Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 11 inzerátů.


Pozice: ?editel kvality

Našim klientem je zahrani?ní spole?nost, výrobce komponent? do automobilového pr?myslu, úsp?šná a rostoucí spole?nost v Olomouckém kraji.

Vaše zodpov?dnost za:
Rozvoj politiky jakosti dle ISO/TS a EHS ve spole?nosti se sériovou výrobou.
?ízení proces? neustálého zlepšování kvality ve výrob?, odpov?dnost za dosažení stanovených cíl? kvality.
Vedení odd?lení kvality, ?ízení a rozvoj pracovník?.
Komunikace se zákazníky a dodavateli, ?ízení reklama?ních proces? a nápravných opat?ení.
P?íprava a realizace audit?, interních a externích.
Spolupráce s ostatními úseky na trvalém zlepšování výrobk? a proces?.
Správa veškeré dokumentace vztahující se k systém?m kvality a EHS.

Požadujeme:
VŠ vzd?lání technického sm?ru.
Odborné zkušenosti z oblasti managementu jakosti – ISO /TS a další znalosti metod – PPM, PPAP, FMEA atd.
Praxe v podobné pozici, ve výrobní spole?nosti, znalost nárok? automobilového trhu.
Velmi dobrou znalost anglického jazyka.
Orientace na pot?eby zákazníka (vn?jšího i vnit?ního).
P?edpoklady pro vedení a rozvoj vlastního týmu, zavedení systémové spolupráce, d?slednost a p?irozená autorita.

Nabízíme:
Práci v dlouhodob? úsp?šné spole?nosti, se zázemí nadnárodní spole?nosti.
P?íjemné pracovní prost?edí, stabilní tým.
Motivující ohodnocení, závislé na Vašem úsp?chu.
Náro?nou a odpov?dnou práci v top managementu spole?nosti

Napište nám

Pozice: Ú?etní/pracovník logistiky

Pro renomovanou obchodní spole?nost, dodavatele technologických ?ešení pro potraviná?ský, farmaceutický a petrochemický pr?mysl a jednoho z leader? na trhu aktuáln? obsazujeme pozici ú?etní/pracovník logistiky.

Hlavní náplní práce bude zpracovávání ú?etních proces? a zastupování hlavní ú?etní v klí?ových ?innostech. Dále pak zprocesování logistických operací.

Požadujeme:
• praxe na obdobné pozici nebo na pozici ú?etní
• komunikativní znalost AJ
• zkušenosti z logistiky výhodou, nikoli podmínkou - rádi zaškolí

Firma nabízí zázemí stabilní a perspektivní spole?nosti, která je dce?inou sou?ástí zahrani?ní skupiny, motivující finan?ní ohodnocení a další bonusy.

Lokalita - Praha 10, dobrá dostupnost MHD

Napište nám

Pozice: Produktový manažer (Specialista pro polní pokusnictví)

Našim klientem je spole?nost, která v ?eské republice nov? rozvíjí své aktivity v oblasti prodeje organických hnojiv. Firma dlouhodob? p?sobí na Slovensku a díky kvalit? hnojiv, vlastní výrob? s vlastním know-how, získává velký zájem zákazník?.
Lokalita: Morava

Nápl? práce:
• Kompletní zodpov?dnost za spolupráci s referen?nímu subjekty (p?stiteli zem?d?lských plodin), dodržení metodiky aplikace produkt?, vedení dokumentace, pr?b?žná a kone?ná vyhodnocení ú?innosti produkt? z hlediska výživy rostlin a ekonomického p?ínosu pro zákazníka
• Revize stávajících a návrhy nových metodik pro polní pokusy, sledování trend? ve výživ? rostlin
• Odborné poradenství ve výživ? rostlin se zam??ením na produkty firmy, organizace seminá??, konferencí, polních dn?, odborná podpora obchodním zástupc?m
• Spolupráce na tvorb? obchodní strategie, analýza trhu, identifikace p?íležitostí, vyhledávání a oslovování strategických zákazník? a partner? i jejich odborná podpora

