Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 8 inzerátů.


Pozice: Normova? - technolog

Pro zahrani?ní spole?nost se strojírenskou výrobou hledáme vhodného kandidáta na pozic

Normova?- technolog

Nápl? práce
• tvorba pracovních postup? a kusovníku v programu SAP
• neustálé zlepšování proces? výroby, výrobních technologií
• vedení + ?ízení projekt? nového produktu
• normovaní dle REFA
• snižování náklad? výroby

Pozice vyžaduje
• SŠ ve strojírenském oboru
• znalost ?tení strojírenských výkres?
• znalost práce na PC (MS Office) + SAP výhodou
• technické a ekonomické myšlení
• zkušenost z výrobního prost?edí
• komunika?ní a organiza?ní schopnosti
• alespo? základní znalost NJ / AJ

Lokalita pracovišt?: Olomouc

Úsp?šný kandidát bude pracovat v zahrani?ní spole?nosti se zajímavých produktem, která podporuje vzd?lávání a rozvoj zam?stnanc?. Firma má jasného vlastníka, více než 20 let úsp?šn? funguje na ?eském trhu, s velmi nízkou fluktuací a silnou firemní kulturou.

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Commercial Sales Manager - 1573

Pro p?ední sv?tovou spole?nost specializující se na výrobu a dodávky HVAC za?ízení hledáme vhodného kandidáta/ku na pozici:

Commercial Sales Manager

Nápl? práce
• Vedení obchodního týmu
• Zodpov?dnost za výsledky, kontakt s klí?ovými zákazníky v rámci B2B trhu v ?R
• Reporting p?ímému nad?ízenému

Pozice vyžaduje
• P?edchozí zkušenost z obdobné manažerské pozice (B2B obchod)
• Znalost a zkušenost s komplexním projektovým vedením prodeje (v segmentu TZB, HVAC výhodou)
• Velmi dobré manažerské dovednosti – leadership, motivace týmu
• Velmi dobré komunika?ní, prezenta?ní a vyjednávací dovednosti
• Orientace na cíl a výsledky, proaktivita, asertivita, odolnost v??i stresu
• ?J – rodilý mluv?í, AJ – velmi dobrá úrove?
• ?P sk. B – aktivní ?idi?, ochota cestovat - cestování cca 3 dny v týdnu v rámci ?R + cesty do zahrani?í (cca 10%)

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní firmy, která pat?í mezi sv?tové lídry ve svém oboru. Vybraný kandidát/ka získá motivující finan?ní ohodnocení (fix + bonusová složka), služební automobil, odborná školení atd.

Lokalita pracovišt? – Praha

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na prague@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Sales Manager ?R + SR - 1576

Pro zahrani?ní rodinnou firmu s mezinárodním p?sobením specializující se na prodej i výrobu elektrotechnických komponent? hledáme vhodného kandidáta/ku na pozici.

Sales Manager ?R+SR

Nápl? práce
• Celkové zajišt?ní prodejních aktivit v ?R a SR
• Pé?e o stávající zákazníky v regionu, akvizice nových zákazník?
• Obchodní a technická podpora zákazník? – návrhy, cenové zpracování nabídek, kontakt s nákup?ími a technickými pracovníky, ?ešení požadavk? zákazník?, reporting
• Cestování k zákazník?m min. 3 dny v týdnu (?R i SR)
• Úzká spolupráce s centrálou v N?mecku p?i cenotvorb? zakázek a p?i plánování a realizaci marketingových aktivit (vzdálen? spolupráce na denní bázi, p?íležitostné cesty na centrálu)

Pozice vyžaduje
• Odpovídající vzd?lání a praxe na obdobné pozici, VŠ elektrotechnického sm?ru je výhodou
• AJ na velmi dobré úrovni (denní komunikace se zákazníky i centrálou), znalost NJ výhodou
• Zkušenost s B2B prodejem v pr?myslovém/strojírenském segmentu
• MS Office – dobrá znalost
• Proaktivní a prozákaznický p?ístup
• Spolehlivost, pe?livost, samostatnost i schopnost práce v týmu
• Orientace na cíl, dobrá odolnost v??i stresu, schopnost pohotov? a úsp?šn? ?ešit náro?né situace
• Dobré komunika?ní a prezenta?ní schopnosti v?etn? vyjednávání, sebejisté vystupování
• ?P sk. B – cestování min. 3 dny v týdnu

Spole?nost nabízí zázemí zavedené zahrani?ní st?edn? velké rodinné firmy s p?sobením na mezinárodních trzích. Vybraný kandidát/ka bude pracovat v režimu home office s pracovní smlouvou na plný úvazek, získá motivující finan?ní ohodnocení, služební automobil také pro soukromé ú?ely, detailní zaškolení v centrále spole?nosti, pravidelná produktová školení.

