Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 8 inzerátů.


Pozice: Obchodn?-technický zástupce - 1469

Pro renomovanou zahrani?ní spole?nost, výrobce a dodavatele špi?kových za?ízení ur?ených do strojírenství, potraviná?ského pr?myslu, oblasti ?išt?ní odpadních vod, zem?d?lství a i jiných oblastí, hledáme v sou?asné dob? vhodného kandidáta/ku na pozici Obchodn?-technického zástupce, region Z?.
Nápl? práce
• odpov?dnost za aktivní obchodní ?innost ve sv??eném regionu prost?ednictvím p?ímého kontaktu se stávajícími i novými zákazníky (B2B)
• práce s portfoliem výrobk?, spolupráce s mate?skou firmou v N?mecku
• participace na pr?zkumu trhu, spolupráce s kolegy v ?R

Pozice vyžaduje
• zkušenost z obdobné pozice se zam??ením na technický produkt, B2B obchod
• aktivní znalost angli?tiny nebo n?m?iny na komunikativní úrovni
• ochotu cestovat, ?P skupiny B
• ochotu u?it se novým v?cem, participovat na nových ?ešeních pro naše zákazníky
Firma nabízí zázemí stabilní a velmi perspektivní spole?nosti s vlastním vývojem, motivující finan?ní ohodnocení a další bonusy. Standardní pracovní pom?r, vybavení pro práci formou „home office“, služební vozidlo i k soukromým ú?el?m. Intenzivní produktové školení.
Lokalita – Praha + Západní ?echy

Napište nám

Pozice: Vedoucí konstrukce - 1478

Našim klientem je projek?ní, výrobní strojírenská spole?nost, která se zabývá vývojem
a výrobou speciálních stroj?, od prototypu po sériovou výrobu.
Pro výrobní závod v Brn? hledáme vedoucího konstrukce.

Vaše zodpov?dnost za:
• V této vedoucí pozici budete zodpovídat za vedení tým? konstruktér? (15 – 20 pracovník?), budete organizovat konstruk?ní práce v návaznosti na výrobu, motivovat a rozvíjet tým, sledovat výkonnost s ohledem na kvalitu, ?as, náklady, rozd?lení pracovních sil na jednotlivé projekty atd.
• ?ízení projekt? vývoje nových výrobk? a inovací.
• Budete v kontaktu se zákazníky p?i specifikaci zakázek a nadstandardních ?ešení.
• Spolu s ostatním managementem spole?nosti budete spolupracovat na strategických projektech firmy.
• Budete schvalovat technickou dokumentaci atd.

Požadujeme:
• VŠ vzd?lání technického sm?ru.
• Zkušenost v oblasti konstrukce - na vedoucí nebo seniorské pozici.
• Znalost konstruk?ních program? – AutoCad, SolidWorks aj.
• Orientace v technických normách, výpo?tech a vlastnostech materiál?.
• O?ekáváme aktivního, na cíl orientovaného ?lov?ka s p?edpoklady pro managerskou práci.
• Znalost jednoho z jazyk? (AJ, NJ) alespo? na komunikativní úrovni.

Nabízíme:
Zajímavou práci ve firm?, která má dlouhou tradici a know-how oblasti vývoje a výroby stroj?.
Odborný vhled do trend? a problematiky v oblasti vývoje, strojní a elektro konstrukce.
Odpovídající finan?ní ohodnocení.


Napište nám

Pozice: Financial Controller - 1379

Our client is an international company with manufacturing sites also in the Czech Republic. We are seeking a suitable candidate for the position of:

Financial Controller

Key factors include:
• fluency in English - good communication skills
• very good knowledge of MS Excel
• experience from similar position (experience from manufacturing area is an asset)
• result oriented, flexible, well organised person with good communication skills
• knowledge of the Czech accounting, taxation and reporting standards

• location – Prague West

Requirements and qualifications:
• Achievement oriented person
• Analytical skills
• High commitment
• Team player


Company offers an exciting job in a dynamic and growth oriented group. Working conditions are informal and inspiring and you will become part of a highly qualified international team.

Napište nám

Pozice: Mistr odborné výchovy-1419

Našim klientem je zahrani?ní výrobní spole?nost, která je významným dodavatelem strojírenských díl? do automobilového pr?myslu. Spole?nost má rozvinutý systém vzd?lávání, spolupracuje s odbornými školami a u?ilišti a poskytuje odbornou praxi student?m a u???m.
Lokalita : Olomoucký kraj

V této pozici budete zodpovídat za:
Organizaci odborného výcviku v oblasti strojírenských technologií
Vysv?tlování praktických ?inností, vhled student? do výrobních proces?
?ízení ?innosti u???
Dohled nad dodržování bezpe?nostních p?edpis?
Vedení evidence výcviku, zpracování podklad? atd.
Komunikace s centrálou v zahrani?í, uplatn?ní metodiky výuky a postup?


