Horton International
Executive search management consultants
About Horton
Obsazované pozice

K dnešnímu dni je v databázi 13 inzerátů.


Pozice: Regional Sales Manager - N?mecko, BENELUX - 1462

Naším klientem je ?eská spole?nost, p?sobící v oblasti výroby a prodeje ochranných pom?cek.

Nápl? práce:
• Aktivní obchodní ?innost v regionu
• Uvád?ní produkt? na trh
• Vytvá?ení obchodní a marketingové strategie pro dané trhy
• Jednání s klienty p?edevším z oblasti pr?myslu

Požadujeme:
• N?mecký jazyk na výborné úrovni, anglický jazyk výhodou
• Praxi na obdobné pozici (B2B obchod) podmínkou
• SŠ / VŠ vzd?lání
• Zájem o obor, kreativní p?ístup v ?ešení pot?eb zákazníka
• Výborné komunika?ní schopnosti, samostatnost, spolehlivost a loajalitu
• Znalost práce na PC
• ?idi?ský pr?kaz sk. B, ?asté cestování s kombinací home office

Nabízíme:
Perspektivní zam?stnání u stabilní spole?nosti
Zajímavé finan?ní ohodnocení v závislosti na pracovních výsledcích
Služební automobil i k soukromému užití, mobil, notebook
Firemní benefity, možnost home office

Lokalita bydlišt? západní/severozápadní ?echy velkou výhodou

Napište nám

Pozice: Product & Sales Manager Specialities - 1448

Pro našeho klienta, renomovanou zahrani?ní spole?nost, p?sobící v oblasti zem?d?lství a s prodejními i výrobními aktivitami po celém sv?t?, hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pozici Product & Sales Manager Specialities.

Nápl? práce:
• zodpov?dnost za specifické portfolio
• plánování a p?íprava business plánu
• product management, odborná podpora interním prodejc?m i klient?m
• prodej stávajícím zákazník?m a distributor?m
• marketing

Požadujeme:
• VŠ / SŠ, ideáln? se zem?d?lským zam??ením
• dobrou znalost AJ
• zkušenost z oblasti rostlinné/živo?išné výroby ?i agrochemie, ideáln? z podobné pozice
• velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• profesionální p?ístup ke klient?m
• ochota cestovat

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.

Lokalita pracovišt?: p?sobnost po celé ?R, dobrá dostupnost Prahy výhodou, možnost kombinace s home-office

Napište nám

Pozice: Sales Engineer - 1459

Pro renomovanou obchodní spole?nost, dodavatele technologických ?ešení pro potraviná?ský, farmaceutický a petrochemický pr?mysl a jednoho z leader? na trhu aktuáln? obsazujeme pozici Sales Engineer.

Nápl? práce
• Aktivní obchodní ?innost ve sv??eném regionu
• Práce s portfoliem výrobk?
• Návrhy ?ešení a zpracování nabídek
• Udržování a budování vztah? se stávajícími a novými zákazníky

Požadujeme
• SŠ/VŠ vzd?lání technického sm?ru
• Zkušenosti z obdobné pozice nejlépe se zam??ením na technický produkt
• Aktivní znalost anglického jazyka
• Ochotu cestovat cca 3 dny v týdnu

Firma nabízí zázemí stabilní a perspektivní spole?nosti, která je dce?inou sou?ástí zahrani?ní skupiny, motivující finan?ní ohodnocení a další bonusy.

Lokalita - Praha / Západní ?echy

Napište nám

Pozice: Operations Manager - 1463

Našim klientem je významná výrobní zahrani?ní spole?nost, globální dodavatel technických díl? do automobilového pr?myslu.
Region: Morava

Vaše zodpov?dnost za:
?ešení strategických úkol? ve výrob?, organizace a optimalizace s cílem dosáhnout maximální výrobní efektivity a kvality.
?ízení tým? p?ímých pod?ízených v jednotlivých odd?leních, p?evezmete zodpov?dnost za jejich motivaci, vzd?lávání a ohodnocení a tím i za výkon.
Podpora zavád?ní a udržení systém? kvality tak, aby bylo dosaženo spokojenosti zákazník?.
Spolupráce na strategii a realizaci pr?b?žného rozvoje spole?nosti.
Zavád?ní nových systém? a proces?, standard?, ?ízení projekt?, sledování trend? a nových technologií.