Lokalita pracovišt? – dle dohody, dobrá dostupnost Praha ?i Brno

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na prague@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Vedoucí technické p?ípravy výroby - 1566

Pro našeho klienta, zahrani?ní spole?nost se strojírenskou výrobou, obsazujeme danou pozici v Olomouckém kraji.

Nápl? práce
• zodpov?dnost za p?ípravnou fázi výroby, od zadání po zhotovení prototypu a náb?h do sériové výroby, tj. za úsek technologie, konstrukce, nástrojárny
• stanovení parametr? a následné ?ízení projekt? s ohledem na ?as, kvalitu, náklady, veškerou dokumentaci, zhotovení p?ípravk? do výroby atd.
• vedení a rozvoj týmu cca 20 pracovník?
• komunikace s ostatními ú?astníky výrobních projekt?- výrobou a vývojovou konstrukcí, s nákupem, logistikou, obchodem, kvalitou a s mate?skou firmou v zahrani?í

Pozice vyžaduje
• SŠ/VŠ technické vzd?lání, technický cit a zkušenosti
• vynikající komunika?ní a organiza?ní dovednosti
• d?slednost, zapálení pro v?c, schopnost energizovat a dob?e vést tým pracovník?
• znalost SAP výhodou, nutná znalost MS office
• znalost NJ/AJ- domluvit se a s ochotou se zdokonalovat ve znalostech

Úsp?šný kandidát bude pracovat v zahrani?ní spole?nosti se zajímavých produktem, která podporuje vzd?lávání a rozvoj zam?stnanc?.
Firma má jasného vlastníka, více než 20 let úsp?šn? funguje na ?eském trhu, s velmi nízkou fluktuací a silnou firemní kulturou.

Lokalita pracovišt?: OLOMOUC

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Vedoucí údržby - 1567

Pro našeho klienta, zahrani?ní spole?nost se strojírenskou výrobou, obsazujeme danou pozici v Olomouckém kraji.

Nápl? práce
• vedení technického úseku ve firm?, fungování v rámci spole?nosti, stabilizace a motivace týmu
• technický úsek ve firm? je zodpov?dný za veškeré procesy ve firm? s cílem zajistit podporu výroby = opravy výrobních za?ízení, preventivní údržba a plánování oprav, komunikace s dodavatelskými servisy, plánování investic, správa dat, revizí atd.
• k tomu budete ?ešit i oblasti – BOZP, správa budov, vozový park atd.

Pozice vyžaduje
• VŠ / SŠ (nejlépe strojírenského sm?ru)
• praxe v údržb? min. 3 roky
• praxe s vedením kolektivu min. 2 roky
• organiza?ní schopnosti, flexibilita
• znalost angli?tiny nebo n?m?iny pro základní úrove? komunikace

Úsp?šný kandidát bude pracovat v zahrani?ní spole?nosti se zajímavých produktem, která podporuje vzd?lávání a rozvoj zam?stnanc?.
Firma má jasného vlastníka, více než 20 let úsp?šn? funguje na ?eském trhu, s velmi nízkou fluktuací a silnou firemní kulturou.

Lokalita pracovišt?: Olomouc

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Vedoucí technolog vst?ikování termoplast? - 1564

Našim klientem je zahrani?ní spole?nost, výrobce speciálních díl? z termoplast?, které mají využití mimo automobilový pr?mysl. Firma má výrobu a montáž, hotové výrobky jsou distribuovány k zákazník?m po celém sv?t?.