Požadujeme:
• VŠ vzd?lání v oblasti zem?d?lství (agronom, fytotechnik, botanik, výživa rostlin, organická i anorganická chemie)
• Zkušenosti v zem?d?lství, poradenství pro agro zákazníky, v organizování seminá?? a polních dn?
• Zodpov?dnost, pe?livost, zákaznický p?ístup, komunikativní a flexibilní osobnost

Nabízíme:
• Zázemí rostoucí a dynamické spole?nosti, jejich všechny procesy jsou ?ízené manažerským systémem a zodpovídají normám ISO 9001:2008
• P?íležitost r?st s firmou a podílet se na jejím rozvoji, budovat trh
• Veškerá podpora k výkonu zodpov?dné, zajímavé a náro?né práce
• Auto i k osobnímu využití, NB
• Velmi dobré ohodnocení a jiné motivující podmínky.

Napište nám

Pozice: Manažer st?ediska praktického vzd?lávání

Naším klientem je významný celosv?tový výrobce strojírenských díl? pro automobilový pr?mysl. V souvislosti s rozvojem vlastního st?ediska pro praktické vzd?lávání, obsazujeme nov? vzniklou pracovní pozici.
Lokalita: Olomoucký kraj

Nápl? práce:
• ?ízení a rozvoj vzd?lávacího st?ediska, které poskytuje odbornou praxi student?m, ale i odborné vzd?lávání vlastních zam?stnanc? v oblasti strojírenských technologií
• Plánování strategie fungování st?ediska, zavedení standard? a metodiky, dle mate?ské spole?nosti v zahrani?í
• Komunikace se školami a u?ilišti, sjednávání podmínek odborné praxe, propagace a prezentace st?ediska
• Zajišt?ní vlastního odborného programu a osnov pro u?n? a studenty, spolupráce s pedagogy, mistry odborného výcviku, externími lektory a školiteli
• P?íprava odborných program? i pro vlastní zam?stnance ve výrob?, související nap?íklad se zavád?ním nových strojírenských technologií, s adapta?ními programy nových výrobních a technických pracovník?, atd.

Požadujeme:
• VŠ technické nebo z oblasti vzd?lávání (pedagogika, andragogika)
• Znalost prost?edí výrobní strojírenské spole?nosti, využívaných technologií a výrobních proces?, nárok? automobilového pr?myslu
• Manažerské a organiza?ní schopnosti, nadhled, vytrvalost, zam??ení na cíl a generovat výsledky
Pedagogické, lektorské, školící zkušenosti a dovednosti, p?edpoklady pro práci se studenty a u?ni
• Komunikativní znalost anglického nebo n?meckého jazyka

Nabízíme:
• Pracovní pozice je výzvou pro toho, kdo má chu? rozvíjet odborné znalosti student?, nést kompletní zodpov?dnost za fungování vzd?lávacího st?ediska, získat odborný vhled i do trend? a unikátních technologií v oblasti automotive
• Motivující podmínky pro práci a ohodnocení

Napište nám

Pozice: Sales Representative - agro

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost rozvíjející v ?eské republice aktivity v oblasti prodeje organických hnojiv, která díky své netradi?ní výrob? s vlastním know-how získává velký zájem zákazník?.
Hledáme obchodníka se zkušeností v zem?d?lství a s chutí pracovat v dynamicky rostoucí spole?nosti.
Lokalita: jižní Morava, Olomoucký kraj, Pardubický kraj

Nápl? práce:
• Rozvoj obchodních aktivit spole?nosti v ?R, budování obchodní sít? a vyhledání možností rozší?ení prodeje
• Prezentace spole?nosti na veletrzích, seminá?ích, produktových školeních a dalších akcích zam??ených na podporu zákazník?
• Vyhodnocování informací z trhu, sledování trend? ve vývoji a aplikacích hnojiv a spolupráce na tvorb? obchodní a marketingové strategie

Požadujeme:
• VŠ/SŠ vzd?lání zem?d?lského sm?ru
• Praxe v oblasti prodeje na zem?d?lském trhu, prokazatelné výsledky, vysoké pracovní nasazení
• Flexibilita, ochota cestovat a pracovat v terénu
• Znalost cizího jazyka výhodou

