Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 14 inzerátů.


Pozice: Recruitment Manager

Naším klientem je renomovaná nadnárodní, obchodn?-výrobní spole?nost, pro kterou hledáme vhodného kandidáta na pozici Recruitment Manager. Vybraný kandidát bude odpov?dný za komplexní strategii a ?ízení procesu náboru.

Lokalita: Pardubický kraj

Nápl? práce:
• strategie a rozvoj náborové politiky a postup?, sledování trend? v oblasti
• zefektivn?ní stávajících nástroj? a zavád?ní nových
• zajišt?ní celého cyklu náboru v?etn? výb?ru, pohovor?, prezentace kandidát? a školení zam?stnanc?
• správa náborového systému a reporting
• spolupráce a komunikace s top managementem

Vzd?lání a kvalifikace:
• alespo? bakalá?ský titul a 5 let praxe v oblasti HR, náboru
• nejmén? 3 roky v mezinárodní organizaci
• znalost souvisejících zákon? a p?edpis?
• mezilidské komunika?ní a prezenta?ní dovednosti, organiza?ní dovednosti
• znalost HRIS systém?, MS Office
• AJ na velmi dobré úrovni slovem i písmem

Spole?nost nabízí zázemí zahrani?ní spole?nosti, motivující ohodnocení odpovídající významu pozice a další benefity.

Napište nám

Pozice: Compensation & Benefits Manager

Naším klientem je renomovaná mezinárodní výrobní spole?nost, pro kterou hledáme vhodného kandidáta na pozici Compensation & Benefits Manager. Vybraný kandidát bude zodpov?dný za vytvá?ení a realizaci efektivního systému odm??ování a zam?stnaneckých benefit?, analýzu mzdových pr?zkum? a návrh politiky odm??ování v souladu se strategickými plány organizace.

Lokalita: Pardubický kraj

Nápl? práce:
• administrace zam?stnaneckých benefit? a odm?n
• zhodnocení a porovnávání stávajících výhod zam?stnanc?m, jejich analýza další plány, pr?zkumy a zdroje informací
• plánování, vývoj a ú?ast na výzkumech
• analýza výsledk? pr?zkum? a vypracování konkrétní doporu?ení pro vedení spole?nosti
• vypracování specifikace pro nové plány
• úprava stávajících plán? na udržení konkuren?ního postavení na trhu práce
• pomoc p?i vývoji podnikových návrh? na zam?stnanecké benefity
• p?íprava a zpracování údaj? o nákladech
• návrhy a p?ipomínky k systému odm?n, ?ešení stížností se zajišt?ním rychlého a spravedlivého ?ešení


Vzd?lání a kvalifikace:
• VŠ vzd?lání, min Bc.
• minimáln? 5 let zkušeností v oblasti comp & ben, nejmén? 3 roky
v mezinárodní organizaci
• znalost zákon? a p?edpis? v oblasti zam?stnanosti
• mezilidské komunika?ní a prezenta?ní dovednosti, organiza?ní dovednosti
• znalost HRIS systém?, MS Office
• AJ na velmi dobré úrovni

Spole?nost nabízí zázemí zahrani?ní spole?nosti, motivující ohodnocení odpovídající významu pozice a další benefity. Pardubický kraj, možnost kombinace s home-office.

Napište nám

Pozice: PR & HR marketing Expert

Place of work: East Bohemia or Prague (combination with home-office)

Responsibilities:
• Creation and execution of HR marketing strategies and PR activities
• Employer Branding project
• Internal and external communication plan, including social media management
• Cooperation with media professionals and universities
• Implementation of CSR strategy

Requirements:
• University degree (min. Bc.)
• 5-years experience in a similar position, preferably in international company
• fluent English
• excellent written & oral communication skills

Company offers:
• International and dynamic work environment
• Global importance projects
• Motivating remuneration
• Company benefits package

