Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 12 inzerátů.


Pozice: Marketingový pracovník – junior/stážista

HLEDÁTE STÁŽ ?I BRIGÁDU V MARKETINGU?
Pro našeho dlouholetého zákazníka spole?nost Ariston Thermo CZ, s.r.o. hledáme vhodného kandidáta na pozici Marketingový pracovník - junior/stážista.

Spole?nost Ariston Thermo CZ, s.r.o. zajiš?uje propagaci, prodej a servis výrobk? Ariston na trzích v CZ/SK. Nabízíme možnost stáže a získání praktických znalostí v oboru pro studenta/studentku z oboru marketingu v centru naší spole?nosti v Praze.

Budete spolupracovat zejména na t?chto aktivitách:
• p?íprava produktové dokumentace, technických a propaga?ních materiál?
• agenda spojená s motiva?ním programem pro zákazníky
• p?íprav?, administraci a vyhodnocení marketingových aktivit
• p?íprav? informací o situaci na trhu a zákaznících
• dalších aktivitách dle aktuální pot?eby marketingu

Ideální spolupracovník by m?l mít tyto p?edpoklady:
• zájem o práci v marketingu technických výrobk? – B2B/B2C
• komer?ní, analytické a logické myšlení
• prezenta?ní a argumenta?ní dovednosti
• znalost anglického jazyka v?etn? písemné, MS office, dob?e ovládat Excel
• pozitivní p?ístup, sv?domitost a vytrvalost

Místo: Praha 9, Hloub?tín, administrativní a školící centrum Ariston Thermo CZ
P?edpokládaný rozsah práce: p?ibližn? 15-20 hod. týdn?

Na finan?ním ohodnocení (ve výši obvyklé pro tuto ?innost) se dohodneme p?ímo s vybraným zájemcem.
Pokud máte o nabízenou pozici zájem, zašlete prosím mail s Vaším stru?ným CV na adresu: jana.masatova@aristonthermo.com
Pro p?ípadné dotazy se m?žete obrátit na: Jana Mašatová, tel: 724 004 137

Napište nám

Pozice: Financial Controller - 1379

Our client is an international company with manufacturing sites also in the Czech Republic. We are seeking a suitable candidate for the position of:

Financial Controller

Key factors include:
• fluency in English - good communication skills
• very good knowledge of MS Excel
• experience from similar position (experience from manufacturing area is an asset)
• result oriented, flexible, well organised person with good communication skills
• knowledge of the Czech accounting, taxation and reporting standards

• location – Prague West

Requirements and qualifications:
• Achievement oriented person
• Analytical skills
• High commitment
• Team player


Company offers an exciting job in a dynamic and growth oriented group. Working conditions are informal and inspiring and you will become part of a highly qualified international team.

Napište nám

Pozice: Mistr odborné výchovy-1419

Našim klientem je zahrani?ní výrobní spole?nost, která je významným dodavatelem strojírenských díl? do automobilového pr?myslu. Spole?nost má rozvinutý systém vzd?lávání, spolupracuje s odbornými školami a u?ilišti a poskytuje odbornou praxi student?m a u???m.
Lokalita : Olomoucký kraj

V této pozici budete zodpovídat za:
Organizaci odborného výcviku v oblasti strojírenských technologií
Vysv?tlování praktických ?inností, vhled student? do výrobních proces?
?ízení ?innosti u???
Dohled nad dodržování bezpe?nostních p?edpis?
Vedení evidence výcviku, zpracování podklad? atd.
Komunikace s centrálou v zahrani?í, uplatn?ní metodiky výuky a postup?


