Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 9 inzerátů.


Pozice: Mistr výroby - 1595

Našim klientem je zahrani?ní strojírenská spole?nost (není automotive). V souvislosti s výstavbou nového závodu a rozši?ováním výroby, obsazujeme uvedenou pracovní pozici v Olomouckém kraji.

Nápl? práce
• ?ízení výrobního procesu, p?i dodržení technologických postup?, kvality, kapacity a optimálních výrobních náklad?.
• Vedení a motivace spolupracovník? (se?izova?i, operáto?i), dnes ve 2 sm?nném provozu (cca 35 pracovník?/sm?nu).
• Náro?nost pozice spo?ívá i v tom, že se neustále p?esunují technologie a probíhá zaškolování.

Pozice vyžaduje
• Pozice vyžaduje zkušeného mistra, s výbornými organiza?ními schopnostmi, který má p?edpoklady pro vedení a rozvoj pracovník?.
• Technické vzd?lání, ideáln? strojírenský obor.
• Znalost práce na PC (MS Office, znalost SAP výhodou).

Úsp?šný kandidát bude pracovat v zahrani?ní rostoucí spole?nosti, která nabízí perspektivu, možnost dalšího vzd?lávání a odpovídající ohodnocení.

Lokalita pracovišt?: Olomoucko

Své životopisy zasílejte na: olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Hlavní ú?etní - 1585

Pro zahrani?ní spole?nost se strojírenskou výrobou hledáme vhodného kandidáta na pracovní pozici Hlavní ú?etní.

Nápl? práce
• Kompletní zajišt?ní ú?etní a da?ové oblasti
• Vedení 4?lenného týmu (ú?etní + výkazy)
• Záv?rkové operace – dohadné položky, apod.
• Reporting, zpracování finan?ní analýz a statistik
• Komunikace s ú?ady a auditory

Pozice vyžaduje
• Min SŠ vzd?lání ekonomického sm?ru
• Zkušenost na obdobné pozici ve výrobní spole?nosti
• Min. 3 roky praxe
• Znalost programu SAP
• Znalost ?eských ú?etních standard?
• Velmi dobré komunika?ní a analytické dovednosti
• Velmi dobrá orientace v oblasti financí, ú?etnictví, daní a kalkulací
• Znalost AJ nebo NJ výhodou
• Znalost MS Office (Excel, Word)
• Zodpov?dnost, týmovost, spolupráce, spolehlivost

Lokalita pracovišt?: Olomouc

Úsp?šný kandidát bude pracovat v zahrani?ní spole?nosti se zajímavých produktem, která podporuje vzd?lávání a rozvoj zam?stnanc?. Firma má jasného vlastníka, více než 20 let úsp?šn? funguje na ?eském trhu, s velmi nízkou fluktuací a silnou firemní kulturou.

Své životopisy prosím zasílejte na e-mail: olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Vedoucí nákupu/prodeje se zam??ením na Asii - 1583

Našim klientem je spole?nost zabývající se výrobou a prodejem pracovních a volno?asových od?v?, jedna z p?edních spole?ností v tomto oboru v ?eské republice.

Aktuáln? hledáme vhodného kandidáta/ku na výše uvedenou, nov? otev?enou, pracovní pozici.

Nápl? práce
• obchodní aktivity za?ínají vývojem nových modelových ?ad, na kterém se budete podílet
• zodpov?dnost za komunikaci s výrobci v Asii, od schválení vzork? až po sériovou výrobu
• osobní jednání s výrobci v Asii, jejich kontrola, aby dodávky byly kvalitní a v termínu
• zavád?ní nových výrobk? na ?eský trh a do distribu?ní sít?

Pozice vyžaduje
• základním p?edpokladem jsou zkušenosti z textilního oboru
• flexibilita cestovat n?kolikrát za rok do Asie
• samostatnost, spolehlivost, d?slednost, koncep?ní p?ístup
• kultivované vystupování, aktivní p?ístup
• znalost anglického jazyka, minimáln? na B2 úrovni

Lokalita pracovišt?: bydlišt? kandidáta je ideáln? kdekoliv na Morav?, práce je kombinací ?asu v kancelá?i, na cestách v zahrani?í a u zákazník? v ?R

Vybraný kandidát/ka bude pracovat v úsp?šné spole?nosti, která je již ?adu let leaderem v oboru.
Nabízíme možnost pracovat v mezinárodním prost?edí, v zajímavé typu businessu. Mzdové ohodnocení je složeno z fixní i bonusové ?ástky, firma nabízí veškerou podporu.