Napište nám

Pozice: Marketing Manager CZ, SK, HU

Place of work: Brno

We require:
• University degree
• Experience from B2B marketing
• English language, other language is a plus
• Excellent communication and presentation skills
• Teamplayer
• Ability to work within dynamic market situation
• Driving licence

Responsibilities:
• To build a corporate identity in the Czech Republic, the Slovak Republic and Hungary, maintain and develop the reputation of the brand portfolio
• To implement marketing and communication programmes, and organizing events, exhibitions, product documentation and demo materials
• To create and take care of a team environment and provide support to and communicate effectively with internal employees
• To interconnect and support sales activities
• To closely cooperate with teams for product management/development to create and/or improve the competitive supply of products
• Marketing activities in B2B, B2C
• Reports to General Manager according to tasks, projects, KPI's

Company offers:
• Stable background of Global company
• International work environment
• Excellent remuneration package based on achievements
• Variety of company benefits
• Intensive training package

Napište nám

Pozice: Supply Chain Manager - 1365

Našim klientem je významná výrobní zahrani?ní spole?nost se zam??ením na automobilový trh.

Lokalita: výrobní závody na Morav?

Vaše zodpov?dnost za:
• ?ízení dodavatelského ?et?zce, interní a externí logistiku, více závod? v ?R
• vávrh a realizace strategie logistiky, zodpov?dnost za všechny logistické aktivity spojené s ?ízením tok? v logistickém ?et?zci (plánování výroby, vstupní logistika, skladové hospodá?ství, expedice, celní problematika atd.)
• zajišt?ní odpovídající úrovn? zásob, rozvoj opat?ení vedoucích ke snižování zásob a optimalizaci náklad?
• vedení lidí, podpora spolupráce a komunikace


Požadujeme:
• manažerské p?edpoklady pro výkon funkce v top managementu zahrani?ní spole?nosti
• VŠ vzd?lání, ideáln? se zam??ením na logistiku
• manažerská praxe v logistice, ve výrobní spole?nosti, která svými nároky odpovídá prost?edí automotive - JIT dodávky atd.
• znalost anglického jazyka, ideáln? i znalost n?m?iny
• systemati?nost, pr?raznost, flexibilita, orientace na výsledek
• silná osobnost se schopností prosadit zm?ny

Nabízíme:
• p?íležitost pracovat pro významnou mezinárodní spole?nost
• zajímavé ohodnocení odpovídající náro?nosti pozice
• v?z i k soukromému využití a další benefity

Napište nám

Pozice: Key Account Manager pro ?R, Rakousko a Slovinsko - 1399

Našim klientem je významná globální zahrani?ní spole?nost, výrobce a dodavatel obalových materiál?, které jsou p?edevším využívány v zem?d?lství.

Bydlišt?: ?R, home office

Vaše zodpov?dnost za:
• zodpov?dnost za obchodní výsledky v regionu (3 zem? = ?R, Rakousko, Slovinsko)
• Key Account Management = pé?e o klientelu, rozvoj vztah? a eliminace rizik, p?íprava a návrh lokální prodejní strategie v návaznosti na firemní strategii
• výkonné ?ízení distributor? a vlastní/ p?ímý prodej Key accounts
• samostatná koordinace obchodních a propaga?ních ?inností
• budgetování, plánování, forecasting prodeje, analýzy prodej?

Požadujeme:
• zkušenosti v pozici KAM nebo s aktivním prodejem na zahrani?ních trzích, minimáln? 5let
• aktivní znalost n?meckého jazyka (B2-C1) a komunikativní znalost anglického jazyka
• výhodou jsou zkušenosti s prodejem na trhu zem?d?lském /potraviná?ském, FMCG a obalovém
• vzd?lání minimáln? SŠ, výhoda VŠ agro nebo technicko-ekonomického sm?ru
• flexibilita, ochota cestovat, ?P sk. B
• dobrá uživatelská znalost MS Office (d?raz na Power point a Excel)
• samostatnost, aktivní p?ístup, loajalita, schopnost plánovat a realizovat cíle