Nápl? práce
• tvorba technologických postup? a ?ešení provozních záležitostí p?i výrob? díl? z termoplast?
• spolupráce s vývojem v zahrani?í v oblasti konstrukce nástroj?, p?ípravk?, vhodných materiál?
• technologické zajišt?ní výrobu prototyp?, testování forem, materiál?m, postup?
• sb?r výrobních dat, dokumentace postup? a výsledk?, budování databáze informací a expertíz, reporting do R&D v zahrani?í

Pozice vyžaduje
• o?ekáváme odborníka v oblasti technologie vst?ikování termoplast?, zkušenost se vst?ikolisy
• vysokoškolské vzd?lání, technický obor se zam??ením na zpracování polymer?, znalost oboru zpracování termoplast?
• 3 roky praxe v oblasti technologie nebo výroby plastových dílc?
• aktivní znalost anglického jazyka, eventuáln? n?meckého jazyka
• vítáme znalost systém? a požadavk? p?i schvalování díl? pro sériovou výrobu (PPAP, FMEA atd.)

Úsp?šný kandidát bude pracovat ve spole?nosti, která vyrábí zajímavý a sofistikovaný produkt. Firma si zakládá na své firemní kultu?e, na dobrých vztazích a p?ístupu k zam?stnanc?m.
Firma je p?ipravena finan?n? motivovat odborníka s praxí, podpo?it jeho o?ekávání, aby fungoval dlouhodobý a vzájemn? úsp?šný pracovní vztah.

Lokalita pracovišt?: Olomoucký kraj

V p?ípad? zájmu prosíme o zaslání CV na olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Vedoucí výroby pro oblast vst?ikování elastomer? - 1565

Našim klientem je evropská zahrani?ní spole?nost, která svou unikátní výrobní technologií pat?í mezi sv?tové špi?ky ve výrob? strojírenských díl? do automobilového pr?myslu a je významným zam?stnavatelem v regionu.

Pro nov? vznikající závod hledáme odborníka/ specialistu v oblasti vst?ikování elastomer?.

Nápl? práce
• zajišt?ní výrobních program? pryžových díl?
• plánování a organizace práce
• optimalizace úseku výroby pryžových komponent
• vedení a motivace pracovník?
• ?ízení prací údržby, oprav stroj? a vst?ikovacích forem
• zajiš?ování kvality vyrobených díl?

Pozice požaduje:
• min SŠ vzd?lání technického sm?ru, oblast pryží výhodou
• praxe na vedoucích pozicích ve výrobní spole?nosti se zam??ením na výrobu pryží a gumárenských sm?sí
• praxe a znalost standard? kvality v automobilovém pr?myslu výhodou
• aktivní znalost AJ nebo NJ
• MS Office

Lokalita: Olomoucký kraj

Budete sou?ástí stabilní spole?nosti s celosv?tovou p?sobností, která svým p?ístupem k zam?stnanc?m a spole?enskému d?ní garantuje Váš profesní a osobní rozvoj.

Pokud Vás inzerát oslovil, zašlete nám Váš životopis na olomouc@horton-intl.cz

Napište nám

Pozice: Sales Manager - 1465

Naším dlouholetým klientem je zahrani?ní spole?nost pat?ící ke špi?ce na sv?tovém i tuzemském trhu v oblasti šlecht?ní a prodeje osiv. Aktuáln? hledáme kandidáty na pozici Sales manager.

Nápl? práce
• rozvoj obchodních aktivit spole?nosti v regionu ?eské republiky
• kontakt p?evážn? s velkoobchodními partnery a distributory, p?ípadn? velkými klí?ovými zákazníky

Požadavky
• prokazatelná obchodní praxe
• výhodou znalost zem?d?lského trhu, p?ípadn? vzd?lání v oboru
• znalost anglického jazyka

Spole?nost nabízí
• zam?stnání v perspektivní zahrani?ní spole?nosti, která je jedni?kou na ?eském trhu s osivy
• p?íležitost spolupracovat s odborníky na šlecht?ní i na mezinárodní úrovni
• možnost aktivního využití anglického jazyka

Lokalita pracovišt?: nabídka není podmín?na lokalitou (dostupnost Moravskoslezského kraje je výhodou)

V p?ípad?, že Vás nabídka zaujala a máte zájem o bližší informace, prosím, kontaktujte nás na office@horton-intl.cz.

Napište nám