Požadujeme:
• SŠ/VŠ technického sm?ru
• Zkušenosti s výukou technických p?edm?t? Schopnost vést a motivovat tým
• Praktická znalost AJ nebo NJ,
• Znalost MS Office (Excel, Word, PPT)

Nabízíme:
• Zázemí mezinárodní výrobní spole?nosti s propracovaným zahrani?ním systémem vzd?lávání
• Zaškolení v zahrani?í
• Motivující práci, velký prostor pro seberealizaci p?i rozvoji organizace
• Odpovídající finan?ní ohodnocení

Napište nám

Pozice: Produktový specialista - 1468

Našim klientem je ?eská spole?nost, špi?ka v oblasti výroby a prodeje ochranných pom?cek a od?v?.


Vaše zodpov?dnost za:
Kompletní zodpov?dnost za produktovou ?adu, od jednání se zahrani?ními dodavateli, obchodní jednání se zákazníky (?R, SR), zajišt?ní veškeré nákupní a obchodní administrativy.
Prezentace spole?nosti, marketingová podpora sv??eného sortimentu.
Práce v systému, p?edávání informací, udržování profesionálních vztah? mezi kolegy a zákazníky.


Požadujeme:
SŠ/VŠ vzd?lání.
Znalost anglického jazyka (minimáln? B2 úrove?)
Samostatnost, pe?livost, zákaznický p?ístup, výborné komunika?ní a prezenta?ní dovednosti.
Zkušenost v obchod? nebo nákupu a marketingu.
Týmovost, flexibilita, loajalita.
?P sk B.


Nabízíme:
Zodpov?dnou práci se zajímavým produktem ve spole?nosti, která více než 10 let úsp?šn? p?sobí na ?eském a zahrani?ním trhu.
Výkon pozice: Olomoucký kraj


Napište nám

Pozice: Regional Sales Manager - N?mecko, BENELUX - 1462

Naším klientem je ?eská spole?nost, p?sobící v oblasti výroby a prodeje ochranných pom?cek.

Nápl? práce:
• Aktivní obchodní ?innost v regionu
• Uvád?ní produkt? na trh
• Vytvá?ení obchodní a marketingové strategie pro dané trhy
• Jednání s klienty p?edevším z oblasti pr?myslu

Požadujeme:
• N?mecký jazyk na výborné úrovni, anglický jazyk výhodou
• Praxi na obdobné pozici (B2B obchod) podmínkou
• SŠ / VŠ vzd?lání
• Zájem o obor, kreativní p?ístup v ?ešení pot?eb zákazníka
• Výborné komunika?ní schopnosti, samostatnost, spolehlivost a loajalitu
• Znalost práce na PC
• ?idi?ský pr?kaz sk. B, ?asté cestování s kombinací home office

Nabízíme:
Perspektivní zam?stnání u stabilní spole?nosti
Zajímavé finan?ní ohodnocení v závislosti na pracovních výsledcích
Služební automobil i k soukromému užití, mobil, notebook
Firemní benefity, možnost home office

Lokalita bydlišt? západní/severozápadní ?echy velkou výhodou

Napište nám

Pozice: Product & Sales Manager Specialities - 1448

Pro našeho klienta, renomovanou zahrani?ní spole?nost, p?sobící v oblasti zem?d?lství a s prodejními i výrobními aktivitami po celém sv?t?, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici Product & Sales Manager Specialities.

Nápl? práce:
• zodpov?dnost za specifické portfolio
• plánování a p?íprava business plánu
• product management, odborná podpora interním prodejc?m i klient?m
• prodej stávajícím zákazník?m a distributor?m
• marketing

Požadujeme:
• VŠ / SŠ, ideáln? se zem?d?lským zam??ením
• dobrou znalost AJ
• zkušenost z oblasti rostlinné/živo?išné výroby ?i agrochemie, ideáln? z podobné pozice
• velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• profesionální p?ístup ke klient?m
• ochota cestovat

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.

Lokalita pracovišt?: p?sobnost po celé ?R, dobrá dostupnost Prahy výhodou, možnost kombinace s home-office

Napište nám

Pozice: Sales Engineer - 1459

Pro renomovanou obchodní spole?nost, dodavatele technologických ?ešení pro potraviná?ský, farmaceutický a petrochemický pr?mysl a jednoho z leader? na trhu aktuáln? obsazujeme pozici Sales Engineer.