Nabízíme:
• významného a stabilního zam?stnavatele, jedna z nejv?tších globálních firem p?sobící v oboru obalových materiál?
• ohodnocení dle výsledk? složené z fixní a bonusové ?ástky
• služební auto i pro osobní využití, mobilní telefon, notebook
• 5 týdn? dovolené + ostatní firemní benefity (p?ísp?vky na penzijní nebo životní pojišt?ní)

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce v oblasti stavebnictví - 1398 (ocelové konstrukce)

Naším klientem je stavební spole?nost s širokým záb?rem v oblasti pr?myslových staveb a staveb z ocelových konstrukcí. Firma p?sobí na ?eském trhu p?es 20 let a je stabilní a rozvíjející se spole?nost.

Vaše zodpov?dnost za:
• v této pozici budete zodpovídat za rozvoj obchodu v segmentu ocelových staveb pro komer?ní a pr?myslové využití, v rámci celé ?eské republiky.
• jednání se zákazníky a prezentace nabídky firmy, technická ?ešení, dojednávání smluvních podmínek, starání se o stávající i novou klientelu
• posuzování požadavk? zákazníka a technické návrhy projekce, navrhování optimálního ?ešení
• realizace zakázek kompletn?, tzn. „na kli?“ nebo jako díl?í dodávka.

Požadujeme:
• nezbytnou technickou a obchodní kompetenci
(technickou kompetencí je orientace v projektové dokumentaci, kombinované znalosti v oblasti stavebnictví a strojírenství (SŠ/VŠ vzd?lání strojírenského sm?ru)
• znalost trhu v tomto segmentu, ale i schopnosti posoudit potenciál trhu a získat zakázku
• obchodní zkušenosti na podobné pozici, komunika?ní a vyjednávací dovednosti, flexibilita
• ?P sk. B, ochota cestovat po celé ?R

Nabízíme:
• místo Vašeho bydlišt? není p?ekážkou, firma nabízí i home office
• progresivní a pr?hledné finan?ní ohodnocení dle dosažených výsledk?
• ddlouhodobá perspektiva zam?stnání ve stabilní spole?nosti
• 5 týdn? dovolené
• služební auto, telefon, NB
• zaškolení obchodní a produktové

Napište nám

Pozice: Key Account Manager - 1389

Našim klientem je významná nadnárodní spole?nost, p?sobící v oblasti výroby a prodeje kompletního portfolia potraviná?ských surovin pro peka?e a cukrá?e, jak pro industriální, tak pro retailový trh.

Lokalita: ?echy

Vaše zodpov?dnost za:
• komunikace a pé?e o stávající zákazníky v regionu ?ech
• aktivní vyhledávání nových obchodních p?íležitostí
• správa portfolia produkt?, jeho výb?r a dopl?ování dle trend? trhu
• spolupráce s výrobními závody v zahrani?ní na dodávkách a vývoji nových produkt?
• uvád?ní produkt? na trh

Požadujeme:
• SŠ / VŠ vzd?lání v potraviná?ském oboru nebo chemicko-technologického sm?ru
• praxe na obdobné pozici v potraviná?ském pr?myslu (peka?i, cukrá?i), velkou výhodou
• zájem o obor, kreativní p?ístup v ?ešení pot?eb zákazníka
• výborné komunika?ní schopnosti, samostatnost, spolehlivost a loajalitu
• Angli?tinu na komunikativní úrovni
• znalost práce na PC (Microsoft Office)
• ?idi?ský pr?kaz sk. B

Nabízíme:
• perspektivní zam?stnání u stabilní zahrani?ní firmy
• zajímavé finan?ní ohodnocení v závislosti na pracovních výsledcích
• služební automobil i k soukromému užití, mobil, notebook
• firemní benefity, možnost home office

Nástup možný ihned.