Požadujeme:
VŠ technického sm?ru
Zkušenosti z výrobn? orientované spole?nosti zam??ené na automotive.
Aktivní znalost anglického jazyka, n?m?ina je výhoda.
Manažerské kompetence pro úsp?šný výkon pozice v Top managementu v?tší výrobní spole?nosti.
Systemati?nost, pr?raznost, flexibilita, orientace na výsledek.
Silná osobnost se schopností prosadit zm?ny.

Nabízíme:
Atraktivního a stabilního zam?stnavatele, s úsp?šným celosv?tovým renomé.
Ohodnocení, které odpovídá náro?nosti pozice v top managementu spole?nosti.

Napište nám

Pozice: ?editel kvality - 1460

Našim klientem je zahrani?ní spole?nost, výrobce komponent? do automobilového pr?myslu, úsp?šná a rostoucí spole?nost v Olomouckém kraji.

Vaše zodpov?dnost za:
Rozvoj politiky jakosti dle ISO/TS a EHS ve spole?nosti se sériovou výrobou.
?ízení proces? neustálého zlepšování kvality ve výrob?, odpov?dnost za dosažení stanovených cíl? kvality.
Vedení odd?lení kvality, ?ízení a rozvoj pracovník?.
Komunikace se zákazníky a dodavateli, ?ízení reklama?ních proces? a nápravných opat?ení.
P?íprava a realizace audit?, interních a externích.
Spolupráce s ostatními úseky na trvalém zlepšování výrobk? a proces?.
Správa veškeré dokumentace vztahující se k systém?m kvality a EHS.

Požadujeme:
VŠ vzd?lání technického sm?ru.
Odborné zkušenosti z oblasti managementu jakosti – ISO /TS a další znalosti metod – PPM, PPAP, FMEA atd.
Praxe v podobné pozici, ve výrobní spole?nosti, znalost nárok? automobilového trhu.
Velmi dobrou znalost anglického jazyka.
Orientace na pot?eby zákazníka (vn?jšího i vnit?ního).
P?edpoklady pro vedení a rozvoj vlastního týmu, zavedení systémové spolupráce, d?slednost a p?irozená autorita.

Nabízíme:
Práci v dlouhodob? úsp?šné spole?nosti, se zázemí nadnárodní spole?nosti.
P?íjemné pracovní prost?edí, stabilní tým.
Motivující ohodnocení, závislé na Vašem úsp?chu.
Náro?nou a odpov?dnou práci v top managementu spole?nosti

Napište nám

Pozice: Ú?etní/pracovník logistiky - 1457

Pro renomovanou obchodní spole?nost, dodavatele technologických ?ešení pro potraviná?ský, farmaceutický a petrochemický pr?mysl a jednoho z leader? na trhu aktuáln? obsazujeme pozici ú?etní/pracovník logistiky.

Hlavní náplní práce bude zpracovávání ú?etních proces? a zastupování hlavní ú?etní v klí?ových ?innostech. Dále pak zprocesování logistických operací.

Požadujeme:
• praxe na obdobné pozici nebo na pozici ú?etní
• komunikativní znalost AJ
• zkušenosti z logistiky výhodou, nikoli podmínkou - rádi zaškolí

Firma nabízí zázemí stabilní a perspektivní spole?nosti, která je dce?inou sou?ástí zahrani?ní skupiny, motivující finan?ní ohodnocení a další bonusy.

