Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 7 inzerátů.


Pozice: Vedoucí výroby pro oblast vst?ikování elastomer?

Našim klientem je evropská zahrani?ní spole?nost, která svou unikátní výrobní technologií pat?í mezi sv?tové špi?ky ve výrob? strojírenských díl? do automobilového pr?myslu a je významným zam?stnavatelem v regionu.

Pro nov? vznikající závod hledáme odborníka/ specialistu v oblasti vst?ikování elastomer?.

Nápl? práce
• zajišt?ní výrobních program? pryžových díl?
• plánování a organizace práce
• optimalizace úseku výroby pryžových komponent
• vedení a motivace pracovník?
• ?ízení prací údržby, oprav stroj? a vst?ikovacích forem
• zajiš?ování kvality vyrobených díl?

Pozice požaduje:
• min SŠ vzd?lání technického sm?ru, oblast pryží výhodou
• praxe na vedoucích pozicích ve výrobní spole?nosti se zam??ením na výrobu pryží a gumárenských sm?sí
• praxe a znalost standard? kvality v automobilovém pr?myslu výhodou
• aktivní znalost AJ nebo NJ
• MS Office

Budete sou?ástí stabilní spole?nosti s celosv?tovou p?sobností, která svým p?ístupem k zam?stnanc?m a spole?enskému d?ní garantuje Váš profesní a osobní rozvoj.
Lokalita: Výrobní závod na st?ední Morav?

Napište nám

Pozice: Supply Chain Manager - 1502

Našim klientem je evropská zahrani?ní spole?nost, která svou unikátní výrobní technologií pat?í mezi sv?tové špi?ky ve výrob? strojírenských díl? do automobilového pr?myslu, je významným zam?stnavatelem v regionu.


Nápl? práce
• strategické ?ízení logistických a nákupních aktivit více výrobních závod? na Morav?
• zodpov?dnost za plánování výroby a ?ízení politiky snižování zásob, zabezpe?ení plynulého toku materiálu, zefektivn?ní a optimalizace všech proces? v ?et?zci
• vedení a motivace pracovník? v odd?leních, ?ízení projekt? nap?í? firmou

Pozice vyžaduje
• tato strategická pozice vyžaduje odpovídající zkušenosti na manažerské a odborné úrovni v ?ízení dodavatelského ?et?zce, ve výrobní logistice a plánování výroby v oblasti automotive
• VŠ vzd?lání
• výborná úrove? práce s lidmi a komunika?ní dovednosti, manažerská praxe
• znalost anglického jazyka nebo n?meckého jazyka
• systemati?nost, pr?raznost, flexibilita, orientace na výsledek


Budete sou?ástí stabilní spole?nosti s celosv?tovou p?sobností, která svým p?ístupem k zam?stnanc?m a spole?enskému d?ní garantuje Váš profesní a osobní rozvoj.
Mzdové ohodnocení odpovídá náro?nosti pozice v top managementu, v?etn? poskytování benefit? „kafeterie“, služební vozidlo i k soukromým ú?el?m, atd.
Lokalita: Výrobní závody na st?ední Morav?

Napište nám

Pozice: Senior Controller

Pro našeho klienta, zahrani?ního výrobce a prodejce stavební chemie, obsazujeme nov? vzniklou pracovní pozici.

Nápl? práce
• Zodpov?dnost za obchodní controlling spole?nosti, vyhodnocování rozdíl? mezi plánovanými a aktuálními cíli spole?nosti
• Práce s informacemi, sledování náklad?, reporting, ad hoc analýzy, spolupráce s obchodem, vyhodnocování investi?ních p?íležitostí, marží atd.
• Vedení ú?tárny, ?ízení pohledávek, credit management
• Komunikace s auditorem

Pozice vyžaduje
• P?edchozí zkušenost na obdobné pozici, v obchodní spole?nosti
• Pro-aktivní p?ístup ke controllingu
• Znalost AJ nebo NJ na velmi dobré úrovni
• Velmi dobré komunika?ní a analytické dovednosti
• Znalost SAP je velkou výhodou

Úsp?šný kandidát bude pracovat v úsp?šné a dynamické spole?nosti, s významný postavením na ?eském a Slovenském trhu, s výborným zázemím a odpovídajícími mzdovými podmínkami.

Lokalita pracovišt?: ?í?any (Praha východ)

Nástup -co nejd?íve

Své CV zasílejte na e-mail: olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce - západ ?ech - 1557

Obchodní zástupce pro prodej zdravotních pom?cek v regionu západních ?ech.
Pro našeho klienta, který p?es 20 let úsp?šn? p?sobí na trhu v oblasti profesionální a domácí zdravotnické pé?e. Zabývá se výrobou a prodejem širokého sortimentu nap?íklad antidekubitních a polohovacích prost?edk?, l?žkovin, matrací atd.