Nabízíme:
• Zázemí rostoucí a dynamické spole?nosti, jejíž procesy odpovídají normám ISO 9001:2008
• P?íležitost možnosti r?stu ve firm? a podílení se na jejím rozvoji v?etn? budování trhu
• Firemní automobil i k osobnímu užití
• Motivující finan?ní ohodnocení a firemní benefity


Napište nám

Pozice: Accountant

Pro našeho klienta - renomovanou mezinárodní obchodní spole?nost, která se zabývá tepelnou technikou a na ?eském trhu p?sobí 20 let, hledáme vhodného kandidáta na pozici Accountant s odpov?dností za:

• Správu podnikového ú?etnictví
• Zpracování faktur, pohledávek
• P?ípravu podklad?
• Zpracování report? a statistik
• Pravá ruka finan?ního manažera

Profil kandidáta:
• Vysokoškolské vzd?lání (p?ípadn? SŠ ekonomického sm?ru)
• Praxe na obdobné pozici výhodou, nikoli podmínkou
• Komunikativní AJ

Nabízíme:
• Motivující finan?ní ohodnocení
• Možnost profesního r?stu a vzd?lávání
• Práci v zavedené zahrani?ní spole?nosti
• P?íjemné prost?edí menšího týmu

Lokalita: Praha 9

Pozice je vhodná i pro absolventy nebo studenty posledního ro?níku VŠ.Napište nám

Pozice: Key Account Manager pro Polsko

Našim klientem je významná globální zahrani?ní spole?nost, výrobce a dodavatel obalových materiál?. Na polském trhu se profilují p?edevším jako dodavatel obal? pro zem?d?lské a potraviná?ské produkty. V souvislosti s rozvojem obchodních aktivit hledáme vhodného pracovníka.
Lokalita: Polsko- východní ?ást

Nápl? práce:
• Zodpov?dnost za obchodní výsledky na polského trhu, rozvoj obchodních a marketingových aktivit
• P?íprava, realizace prodejní strategie a obchodních plán?
• ?ízení distributor? i p?ímý prodej (VIP klienti)
• Analytická ?innost, práce s informace, identifikace p?íležitostí, mapování trhu, budgetování, plánování, forecasting prodeje, reporting

Požadujeme:
• Výborná, aktivní znalost polského jazyka (C1)je podmínkou. Nutná je znalost ?eského nebo slovenského jazyka (B2). Pro komunikace s klientem znalost angli?tiny (firemní jazyk) komunikativní (B1)
• Taková praxe, která dává p?edpoklad pro úsp?šné zvládnutí práce = znalost polského trhu a zkušenosti s aktivním prodejem se zahrani?ními zákazníky
• Zkušenosti s prodejem v zem?d?lství/potraviná?ství, pop?. FMCG jsou velkou výhodou
• Aktivní ?idi?, ochota cestovat po východní ?ásti Polska
• Výborné komunika?ní, prezenta?ní a vyjednávací schopnosti, které uplatníte p?i jednání s velkými zákazníky

Nabízíme:
• Významného a stabilního zam?stnavatele, jedna z nejv?tších globálních firem p?sobící v oboru obalových materiál?
• Ohodnocení dle výsledk? složené z fixní a bonusové ?ástky
• Služební auto i pro osobní využití. Mobilní telefon, notebook
• 5 týdn? dovolené + ostatní firemní benefity

Bydlišt?: home office, ideáln? v pohrani?í Polska (CZE, SVK)

Napište nám

Pozice: Master Planner

Do you have an experience in production planning, logistics and/or supply chain? This is your opportunity.

Scandinavian company seeks candidates for Master Planner position with responsibility for the Czech Republic, Finland, Hungary and Poland.

You will be responsible for effective production planning and optimisation as a member of European team.

Location - Prague West

Position requires following:
• secondary education or university degree
• experience in production, logistics, supply chain management
• very good knowledge of MS Excel - VBA is a plus
• good communication skills and knowledge of English

We also have a similar offer for the region of North Bohemia.
Please feel free to contact us via email or phone.

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce v oblasti stavebnictví - 1398 (ocelové konstrukce)

Naším klientem je stavební spole?nost s širokým záb?rem v oblasti pr?myslových staveb a staveb z ocelových konstrukcí. Firma p?sobí na ?eském trhu p?es 20 let a je stabilní a rozvíjející se spole?nost.