Lokalita - Praha 10, dobrá dostupnost MHD

Napište nám

Pozice: Produktový manažer (Specialista pro polní pokusnictví)

Našim klientem je spole?nost, která v ?eské republice nov? rozvíjí své aktivity v oblasti prodeje organických hnojiv. Firma dlouhodob? p?sobí na Slovensku a díky kvalit? hnojiv, vlastní výrob? s vlastním know-how, získává velký zájem zákazník?.
Lokalita: Morava

Nápl? práce:
• Kompletní zodpov?dnost za spolupráci s referen?nímu subjekty (p?stiteli zem?d?lských plodin), dodržení metodiky aplikace produkt?, vedení dokumentace, pr?b?žná a kone?ná vyhodnocení ú?innosti produkt? z hlediska výživy rostlin a ekonomického p?ínosu pro zákazníka
• Revize stávajících a návrhy nových metodik pro polní pokusy, sledování trend? ve výživ? rostlin
• Odborné poradenství ve výživ? rostlin se zam??ením na produkty firmy, organizace seminá??, konferencí, polních dn?, odborná podpora obchodním zástupc?m
• Spolupráce na tvorb? obchodní strategie, analýza trhu, identifikace p?íležitostí, vyhledávání a oslovování strategických zákazník? a partner? i jejich odborná podpora

Požadujeme:
• VŠ vzd?lání v oblasti zem?d?lství (agronom, fytotechnik, botanik, výživa rostlin, organická i anorganická chemie)
• Zkušenosti v zem?d?lství, poradenství pro agro zákazníky, v organizování seminá?? a polních dn?
• Zodpov?dnost, pe?livost, zákaznický p?ístup, komunikativní a flexibilní osobnost

Nabízíme:
• Zázemí rostoucí a dynamické spole?nosti, jejich všechny procesy jsou ?ízené manažerským systémem a zodpovídají normám ISO 9001:2008
• P?íležitost r?st s firmou a podílet se na jejím rozvoji, budovat trh
• Veškerá podpora k výkonu zodpov?dné, zajímavé a náro?né práce
• Auto i k osobnímu využití, NB
• Velmi dobré ohodnocení a jiné motivující podmínky.

Napište nám

Pozice: Manažer st?ediska praktického vzd?lávání - 1419

Naším klientem je významný celosv?tový výrobce strojírenských díl? pro automobilový pr?mysl. V souvislosti s rozvojem vlastního st?ediska pro praktické vzd?lávání, obsazujeme nov? vzniklou pracovní pozici.
Lokalita: Olomoucký kraj

Nápl? práce:
• ?ízení a rozvoj vzd?lávacího st?ediska, které poskytuje odbornou praxi student?m, ale i odborné vzd?lávání vlastních zam?stnanc? v oblasti strojírenských technologií
• Plánování strategie fungování st?ediska, zavedení standard? a metodiky, dle mate?ské spole?nosti v zahrani?í
• Komunikace se školami a u?ilišti, sjednávání podmínek odborné praxe, propagace a prezentace st?ediska
• Zajišt?ní vlastního odborného programu a osnov pro u?n? a studenty, spolupráce s pedagogy, mistry odborného výcviku, externími lektory a školiteli
• P?íprava odborných program? i pro vlastní zam?stnance ve výrob?, související nap?íklad se zavád?ním nových strojírenských technologií, s adapta?ními programy nových výrobních a technických pracovník?, atd.

Požadujeme:
• VŠ technické nebo z oblasti vzd?lávání (pedagogika, andragogika)
• Znalost prost?edí výrobní strojírenské spole?nosti, využívaných technologií a výrobních proces?, nárok? automobilového pr?myslu
• Manažerské a organiza?ní schopnosti, nadhled, vytrvalost, zam??ení na cíl a generovat výsledky
Pedagogické, lektorské, školící zkušenosti a dovednosti, p?edpoklady pro práci se studenty a u?ni
• Komunikativní znalost anglického nebo n?meckého jazyka

Nabízíme:
• Pracovní pozice je výzvou pro toho, kdo má chu? rozvíjet odborné znalosti student?, nést kompletní zodpov?dnost za fungování vzd?lávacího st?ediska, získat odborný vhled i do trend? a unikátních technologií v oblasti automotive
• Motivující podmínky pro práci a ohodnocení

Napište nám

Pozice: Sales Representative - agro - 1440

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost rozvíjející v ?eské republice aktivity v oblasti prodeje organických hnojiv, která díky své netradi?ní výrob? s vlastním know-how získává velký zájem zákazník?.
Hledáme obchodníka se zkušeností v zem?d?lství a s chutí pracovat v dynamicky rostoucí spole?nosti.
Lokalita: jižní Morava, Olomoucký kraj, Pardubický kraj