Své životopisy zasílejte na: olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Hlavní ú?etní - controlling - 1550

Controller – hlavní ú?etní

Nápl? práce
• Zodpov?dnost za obchodní controlling spole?nosti, vyhodnocování rozdíl? mezi plánovanými a aktuálními cíli spole?nosti
• Práce s informacemi, sledování náklad?, reporting, ad hoc analýzy, spolupráce s obchodem, vyhodnocování investi?ních p?íležitostí, marží atd.
• Vedení ú?tárny, ?ízení pohledávek, credit management
• Komunikace s auditorem

Pozice vyžaduje
• Zkušenost na obdobné pozici, v obchodní spole?nosti
• Pro-aktivní p?ístup ke controllingu
• Znalost podvojného ú?etnictví
• Znalost AJ nebo NJ na velmi dobré úrovni
• Velmi dobré komunika?ní a analytické dovednosti
• Znalost SAP je velkou výhodou

Vybraný kandidát bude pracovat v úsp?šné a dynamicky se rozvíjející spole?nosti, s významný postavením na ?eském a Slovenském trhu, s výborným zázemím a odpovídajícími mzdovými podmínkami.

Lokalita pracovišt?: Praha východ – dostupnost z D1

Své životopisy prosím zasílejte na e-mail: olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Commercial Sales Manager - 1573

Pro p?ední sv?tovou spole?nost specializující se na výrobu a dodávky HVAC za?ízení hledáme vhodného kandidáta/ku na pozici:

Commercial Sales Manager

Nápl? práce
• Vedení obchodního týmu
• Zodpov?dnost za výsledky, kontakt s klí?ovými zákazníky v rámci B2B trhu v ?R
• Reporting p?ímému nad?ízenému

Pozice vyžaduje
• P?edchozí zkušenost z obdobné manažerské pozice (B2B obchod)
• Znalost a zkušenost s komplexním projektovým vedením prodeje (v segmentu TZB, HVAC výhodou)
• Velmi dobré manažerské dovednosti – leadership, motivace týmu
• Velmi dobré komunika?ní, prezenta?ní a vyjednávací dovednosti
• Orientace na cíl a výsledky, proaktivita, asertivita, odolnost v??i stresu
• ?J – rodilý mluv?í, AJ – velmi dobrá úrove?
• ?P sk. B – aktivní ?idi?, ochota cestovat - cestování cca 3 dny v týdnu v rámci ?R + cesty do zahrani?í (cca 10%)

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní firmy, která pat?í mezi sv?tové lídry ve svém oboru. Vybraný kandidát/ka získá motivující finan?ní ohodnocení (fix + bonusová složka), služební automobil, odborná školení atd.

Lokalita pracovišt? – Praha

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na prague@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Vedoucí technické p?ípravy výroby - 1566

Pro našeho klienta, zahrani?ní spole?nost se strojírenskou výrobou, obsazujeme danou pozici v Olomouckém kraji.

Nápl? práce
• zodpov?dnost za p?ípravnou fázi výroby, od zadání po zhotovení prototypu a náb?h do sériové výroby, tj. za úsek technologie, konstrukce, nástrojárny
• stanovení parametr? a následné ?ízení projekt? s ohledem na ?as, kvalitu, náklady, veškerou dokumentaci, zhotovení p?ípravk? do výroby atd.
• vedení a rozvoj týmu cca 20 pracovník?
• komunikace s ostatními ú?astníky výrobních projekt?- výrobou a vývojovou konstrukcí, s nákupem, logistikou, obchodem, kvalitou a s mate?skou firmou v zahrani?í

Pozice vyžaduje
• SŠ/VŠ technické vzd?lání, technický cit a zkušenosti
• vynikající komunika?ní a organiza?ní dovednosti
• d?slednost, zapálení pro v?c, schopnost energizovat a dob?e vést tým pracovník?
• znalost SAP výhodou, nutná znalost MS office
• znalost NJ/AJ- domluvit se a s ochotou se zdokonalovat ve znalostech

Úsp?šný kandidát bude pracovat v zahrani?ní spole?nosti se zajímavých produktem, která podporuje vzd?lávání a rozvoj zam?stnanc?.
Firma má jasného vlastníka, více než 20 let úsp?šn? funguje na ?eském trhu, s velmi nízkou fluktuací a silnou firemní kulturou.