Nápl? práce:
• Zodpov?dnost za rozvoj obchodu v segmentu ocelových staveb pro komer?ní a pr?myslové využití, v rámci celé ?eské republiky
• Jednání se zákazníky a prezentace nabídky firmy, technická ?ešení, dojednávání smluvních podmínek, starání se o stávající i novou klientelu
• Posuzování požadavk? zákazníka a technické návrhy projekce, navrhování optimálního ?ešení
• Realizace zakázek kompletn?, tzn. „na kli?“ nebo jako díl?í dodávky

Požadujeme:
• Nezbytnou technickou a obchodní kompetenci
(technickou kompetencí je orientace v projektové dokumentaci, kombinované znalosti v oblasti stavebnictví a strojírenství (SŠ/VŠ vzd?lání strojírenského sm?ru)
• Znalost trhu v tomto segmentu, ale i schopnosti posoudit potenciál trhu a získat zakázku
• Obchodní zkušenosti na podobné pozici, komunika?ní a vyjednávací dovednosti, flexibilita
• ?P sk. B, ochota cestovat po celé ?R

Nabízíme:
• Místo Vašeho bydlišt? není p?ekážkou, firma nabízí i home office
• Progresivní a pr?hledné finan?ní ohodnocení dle dosažených výsledk?
• Dlouhodobá perspektiva zam?stnání ve stabilní spole?nosti
• 5 týdn? dovolené
• Služební auto, telefon, NB
• Zaškolení obchodní a produktové

Napište nám

Pozice: General Manager - 1368

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost; významný výrobce a dodavatel.

Lokalita pracovišt? - Jižní ?echy

Nápl? práce:
• Komplexní vedení samostatné výrobní jednotky v ?R
• Rozši?ování stávajících výrobních kapacit
• Budování nových výrobních kapacit
• Zajišt?ní rozvoje R&D odd?lení
• Komunikace s mate?skou spole?ností a partnery ve sv?t?
• ?ízení vztahu s klí?ovými zákazníky
• Tvorba rozpo?tu, pln?ní, reporting

Pozice vyžaduje:
• VŠ / SŠ
• Dobrá znalost ?J, AJ (znalost dalších jazyk? je výhodou)
• Prokazatelné manažerské zkušenosti z komplexního vedení spole?nosti výrobn?-obchodního typu
• Profesionální vystupování se zam??ením na klienty
• Velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• Schopnost motivovat, delegovat a rozhodovat
• Ovládat obchodní strategii a stanovovat a vyhodnocovat úkoly, výsledky
• Cílev?domost, orientace na výsledek
• Ochotu a schopnost u?it se novým v?cem, flexibilitu

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.


Napište nám

Pozice: IT Administrator - 1334

Naším klientem je významný mezinárodní výrobce a distributor ?ešení st?ešních krytin a oplášt?ní budov.
Lokalita: Praha - západ

Nápl? práce:
• Správa, údržba a rozvoj stávajících systém? a sítí
• Implementace a vývoj nových systém?
• ?ešení technických problém? na mnoha úrovních
• Podpora Helpdesk a pomoc cca 500 uživatel?m
• Odpov?dnost za zálohování systém?

Požadavky:
• Zkušenosti na podobné pozici
• Znalost výrobního prost?edí výhodou
• Rozší?ené znalosti v n?které z oblastí:
Microsoft Windows Server
Windows Active Directory
Microsoft Remote Desktop Services 2008R2 a 2012
Microsoft SQL 2005, 2008 a 2012
Exchange 2010, toku pošty a manipulace spam
Microsoft SCCM
LAN, WLAN, WAN a VPN technologie
Bezpe?nost a firewall nastavení, v?etn? norem a dokumentace
Standardy OEE a terminologie
VMware vSphere a vCenter
Hardware a systémy ukládání na Server
• Komunikativní znalost anglického jazyka
• Vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost, analytický p?ístup

Nabízíme:
• Práci ve stabilní a dynamické spole?nosti
• Možnost profesního r?stu, odpovídající finan?ní ohodnocení
• 5 týdn? dovolené

Napište nám