Nápl? práce:
• Rozvoj obchodních aktivit spole?nosti v ?R, budování obchodní sít? a vyhledání možností rozší?ení prodeje
• Prezentace spole?nosti na veletrzích, seminá?ích, produktových školeních a dalších akcích zam??ených na podporu zákazník?
• Vyhodnocování informací z trhu, sledování trend? ve vývoji a aplikacích hnojiv a spolupráce na tvorb? obchodní a marketingové strategie

Požadujeme:
• VŠ/SŠ vzd?lání zem?d?lského sm?ru
• Praxe v oblasti prodeje na zem?d?lském trhu, prokazatelné výsledky, vysoké pracovní nasazení
• Flexibilita, ochota cestovat a pracovat v terénu
• Znalost cizího jazyka výhodou

Nabízíme:
• Zázemí rostoucí a dynamické spole?nosti, jejíž procesy odpovídají normám ISO 9001:2008
• P?íležitost možnosti r?stu ve firm? a podílení se na jejím rozvoji v?etn? budování trhu
• Firemní automobil i k osobnímu užití
• Motivující finan?ní ohodnocení a firemní benefity


Napište nám

Pozice: Key Account Manager pro Polsko - 1432

Našim klientem je významná globální zahrani?ní spole?nost, výrobce a dodavatel obalových materiál?. Na polském trhu se profilují p?edevším jako dodavatel obal? pro zem?d?lské a potraviná?ské produkty. V souvislosti s rozvojem obchodních aktivit hledáme vhodného pracovníka.
Lokalita: Polsko- východní ?ást

Nápl? práce:
• Zodpov?dnost za obchodní výsledky na polského trhu, rozvoj obchodních a marketingových aktivit
• P?íprava, realizace prodejní strategie a obchodních plán?
• ?ízení distributor? i p?ímý prodej (VIP klienti)
• Analytická ?innost, práce s informace, identifikace p?íležitostí, mapování trhu, budgetování, plánování, forecasting prodeje, reporting

Požadujeme:
• Výborná, aktivní znalost polského jazyka (C1)je podmínkou. Nutná je znalost ?eského nebo slovenského jazyka (B2). Pro komunikace s klientem znalost angli?tiny (firemní jazyk) komunikativní (B1)
• Taková praxe, která dává p?edpoklad pro úsp?šné zvládnutí práce = znalost polského trhu a zkušenosti s aktivním prodejem se zahrani?ními zákazníky
• Zkušenosti s prodejem v zem?d?lství/potraviná?ství, pop?. FMCG jsou velkou výhodou
• Aktivní ?idi?, ochota cestovat po východní ?ásti Polska
• Výborné komunika?ní, prezenta?ní a vyjednávací schopnosti, které uplatníte p?i jednání s velkými zákazníky

Nabízíme:
• Významného a stabilního zam?stnavatele, jedna z nejv?tších globálních firem p?sobící v oboru obalových materiál?
• Ohodnocení dle výsledk? složené z fixní a bonusové ?ástky
• Služební auto i pro osobní využití. Mobilní telefon, notebook
• 5 týdn? dovolené + ostatní firemní benefity

Bydlišt?: home office, ideáln? v pohrani?í Polska (CZE, SVK)

Napište nám

Pozice: Obchodní zástupce v oblasti stavebnictví (ocelové konstrukce) - 1398

Naším klientem je stavební spole?nost s širokým záb?rem v oblasti pr?myslových staveb a staveb z ocelových konstrukcí. Firma p?sobí na ?eském trhu p?es 20 let a je stabilní a rozvíjející se spole?nost.