Nápl? práce
• Aktivní obchodní ?innost ve sv??eném regionu
• Práce s portfoliem výrobk?
• Návrhy ?ešení a zpracování nabídek
• Udržování a budování vztah? se stávajícími a novými zákazníky

Požadujeme
• SŠ/VŠ vzd?lání technického sm?ru
• Zkušenosti z obdobné pozice nejlépe se zam??ením na technický produkt
• Aktivní znalost anglického jazyka
• Ochotu cestovat cca 3 dny v týdnu

Firma nabízí zázemí stabilní a perspektivní spole?nosti, která je dce?inou sou?ástí zahrani?ní skupiny, motivující finan?ní ohodnocení a další bonusy.

Lokalita - Praha / Západní ?echy

Napište nám

Pozice: Operations Manager - 1463

Našim klientem je významná výrobní zahrani?ní spole?nost, globální dodavatel technických díl? do automobilového pr?myslu.
Region: Morava

Vaše zodpov?dnost za:
?ešení strategických úkol? ve výrob?, organizace a optimalizace s cílem dosáhnout maximální výrobní efektivity a kvality.
?ízení tým? p?ímých pod?ízených v jednotlivých odd?leních, p?evezmete zodpov?dnost za jejich motivaci, vzd?lávání a ohodnocení a tím i za výkon.
Podpora zavád?ní a udržení systém? kvality tak, aby bylo dosaženo spokojenosti zákazník?.
Spolupráce na strategii a realizaci pr?b?žného rozvoje spole?nosti.
Zavád?ní nových systém? a proces?, standard?, ?ízení projekt?, sledování trend? a nových technologií.

Požadujeme:
VŠ technického sm?ru
Zkušenosti z výrobn? orientované spole?nosti zam??ené na automotive.
Aktivní znalost anglického jazyka, n?m?ina je výhoda.
Manažerské kompetence pro úsp?šný výkon pozice v Top managementu v?tší výrobní spole?nosti.
Systemati?nost, pr?raznost, flexibilita, orientace na výsledek.
Silná osobnost se schopností prosadit zm?ny.

Nabízíme:
Atraktivního a stabilního zam?stnavatele, s úsp?šným celosv?tovým renomé.
Ohodnocení, které odpovídá náro?nosti pozice v top managementu spole?nosti.

Napište nám

Pozice: Ú?etní/pracovník logistiky - 1457

Pro renomovanou obchodní spole?nost, dodavatele technologických ?ešení pro potraviná?ský, farmaceutický a petrochemický pr?mysl a jednoho z leader? na trhu aktuáln? obsazujeme pozici ú?etní/pracovník logistiky.

Hlavní náplní práce bude zpracovávání ú?etních proces? a zastupování hlavní ú?etní v klí?ových ?innostech. Dále pak zprocesování logistických operací.

Požadujeme:
• praxe na obdobné pozici nebo na pozici ú?etní
• komunikativní znalost AJ
• zkušenosti z logistiky výhodou, nikoli podmínkou - rádi zaškolí

Firma nabízí zázemí stabilní a perspektivní spole?nosti, která je dce?inou sou?ástí zahrani?ní skupiny, motivující finan?ní ohodnocení a další bonusy.

Lokalita - Praha 10, dobrá dostupnost MHD

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce v oblasti stavebnictví (ocelové konstrukce) - 1398

Naším klientem je stavební spole?nost s širokým záb?rem v oblasti pr?myslových staveb a staveb z ocelových konstrukcí. Firma p?sobí na ?eském trhu p?es 20 let a je stabilní a rozvíjející se spole?nost.