Napište nám

Pozice: Vedoucí obchodního odd?lení - 1353

Naším klientem je ?eská obchodn?-výrobní spole?nost, s úsp?šnou a dlouhou tradicí, p?edevším exportn? zam??ená.

Lokalita: Olomoucký kraj

Nápl? práce:
• tvorba a implementace obchodní strategie s cílem zajistit trvalý r?st a rozvoj spole?nosti
• vedení obchodního odd?lení, odpov?dnost za obchodní výsledky
• podpora proexportní politiky firmy, pé?e o stávající klientelu p?edevším v N?mecku, akvizice nových zákazník? na ?eském a evropském trhu
• marketingové aktivity, monitoring a analýza trhu, vývojových trend? a odbytových p?íležitostí, nasazování funk?ních proces? ve firm?

Požadujeme:
• vhodným kandidátem je ?lov?k s praxí v oblasti obchodu, se znalostí obchodních a marketingových nástroj?
• cit pro obchod a vyhledávání obchodních p?íležitostí, výborná úrove? prezentace
• aktivní znalost anglického nebo n?meckého jazyka
• ochota cestovat do zahrani?í, jednat se zahrani?ními zákazníky
• p?edpoklady vést a motivovat menší obchodní tým
• ?idi?ský pr?kaz skupiny B – aktivní ?idi?

Nabízíme:
• zajímavou a tv?r?í práci ve spole?nosti, která pat?í mezi úsp?šné firmy a zakládá si na své kultu?e a dobrých vztazích
• odpovídající ohodnocení, možnost podílet se na r?stu spole?nosti a vlastním rozvoji
• bonusový systém odm??ování, mobil, notebook, služební automobil

Napište nám

Pozice: IT Academy Manager - 1386

Pro našeho klienta, velkou nadnárodní spole?nost, významného zam?stnavatele v ?eské republice, obsazujeme nov? vzniklou pracovní pozici IT Academy Manager.

Lokalita: Východní ?echy

Popis pozice/odpov?dnosti:
• vybudování a ?ízení týmu IT specialist? r?zného zam??ení, který bude zdrojem talent? pro využití na interních a externích IT projektech
• budete spolupracovat s dalšími úseky spole?nosti (IT, technický úsek, HR atd.), posuzovat požadavky firmy, plánovat a realizovat rozvojové programy tak, aby došlo ke slad?ní pot?eb zákazník? a sv??eného týmu
• budete zodpovídat za formu a organizaci rozvojových program? v?etn? ekonomické stránky, sledovat výsledky a vypracovávat doporu?ení

Požadujeme:
• špi?kové manažerské a komunika?ní dovednosti, velmi dobrá znalost AJ
• znalosti projektového managementu
• zkušenosti s vedením týmu
• všeobecný rozhled v IT nástrojích, programech, technologiích a systémech
• vynikající komunika?ní, organiza?ní dovednosti, schopnost motivovat a rozvíjet tým

Nabízíme:
• zajímavou, ale i náro?nou práci ve významné nadnárodní spole?nosti
• odpovídající ohodnocení a benefity

Napište nám

Pozice: General Manager - 1368

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost; významný výrobce a dodavatel.

Lokalita pracovišt? - Jižní ?echy

Náplní práce vybraného uchaze?e bude:
• komplexní vedení samostatné výrobní jednotky v ?R
• rozši?ování stávajících výrobních kapacit
• budování nových výrobních kapacit
• zajišt?ní rozvoje R&D odd?lení
• komunikace s mate?skou spole?ností a partnery ve sv?t?
• ?ízení vztahu s klí?ovými zákazníky
• tvorba rozpo?tu, pln?ní, reporting

Pozice vyžaduje:
• VŠ / SŠ
• dobrá znalost ?J, AJ (znalost dalších jazyk? je výhodou)
• prokazatelné manažerské zkušenosti z komplexního vedení spole?nosti výrobn?-obchodního typu
• profesionální vystupování se zam??ením na klienty
• velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• schopnost motivovat, delegovat a rozhodovat
• ovládat obchodní strategii a stanovovat a vyhodnocovat úkoly, výsledky
• cílev?domost, orientace na výsledek
• ochotu a schopnost u?it se novým v?cem, flexibilitu

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.