Lokalita pracovišt?: OLOMOUC

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Vedoucí technolog vst?ikování termoplast? - 1564

Našim klientem je zahrani?ní spole?nost, výrobce speciálních díl? z termoplast?, které mají využití mimo automobilový pr?mysl. Firma má výrobu a montáž, hotové výrobky jsou distribuovány k zákazník?m po celém sv?t?.

Nápl? práce
• tvorba technologických postup? a ?ešení provozních záležitostí p?i výrob? díl? z termoplast?
• spolupráce s vývojem v zahrani?í v oblasti konstrukce nástroj?, p?ípravk?, vhodných materiál?
• technologické zajišt?ní výrobu prototyp?, testování forem, materiál?m, postup?
• sb?r výrobních dat, dokumentace postup? a výsledk?, budování databáze informací a expertíz, reporting do R&D v zahrani?í

Pozice vyžaduje
• o?ekáváme odborníka v oblasti technologie vst?ikování termoplast?, zkušenost se vst?ikolisy
• vysokoškolské vzd?lání, technický obor se zam??ením na zpracování polymer?, znalost oboru zpracování termoplast?
• 3 roky praxe v oblasti technologie nebo výroby plastových dílc?
• aktivní znalost anglického jazyka, eventuáln? n?meckého jazyka
• vítáme znalost systém? a požadavk? p?i schvalování díl? pro sériovou výrobu (PPAP, FMEA atd.)

Úsp?šný kandidát bude pracovat ve spole?nosti, která vyrábí zajímavý a sofistikovaný produkt. Firma si zakládá na své firemní kultu?e, na dobrých vztazích a p?ístupu k zam?stnanc?m.
Firma je p?ipravena finan?n? motivovat odborníka s praxí, podpo?it jeho o?ekávání, aby fungoval dlouhodobý a vzájemn? úsp?šný pracovní vztah.

Lokalita pracovišt?: Olomoucký kraj

V p?ípad? zájmu prosíme o zaslání CV na olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Vedoucí výroby pro oblast vst?ikování elastomer? - 1565

Našim klientem je evropská zahrani?ní spole?nost, která svou unikátní výrobní technologií pat?í mezi sv?tové špi?ky ve výrob? strojírenských díl? do automobilového pr?myslu a je významným zam?stnavatelem v regionu.

Pro nov? vznikající závod hledáme odborníka/ specialistu v oblasti vst?ikování elastomer?.

Nápl? práce
• zajišt?ní výrobních program? pryžových díl?
• plánování a organizace práce
• optimalizace úseku výroby pryžových komponent
• vedení a motivace pracovník?
• ?ízení prací údržby, oprav stroj? a vst?ikovacích forem
• zajiš?ování kvality vyrobených díl?

Pozice požaduje:
• min SŠ vzd?lání technického sm?ru, oblast pryží výhodou
• praxe na vedoucích pozicích ve výrobní spole?nosti se zam??ením na výrobu pryží a gumárenských sm?sí
• praxe a znalost standard? kvality v automobilovém pr?myslu výhodou
• aktivní znalost AJ nebo NJ
• MS Office

Lokalita: Olomoucký kraj

Budete sou?ástí stabilní spole?nosti s celosv?tovou p?sobností, která svým p?ístupem k zam?stnanc?m a spole?enskému d?ní garantuje Váš profesní a osobní rozvoj.

Pokud Vás inzerát oslovil, zašlete nám Váš životopis na olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Sales Manager - 1465

Naším dlouholetým klientem je zahrani?ní spole?nost pat?ící ke špi?ce na sv?tovém i tuzemském trhu v oblasti šlecht?ní a prodeje osiv. Aktuáln? hledáme kandidáty na pozici Sales manager.

Nápl? práce
• rozvoj obchodních aktivit spole?nosti v regionu ?eské republiky
• kontakt p?evážn? s velkoobchodními partnery a distributory, p?ípadn? velkými klí?ovými zákazníky

Požadavky
• prokazatelná obchodní praxe
• výhodou znalost zem?d?lského trhu, p?ípadn? vzd?lání v oboru
• znalost anglického jazyka

Spole?nost nabízí
• zam?stnání v perspektivní zahrani?ní spole?nosti, která je jedni?kou na ?eském trhu s osivy
• p?íležitost spolupracovat s odborníky na šlecht?ní i na mezinárodní úrovni
• možnost aktivního využití anglického jazyka

Lokalita pracovišt?: nabídka není podmín?na lokalitou (dostupnost Moravskoslezského kraje je výhodou)

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na office@horton-intl.cz.

Napište nám