní výrob? získává velký zájem zákazník?.
Hledáme obchodníka se zkušeností v zem?d?lství a chutí pracovat v dynamické a rostoucí spole?nosti.

Nápl? práce
• rozvoj obchodních aktivit spole?nosti v ?eské republice, budování obchodní sít? a vyhledání nových možností rozší?ení prodeje
• prezentace spole?nosti na veletrzích, seminá?ích, produktových školeních a dalších akcích zam??ených na podporu zákazník?
• vyhodnocování informací z trhu, sledování trend? ve vývoji a aplikaci hnojiv a spolupráce na tvorb? obchodní a marketingové strategie

Pozice vyžaduje
• VŠ/SŠ vzd?lání zem?d?lského sm?ru
• praxi v oblasti prodeje na zem?d?lském trhu, vysoké pracovní nasazení
• flexibilitu, ochotu cestovat a pracovat v terénu
• profesionální, aktivní, dynamickou, rozhodnou osobnost s výbornou komunikací
• znalost cizího jazyka vítána

Firma nabízí zázemí rostoucí a dynamické spole?nosti. P?íležitost r?st s firmou a podílet se na jejím rozvoji a budování trhu. Veškerou podporu k výkonu zodpov?dné, zajímavé a náro?né práce. Služební auto, NTB, mobil. Dobré ohodnocení a jiné motivující podmínky.

Lokalita: jižní Morava, Zlínský kraj

Napište nám

Pozice: HR Manager - 1490

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost, která se zabývá výrobou a zpracováním plast? – zam??ení na komponenty do automobilového pr?myslu.

Nápl? práce
• systém personálního plánování ve firm?
• nábor a výb?r zam?stnanc?
• personální rozvoj a vzd?lávání
• motivace a stabilizace zam?stnanc? – motiva?ní programy
• optimalizace systému hodnocení zam?stnanc?
• reporting vedení spole?nosti

Pozice vyžaduje
• SŠ/VŠ vzd?lání, praxe v oblasti personalistiky
• znalost pracovn? – právní legislativy
• zkušenosti a schopnost samostatného rozhodování v oblasti personální politiky firmy
• komunikativní znalost AJ
• znalost práce na PC – MS Office
• samostatnost, zodpov?dnost, aktivní p?ístup

Úsp?šný kandidát/ka bude pracovat ve stabilní a stále se rozvíjející spole?nosti, motivující finan?ní ohodnocení, benefity.

Lokalita pracovišt?: vhodné pro zájemce z oblasti st?ední Morava / východní ?echy

Napište nám

Pozice: Sales Manager - 1482

Naším klientem je úsp?šný výhradní dovozce zna?ek zem?d?lské techniky v ?eské republice.

Nápl? práce
• odpov?dnost pozice spo?ívá v ?ízení týmu prodejc? a produktových manažer? v ?eské republice
• rozvoji dealerské sít? v ?R, v udržování vztahu s výrobci v zahrani?í
• tvorba obchodních plán? a zodpov?dnost za obchodní výsledky spole?nosti
• marketingové aktivity - analýzy trhu, sledování trend?, identifikace obchodních p?íležitostí

Pozice vyžaduje
• pozice vyžaduje praxi v prodeji techniky (zem?d?lské, stavební, dopravní) na B2B trhu, znalost zem?d?lského trhu
• manažerské dovednosti pro výkon pozice ve vyšším managementu
• znalost anglického jazyka
• ?idi?ský pr?kaz sk B, flexibilita – ?asté cestování, výjezdy i do zahrani?í
• znalost PC – MS Office, CRM

Firma nabízí zázemí úsp?šné a moderní spole?nosti, špi?ky v oboru.
Mzdové ohodnocení odpovídající náro?nosti pozice, benefity „kafeterie“, auto i souk. ú?el?m.

Lokalita: Morava nebo Praha

Napište nám

Pozice: Vedoucí konstrukce - 1478

Naším klientem je projek?ní, výrobní strojírenská spole?nost, která se zabývá vývojem a výrobou speciálních stroj?, od prototypu po sériovou výrobu. Pro výrobní závod v Brn? hledáme Vedoucího konstrukce.

Nápl? práce
• zodpov?dnost za vedení tým? konstruktér? (15 – 20 pracovník?),
• organizace konstruk?ní práce v návaznosti na výrobu
• motivace a rozvoj týmu
• sledovaní výkonnosti s ohledem na kvalitu, ?as, náklady, rozd?lení pracovních sil na jednotlivé projekty
• ?ízení projekt? vývoje nových výrobk? a inovací
• kontakt se zákazníky p?i specifikaci zakázek a nadstandardních ?ešení
• spolupráce na strategických projektech firmy s ostatním managementem spole?nosti
•schvalování technické dokumentace atd.

Pozice vyžaduje
• VŠ vzd?lání technického sm?ru
• zkušenosti v oblasti konstrukce - na vedoucí nebo seniorské pozici
• znalost konstruk?ních program? – AutoCad, SolidWorks a jiných
• orientace v technických normách, výpo?tech a vlastnostech materiál?
• znalost jednoho z jazyk? (AJ, NJ na komunikativní úrovni

Firma nabízí zázemí velmi perspektivní spole?nosti s dlouhodobou tradici a know-how oblasti vývoje a výroby stroj?. Odborný vhled do trend? a problematiky v oblasti vývoje, strojní a elektro konstrukce.
Motivující finan?ní ohodnocení.

Lokalita: Brno a okolí


Napište nám

Pozice: General Manager - 1368

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost; významný výrobce a dodavatel.

Nápl? práce
• komplexní vedení samostatné výrobní jednotky v ?R
• rozši?ování stávajících výrobních kapacit
• budování nových výrobních kapacit
• zajišt?ní rozvoje R&D odd?lení
• komunikace s mate?skou spole?ností a partnery ve sv?t?
• ?ízení vztahu s klí?ovými zákazníky
• tvorba rozpo?tu, pln?ní, reporting

Pozice vyžaduje
• VŠ / SŠ
• dobrá znalost ?J, AJ (znalost dalších jazyk? je výhodou)
• prokazatelné manažerské zkušenosti z komplexního vedení spole?nosti výrobn?-obchodního typu
• profesionální vystupování se zam??ením na klienty
• velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• schopnost motivovat, delegovat a rozhodovat
• ovládat obchodní strategii a stanovovat a vyhodnocovat úkoly, výsledky
• cílev?domost, orientace na výsledek
• ochotu a schopnost u?it se novým v?cem, flexibilitu

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.

Lokalita pracovišt? - Jižní ?echy


Napište nám