Napište nám

Pozice: IT Administrator - 1334

Naším klientem je významný mezinárodní výrobce a distributor ?ešení st?ešních krytin a oplášt?ní budov.

Lokalita: Praha - západ

Nápl? práce:
• správa, údržba a rozvoj stávajících systém? a sítí
• implementace a vývoj nových systém?
• ?ešení technických problém? na mnoha úrovních
• podpora Helpdesk a pomoc cca 500 uživatel?m
• odpov?dnost za zálohování systém?

Požadavky:
• zkušenosti na podobné pozici
• znalost výrobního prost?edí výhodou
• rozší?ené znalosti v n?které z oblastí:
– Microsoft Windows Server
– Windows Active Directory
– Microsoft Remote Desktop Services 2008R2 a 2012
– Microsoft SQL 2005, 2008 a 2012
– Exchange 2010, toku pošty a manipulace spam
– Microsoft SCCM
– LAN, WLAN, WAN a VPN technologie
– Bezpe?nost a firewall nastavení, v?etn? norem a dokumentace
– Standardy OEE a terminologie
– VMware vSphere a vCenter
– Hardware a systémy ukládání na Server
• komunikativní znalost anglického jazyka
• vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost, analytický p?ístup

Nabízíme:
• práci ve stabilní a dynamické spole?nosti
• možnost profesního r?stu, odpovídající finan?ní ohodnocení
• 5 týdn? dovolené

Napište nám

Pozice: Stavební inženýr vývojového odd?lení - 1329

Naším klientem je významný mezinárodní výrobce a distributor ?ešení st?ešních krytin a oplášt?ní budov.

Lokalita: Praha - západ

Nápl? práce:
Stanete se ?lenem nového týmu vývojového centra a budete se podílet na dalším rozvoji portfolia produkt?. Jedná se o technickou pozici zabývající se systémovým ?ešením a testováním stavebního materiálu.
Zabývat se budete vývojem a zjiš?ováním mechanických vlastností, navrhovat funk?nost užití a zkoumat možnosti zlepšení. Budete spolupracovat s laborato?í, konstrukcí, výrobou. Získáte zkušenosti a kontakty s pr?myslovými partnery na veletrzích.

Požadavky:
• VŠ vzd?lání stavebního zam??ení
• praxe v oblasti stavebnictví a znalost konstrukcí budov
• zkušenost s vývojem instala?ních systém? a instala?ních metod stavebních materiál?
• samostatný, analyticky zam??ený technický pracovník
• komunikativní znalost anglického jazyka
• vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost
• dobrou znalost práce s PC

Nabízíme:
• práci v dynamickém kolektivu
• budete sou?ástí týmu vysoce kvalifikovaných pracovník? výzkumu a vývoje
• možnost profesního r?stu, odpovídající finan?ní ohodnocení

Napište nám

Pozice: Chemical Engineer - painting 1328

Our client is an internationally renowned manufacturer and distributor of solutions for roofing, interior & exterior cladding. For the R&D centre in Czech Rep. we are seeking a suitable candidate for the position of Chemical Engineer.

Location: Prague

Key Competencies:
• Chemical engineer with a broad experience in inside paint and
varnish industry
• Solid background in formulation of water based paints and varnishes
ideally combined with expertise in application methods
• Experience in managing projects or as a member of the project team
• Planning and organizing

Requirements and qualifications:
• Achievement oriented person
• Analytical skills
• High commitment
• Team player
• Good communication skills in English – spoken as well as written

Company offers an exciting job in a dynamic and growth oriented group. Working conditions are informal and inspiring and you will become part of a highly qualified international R&D team.

Napište nám