Nápl? práce:
• Zodpov?dnost za rozvoj obchodu v segmentu ocelových staveb pro komer?ní a pr?myslové využití, v rámci celé ?eské republiky
• Jednání se zákazníky a prezentace nabídky firmy, technická ?ešení, dojednávání smluvních podmínek, starání se o stávající i novou klientelu
• Posuzování požadavk? zákazníka a technické návrhy projekce, navrhování optimálního ?ešení
• Realizace zakázek kompletn?, tzn. „na kli?“ nebo jako díl?í dodávky

Požadujeme:
• Nezbytnou technickou a obchodní kompetenci
(technickou kompetencí je orientace v projektové dokumentaci, kombinované znalosti v oblasti stavebnictví a strojírenství (SŠ/VŠ vzd?lání strojírenského sm?ru)
• Znalost trhu v tomto segmentu, ale i schopnosti posoudit potenciál trhu a získat zakázku
• Obchodní zkušenosti na podobné pozici, komunika?ní a vyjednávací dovednosti, flexibilita
• ?P sk. B, ochota cestovat po celé ?R

Nabízíme:
• Místo Vašeho bydlišt? není p?ekážkou, firma nabízí i home office
• Progresivní a pr?hledné finan?ní ohodnocení dle dosažených výsledk?
• Dlouhodobá perspektiva zam?stnání ve stabilní spole?nosti
• 5 týdn? dovolené
• Služební auto, telefon, NB
• Zaškolení obchodní a produktové

Napište nám

Pozice: General Manager - 1368

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost; významný výrobce a dodavatel.

Lokalita pracovišt? - Jižní ?echy

Nápl? práce:
• Komplexní vedení samostatné výrobní jednotky v ?R
• Rozši?ování stávajících výrobních kapacit
• Budování nových výrobních kapacit
• Zajišt?ní rozvoje R&D odd?lení
• Komunikace s mate?skou spole?ností a partnery ve sv?t?
• ?ízení vztahu s klí?ovými zákazníky
• Tvorba rozpo?tu, pln?ní, reporting

Pozice vyžaduje:
• VŠ / SŠ
• Dobrá znalost ?J, AJ (znalost dalších jazyk? je výhodou)
• Prokazatelné manažerské zkušenosti z komplexního vedení spole?nosti výrobn?-obchodního typu
• Profesionální vystupování se zam??ením na klienty
• Velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• Schopnost motivovat, delegovat a rozhodovat
• Ovládat obchodní strategii a stanovovat a vyhodnocovat úkoly, výsledky
• Cílev?domost, orientace na výsledek
• Ochotu a schopnost u?it se novým v?cem, flexibilitu

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.


Napište nám

Pozice: IT Administrator - 1334

Naším klientem je významný mezinárodní výrobce a distributor ?ešení st?ešních krytin a oplášt?ní budov.
Lokalita: Praha - západ

Nápl? práce:
• Správa, údržba a rozvoj stávajících systém? a sítí
• Implementace a vývoj nových systém?
• ?ešení technických problém? na mnoha úrovních
• Podpora Helpdesk a pomoc cca 500 uživatel?m
• Odpov?dnost za zálohování systém?

Požadavky:
• Zkušenosti na podobné pozici
• Znalost výrobního prost?edí výhodou
• Rozší?ené znalosti v n?které z oblastí:
Microsoft Windows Server
Windows Active Directory
Microsoft Remote Desktop Services 2008R2 a 2012
Microsoft SQL 2005, 2008 a 2012
Exchange 2010, toku pošty a manipulace spam
Microsoft SCCM
LAN, WLAN, WAN a VPN technologie
Bezpe?nost a firewall nastavení, v?etn? norem a dokumentace
Standardy OEE a terminologie
VMware vSphere a vCenter
Hardware a systémy ukládání na Server
• Komunikativní znalost anglického jazyka
• Vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost, analytický p?ístup

Nabízíme:
• Práci ve stabilní a dynamické spole?nosti
• Možnost profesního r?stu, odpovídající finan?ní ohodnocení
• 5 týdn? dovolené

Napište nám