Nápl? práce
• rozvoj obchodu v regionu západních ?ech.
• vašimi zákazníky budou nap?íklad zdravotnická za?ízení a nemocnice, domy sociálních služeb, lé?ebny, lékárny, zdravotnické prodejny atd.
• budete propagovat a prezentovat nabídku firmy, dojednávat smluvní podmínky, starat se o stávající i novou klientelu

Pozice vyžaduje
• SŠ/VŠ ideáln? v oblasti zdravotnictví ?i sociálních služeb, ochota a energie pomáhat, pozitivní vztah k prost?edí a sortimentu
• ?idi?ský pr?kaz sk.B, znalost práce na PC (MS Office)
• osobnostní p?edpoklady – komunikativní, p?íjemné vystupování, zákaznický p?ístup, aktivita-pracovitost, samostatnost, odpov?dnost, zájem o obor
• bydlišt? v jednom z t?chto kraj?: St?edo?eský, Plze?ský, Karlovarský, Ústecký, Jiho?eský

Úsp?šný kandidát bude pracovat na HPP v inovativní a zárove? tradi?ní firm? s dobrým renomé podloženým kvalitou, s vlastním vývojem, stále se rozši?ujícím sortimentem produkt? a služeb pro klienty.

V p?ípad?, že máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na mail: olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Business Manager - 1525

Naším klientem je nadnárodní výrobn?-obchodní spole?nost, pro kterou hledáme vhodného kandidáta na pozici Business Manager.

Nápl? práce
• napl?ování obchodní strategie a obchodních cíl? ve sv??eném regionu
• vytvá?ení a rozvoj vztah? s klí?ovými zákazníky, podpora zákazník? a spolupráce p?i významných obchodních aktivitách
• spolupráce p?i tvorb? rozpo?tu, komunika?ních aktivit a odborném vzd?lávání v oblasti produkt? a služeb
• každodenní komunikace v cizím jazyce p?i obchodních jednáních i v rámci firmy
• zahrani?ní služební cesty v rámci Evropy
• reporting

Pozice vyžaduje
• dlouhodob?jší zkušenost z obdobné pozice je podmínkou, výhodou je zkušenost ze zahrani?í
• silná orientace na výsledky, prodejní dovednosti
• výborné prezenta?ní a komunika?ní dovednosti, orientace na zákazníka a jeho pot?eby
• ochota služebn? cestovat po celé ?R i v rámci Evropy
• AJ na pokro?ilé úrovni + aktivní znalost NJ

Úsp?šný kandidát/ka získá zázemí nadnárodní spole?nosti, motivující ohodnocení, služební v?z i pro soukromé ú?ely, mobilní telefon, notebook, týden dovolené navíc, podporu vzd?lávání a po dohod? možnost pracovat ?áste?n? v rámci home office.

Lokalita pracovišt? - Vyso?ina

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na office@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Sales Manager - 1465

Naším dlouholetým klientem je zahrani?ní spole?nost pat?ící ke špi?ce na sv?tovém i tuzemském trhu v oblasti šlecht?ní a prodeje osiv. Aktuáln? hledáme kandidáty na pozici Sales manager.

Nápl? práce
• rozvoj obchodních aktivit spole?nosti v regionu ?eské republiky
• kontakt p?evážn? s velkoobchodními partnery a distributory, p?ípadn? velkými klí?ovými zákazníky

Požadavky
• prokazatelná obchodní praxe
• výhodou znalost zem?d?lského trhu, p?ípadn? vzd?lání v oboru
• znalost anglického jazyka

Spole?nost nabízí
• zam?stnání v perspektivní zahrani?ní spole?nosti, která je jedni?kou na ?eském trhu s osivy
• p?íležitost spolupracovat s odborníky na šlecht?ní i na mezinárodní úrovni
• možnost aktivního využití anglického jazyka

Lokalita pracovišt?: nabídka není podmín?na lokalitou (dostupnost Moravskoslezského kraje je výhodou)

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na office@horton-intl.cz.

Napište nám

Pozice: Sales Representative - agro - 1440

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost, která v ?eské republice rozvíjí své aktivity v oblasti prodeje organických hnojiv a díky své kvalit? a netradi?ní výrob? získává velký zájem zákazník?.
Hledáme obchodníka se zkušeností v zem?d?lství a chutí pracovat v dynamické a rostoucí spole?nosti.

Nápl? práce
• rozvoj obchodních aktivit spole?nosti v ?eské republice, budování obchodní sít? a vyhledání nových možností rozší?ení prodeje
• prezentace spole?nosti na veletrzích, seminá?ích, produktových školeních a dalších akcích zam??ených na podporu zákazník?
• vyhodnocování informací z trhu, sledování trend? ve vývoji a aplikaci hnojiv a spolupráce na tvorb? obchodní a marketingové strategie

Pozice vyžaduje
• VŠ/SŠ vzd?lání zem?d?lského sm?ru
• praxi v oblasti prodeje na zem?d?lském trhu, vysoké pracovní nasazení
• flexibilitu, ochotu cestovat a pracovat v terénu
• profesionální, aktivní, dynamickou, rozhodnou osobnost s výbornou komunikací
• znalost cizího jazyka vítána

Firma nabízí zázemí rostoucí a dynamické spole?nosti. P?íležitost r?st s firmou a podílet se na jejím rozvoji a budování trhu. Veškerou podporu k výkonu zodpov?dné, zajímavé a náro?né práce. Služební auto, NTB, mobil. Dobré ohodnocení a jiné motivující podmínky.

Lokalita: jižní Morava, Zlínský kraj

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz.

Napište nám