Požadujeme:
• SŠ/VŠ technického sm?ru
• Zkušenosti s výukou technických p?edm?t? Schopnost vést a motivovat tým
• Praktická znalost AJ nebo NJ,
• Znalost MS Office (Excel, Word, PPT)

Nabízíme:
• Zázemí mezinárodní výrobní spole?nosti s propracovaným zahrani?ním systémem vzd?lávání
• Zaškolení v zahrani?í
• Motivující práci, velký prostor pro seberealizaci p?i rozvoji organizace
• Odpovídající finan?ní ohodnocení

Napište nám

Pozice: Produktový specialista - 1468

Našim klientem je ?eská spole?nost, špi?ka v oblasti výroby a prodeje ochranných pom?cek a od?v?.


Vaše zodpov?dnost za:
Kompletní zodpov?dnost za produktovou ?adu, od jednání se zahrani?ními dodavateli, obchodní jednání se zákazníky (?R, SR), zajišt?ní veškeré nákupní a obchodní administrativy.
Prezentace spole?nosti, marketingová podpora sv??eného sortimentu.
Práce v systému, p?edávání informací, udržování profesionálních vztah? mezi kolegy a zákazníky.


Požadujeme:
SŠ/VŠ vzd?lání.
Znalost anglického jazyka (minimáln? B2 úrove?)
Samostatnost, pe?livost, zákaznický p?ístup, výborné komunika?ní a prezenta?ní dovednosti.
Zkušenost v obchod? nebo nákupu a marketingu.
Týmovost, flexibilita, loajalita.
?P sk B.


Nabízíme:
Zodpov?dnou práci se zajímavým produktem ve spole?nosti, která více než 10 let úsp?šn? p?sobí na ?eském a zahrani?ním trhu.
Výkon pozice: Olomoucký kraj


Napište nám

Pozice: Product & Sales Manager Specialities - 1448

Pro našeho klienta, renomovanou zahrani?ní spole?nost, p?sobící v oblasti zem?d?lství a s prodejními i výrobními aktivitami po celém sv?t?, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici Product & Sales Manager Specialities.

Nápl? práce:
• zodpov?dnost za specifické portfolio
• plánování a p?íprava business plánu
• product management, odborná podpora interním prodejc?m i klient?m
• prodej stávajícím zákazník?m a distributor?m
• marketing

Požadujeme:
• VŠ / SŠ, ideáln? se zem?d?lským zam??ením
• dobrou znalost AJ
• zkušenost z oblasti rostlinné/živo?išné výroby ?i agrochemie, ideáln? z podobné pozice
• velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• profesionální p?ístup ke klient?m
• ochota cestovat

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.

Lokalita pracovišt?: p?sobnost po celé ?R, dobrá dostupnost Prahy výhodou, možnost kombinace s home-office

Napište nám

Pozice: General Manager - 1368

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost; významný výrobce a dodavatel.

Lokalita pracovišt? - Jižní ?echy

Nápl? práce:
• Komplexní vedení samostatné výrobní jednotky v ?R
• Rozši?ování stávajících výrobních kapacit
• Budování nových výrobních kapacit
• Zajišt?ní rozvoje R&D odd?lení
• Komunikace s mate?skou spole?ností a partnery ve sv?t?
• ?ízení vztahu s klí?ovými zákazníky
• Tvorba rozpo?tu, pln?ní, reporting

Pozice vyžaduje:
• VŠ / SŠ
• Dobrá znalost ?J, AJ (znalost dalších jazyk? je výhodou)
• Prokazatelné manažerské zkušenosti z komplexního vedení spole?nosti výrobn?-obchodního typu
• Profesionální vystupování se zam??ením na klienty
• Velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• Schopnost motivovat, delegovat a rozhodovat
• Ovládat obchodní strategii a stanovovat a vyhodnocovat úkoly, výsledky
• Cílev?domost, orientace na výsledek
• Ochotu a schopnost u?it se novým v?cem, flexibilitu

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.


Napište nám

Pozice: IT Administrator - 1334

Naším klientem je významný mezinárodní výrobce a distributor ?ešení st?ešních krytin a oplášt?ní budov.
Lokalita: Praha - západ

Nápl? práce:
• Správa, údržba a rozvoj stávajících systém? a sítí
• Implementace a vývoj nových systém?
• ?ešení technických problém? na mnoha úrovních
• Podpora Helpdesk a pomoc cca 500 uživatel?m
• Odpov?dnost za zálohování systém?

Požadavky:
• Zkušenosti na podobné pozici
• Znalost výrobního prost?edí výhodou
• Rozší?ené znalosti v n?které z oblastí:
Microsoft Windows Server
Windows Active Directory
Microsoft Remote Desktop Services 2008R2 a 2012
Microsoft SQL 2005, 2008 a 2012
Exchange 2010, toku pošty a manipulace spam
Microsoft SCCM
LAN, WLAN, WAN a VPN technologie
Bezpe?nost a firewall nastavení, v?etn? norem a dokumentace
Standardy OEE a terminologie
VMware vSphere a vCenter
Hardware a systémy ukládání na Server
• Komunikativní znalost anglického jazyka
• Vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost, analytický p?ístup

Nabízíme:
• Práci ve stabilní a dynamické spole?nosti
• Možnost profesního r?stu, odpovídající finan?ní ohodnocení
• 5 týdn? dovolené

Napište nám