Nápl? práce:
• Zodpov?dnost za rozvoj obchodu v segmentu ocelových staveb pro komer?ní a pr?myslové využití, v rámci celé ?eské republiky
• Jednání se zákazníky a prezentace nabídky firmy, technická ?ešení, dojednávání smluvních podmínek, starání se o stávající i novou klientelu
• Posuzování požadavk? zákazníka a technické návrhy projekce, navrhování optimálního ?ešení
• Realizace zakázek kompletn?, tzn. „na kli?“ nebo jako díl?í dodávky

Požadujeme:
• Nezbytnou technickou a obchodní kompetenci
(technickou kompetencí je orientace v projektové dokumentaci, kombinované znalosti v oblasti stavebnictví a strojírenství (SŠ/VŠ vzd?lání strojírenského sm?ru)
• Znalost trhu v tomto segmentu, ale i schopnosti posoudit potenciál trhu a získat zakázku
• Obchodní zkušenosti na podobné pozici, komunika?ní a vyjednávací dovednosti, flexibilita
• ?P sk. B, ochota cestovat po celé ?R

Nabízíme:
• Místo Vašeho bydlišt? není p?ekážkou, firma nabízí i home office
• Progresivní a pr?hledné finan?ní ohodnocení dle dosažených výsledk?
• Dlouhodobá perspektiva zam?stnání ve stabilní spole?nosti
• 5 týdn? dovolené
• Služební auto, telefon, NB
• Zaškolení obchodní a produktové

Napište nám

Pozice: General Manager - 1368

Naším klientem je zahrani?ní spole?nost; významný výrobce a dodavatel.

Lokalita pracovišt? - Jižní ?echy

Nápl? práce:
• Komplexní vedení samostatné výrobní jednotky v ?R
• Rozši?ování stávajících výrobních kapacit
• Budování nových výrobních kapacit
• Zajišt?ní rozvoje R&D odd?lení
• Komunikace s mate?skou spole?ností a partnery ve sv?t?
• ?ízení vztahu s klí?ovými zákazníky
• Tvorba rozpo?tu, pln?ní, reporting

Pozice vyžaduje:
• VŠ / SŠ
• Dobrá znalost ?J, AJ (znalost dalších jazyk? je výhodou)
• Prokazatelné manažerské zkušenosti z komplexního vedení spole?nosti výrobn?-obchodního typu
• Profesionální vystupování se zam??ením na klienty
• Velmi dobré komunika?ní a prezenta?ní dovednosti
• Schopnost motivovat, delegovat a rozhodovat
• Ovládat obchodní strategii a stanovovat a vyhodnocovat úkoly, výsledky
• Cílev?domost, orientace na výsledek
• Ochotu a schopnost u?it se novým v?cem, flexibilitu

Spole?nost nabízí zázemí mezinárodní spole?nosti, která ?adu let p?sobí v ?R, výborné pracovní podmínky a motivující finan?ní ohodnocení.


Napište nám

Pozice: IT Administrator - 1334

Naším klientem je významný mezinárodní výrobce a distributor ?ešení st?ešních krytin a oplášt?ní budov.
Lokalita: Praha - západ

Nápl? práce:
• Správa, údržba a rozvoj stávajících systém? a sítí
• Implementace a vývoj nových systém?
• ?ešení technických problém? na mnoha úrovních
• Podpora Helpdesk a pomoc cca 500 uživatel?m
• Odpov?dnost za zálohování systém?

Požadavky:
• Zkušenosti na podobné pozici
• Znalost výrobního prost?edí výhodou
• Rozší?ené znalosti v n?které z oblastí:
Microsoft Windows Server
Windows Active Directory
Microsoft Remote Desktop Services 2008R2 a 2012
Microsoft SQL 2005, 2008 a 2012
Exchange 2010, toku pošty a manipulace spam
Microsoft SCCM
LAN, WLAN, WAN a VPN technologie
Bezpe?nost a firewall nastavení, v?etn? norem a dokumentace
Standardy OEE a terminologie
VMware vSphere a vCenter
Hardware a systémy ukládání na Server
• Komunikativní znalost anglického jazyka
• Vysoké pracovní nasazení, flexibilita, samostatnost, analytický p?ístup

Nabízíme:
• Práci ve stabilní a dynamické spole?nosti
• Možnost profesního r?stu, odpovídající finan?ní ohodnocení
• 5 týdn? dovolené

Napište nám